ПГИ "Д-р Иван Богоров"

ГРАФИЦИ

ГРАФИК за писмените класни работи през I срок на учебната 2021/2022 година

ГРАФИК за писмените контролни работи през І срок на учебната 2021/2022 година

ГРАФИК за консултациите на класните ръководители с родители на ученици в ПГИ „Д-р Иван Богоров“ през I срок на учебната 2021/2022 година

ГРАФИК за консултациите на учителите с учениците по предмети в ПГИ „Д-р Иван Богоров“ за І срок на учебната 2021/2022 година

ГРАФИК за провеждане на часа за спортни дейности през І срок на учебната 2021/2022 година

ГРАФИК за провеждане на производствената практика на учениците от ХІІ клас през учебната 2021/2022 година