ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Резултати от 3-та мобилност 2017 г.

Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“  осъществи трета мобилност по Проект 2015-1-BG01-KA102-013835 Мобилност без граници – професионални умения чрез опит!” Програма „Еразъм +“, КД1 – „Образователна мобилност на граждани“,сектор „Професионално образование и обучение“, в град Лондон, Обединено Кралство.

Мобилността на 16 ученици и придружаващите учители Дияна Дянкова и Валентина Касърова се осъществи  в периода 26.03 – 08.04.2017 г.

Основната цел на проекта е приложение на придобитите от учениците знания, навици и умения по обща и отраслова професионална подготовка в условията на реална мултикултурна работна среда.

Учениците бяха разпределени в 15 фирми, в три направления: бизнес администрация, медия и IT.

По време на мобилността се осъществиха следните дейности:

  • Въвеждаща сесия (27.03.2017 г.) – представяне на програмата; получаване на инструктажи за градски транспорт и живот в Лондон; указания за действия при спешни случаи ( заболяване, загуба на документи,  затруднения при ориентиране и придвижване).
  • Менторинг среща (29.03.2017 г.) – оказване на подкрепа на учениците и обратна връзка относно работните места.
  • Мониторинг визити – осъществени от придружаващите учители Дияна Дянкова – преподавател по икономически дисциплини и  Валентина Касърова  – преподавател по английски език, посетиха всички фирми по предварително изготвен график
  • Мониторинг (03.04 – 05.04.2017 г.) от г-жа Янка Бакалова – Директор на гимназията и г-жа Марияна Вачкова- ЗДУД

Заключителна сесия (07.04.2017 г.) – оценка и самооценка на постиженията и придобитите знания и умения; раздаване на Сертификати; оформяне на задължителна документация по проекта.