ПГИ "Д-р Иван Богоров"

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

ПГИ „Д-Р ИВАН БОГОРОВ“ – ВАРНА, в качеството си публичен орган е администратор на личните данни на лицата, на които обработва личните данни при осъществяване на своите функции.

Като администратор на лични данни, ПГИ „Д-р Иван Богоров“ прилага принципите за обработване на лични данни и чрез настоящото Съобщение за поверителност Ви предоставяме информация относно начина, по който използваме вашите данни и осигуряваме тяхната защита и сигурност.

С настоящото съобщение за поверителност Ви информираме как ние събираме, съхраняваме и обработваме вашата лична информация и какви са вашите информационни права.

Вашите права ще бъдат различни, тъй като ние изпълняваме широк кръг, административни функции. Затова ще намерите връзки към допълнителни съобщения, за да разберете как се използва Вашата информация и как да упражните Вашите права.

За повече подробности вижте:

Политика за защита на личните данни

 

ДАННИ ЗА КОНТАКТ С НАС

Администратор Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“ – Варна
Адрес Варна, ж.к. Младост-2, ул. „Иван Панайотов Церов“
Е-mail [email protected]
Уебсайт  http://pgi-varna.com
Телефон 052 747 830

 

ДАННИ ЗА КОНТАКТ С ДЛЪЖНОСТНОТО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

Име Ивелина Иванова
Телефон 0879 410 678
Е-mail [email protected]

За да упражните Вашите права, свързани с обработката на данни, Вие може да подадете своите искания, по Ваш избор по някой от посочените начини:

 • като се изпрати на хартиен носител на адрес: Варна, ж.к. Младост-2, ул. „Иван Панайотов Церов“
 • като се подаде лично на адрес: Варна, ж.к. Младост-2, ул. „Иван Панайотов Церов
 • като изпратите своето искане за упражняване на права, подписано с квалифициран електронен подпис от субекта на данните, по електронен път на електронна поща: [email protected]

За повече подробности вижте:

Процедура за упражняване на права на субектите на данни

Искане за упражняване на права от субекта на данни

 

КАКВА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ ПОЛУЧАВАМЕ

Това съобщение описва в общи линии целите, категориите лични данни и категориите на получатели, на които предоставяме Вашите данни. То се отнася за всички физически лица, чиито данни обработваме, включително служителите на гимназията.

За повече подробности вижте:

Съобщение за поверителност на лични данни – информация за ученици и родители

Съобщение за поверителност на лични данни – информация за служители и други лица, чиито данни се обработват във връзка с управление на човешките ресурси и финансово – счетоводната отчетност

Съобщение за поверителност на лични данни на кандидатите за работа

Съобщение за поверителност на лични данни при приемане на жалби, сигнали и предложения на гражданите

Съобщение за поверителност на лични данни, създадени чрез системата за видеонаблюдение на ПГИ „Д-р Иван Богоров“

 

ЗАЩО СЪБИРАМЕ И СЪХРАНЯВАМЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВАС

Като администратор на лични данни ние събираме и съхраняваме информация за Вас в изпълнение на нашите функции, съгласно законите и подзаконовите нормативни актове.

Цели на обработването на лични данни:

 • кандидатстване и прием в ПГИ „Д-р Иван Богоров“
 • администриране на обучението
 • финансови отношения
 • осигуряване на ефективна комуникация
 • сигурност и безопасност
 • сключване на трудови и граждански договори
 • обработване на заявления
 • и други.

Може да не сме в състояние да ви предоставим услуга, освен ако нямаме достатъчно информация.

За повече подробности вижте:

Вътрешни правила за защита на личните данни

 

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ ОБРАБОТВАМЕ

Ние обработваме само толкова лични данни, колкото са ни необходими, за да изпълним нашите задължения и само за целите, за които сме ги събрали, като спазваме принципа „Необходимо да се знае“.

За повече подробности вижте:

Вътрешни правила за защита на личните данни

Съобщение за поверителност на лични данни – информация за ученици и родители

Съобщение за поверителност на лични данни – информация за служители и други лица, чиито данни се обработват във връзка с управление на човешките ресурси и финансово – счетоводната отчетност

Съобщение за поверителност на лични данни на кандидатите за работа

Съобщение за поверителност на лични данни при приемане на жалби, сигнали и предложения на гражданите

Съобщение за поверителност на лични данни, създадени чрез системата за видеонаблюдение на ПГИ „Д-р Иван Богоров“

Декларация за съгласие за обработка на лични данни – Образец

Декларация за оттегляне на съгласие за обработка на лични данни – Образец

 

НА КАКВО ОСНОВАНИЕ ОБРАБОТВАМЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Най-често ние обработваме лични данни на законово основание, за да изпълним свое законово задължение.

Обработваме лични данни и във връзка с възникнали договорни отношения между ПГИ „Д-р Иван Богоров“ и отделни лица.

В някои случаи обработваме лични данни поради необходимост да бъдат защитени жизненоважните интереси на субекта на данните или на друго физическо лице, както и в случаите, когато обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени.

Може да обработваме Ваши лични данни и на основание дадено от Вас съгласие за една или повече конкретни цели.

За повече подробности вижте:

Вътрешни правила за защита на личните данни

Съобщение за поверителност на лични данни – информация за ученици и родители

Съобщение за поверителност на лични данни – информация за служители и други лица, чиито данни се обработват във връзка с управление на човешките ресурси и финансово – счетоводната отчетност

Съобщение за поверителност на лични данни на кандидатите за работа

Съобщение за поверителност на лични данни при приемане на жалби, сигнали и предложения на гражданите

Съобщение за поверителност на лични данни, създадени чрез системата за видеонаблюдение на ПГИ „Д-р Иван Богоров“

Декларация за съгласие за обработка на лични данни – Образец

Декларация за оттегляне на съгласие за обработка на лични данни – Образец

 

НА КОИ ЛИЦА ОБРАБОТВАМЕ ЛИЧНИ ДАННИ

В зависимост от целите, за които извършваме обработката, личните данни могат да бъдат, но не само за:

 • ученици и техните родители
 • служители и други лица, чиито данни се обработват във връзка с управление на човешките ресурси и финансово-счетоводната отчетност
 • кандидати за работа
 • лица, които подават заявления, жалби, предложения и искания за извършване на административна услуга
 • лицата, попаднали в обхвата на зоните за видеонаблюдение в сградата на гимназията
 • лицата, преминали през пропускателния режим на сградата

За повече подробности вижте:

Вътрешни правила за защита на личните данни

Съобщение за поверителност на лични данни – информация за ученици и родители

Съобщение за поверителност на лични данни – информация за служители и други лица, чиито данни се обработват във връзка с управление на човешките ресурси и финансово – счетоводната отчетност

Съобщение за поверителност на лични данни на кандидатите за работа

Съобщение за поверителност на лични данни при приемане на жалби, сигнали и предложения на гражданите

Съобщение за поверителност на лични данни, създадени чрез системата за видеонаблюдение на ПГИ „Д-р Иван Богоров“

 

КАК СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Ние използваме предоставените от Вас или получени от друг лични данни, по начин който отговаря на законодателството за защита на данните. Ще се стремим да поддържаме точната и актуална информация и да не я държим за по-дълго време, отколкото е необходимо. В повече от случаите законът определя времето, за което ние съхраняваме Вашите лични данни.

За повече подробности вижте:

Вътрешни правила за съхранение и унищожаване на лични данни

 

КАК СПОДЕЛЯМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Ние няма да разкриваме на никого, без Ваше разрешение никакви данни, които ни предоставяте извън случаите, в които разкриването се изисква от закона или когато имаме основателна причина да смятаме, че не споделянето на информацията може да постави друго лице в риск. В последния случай, Вие ще бъдете информирани за това.

Ние предоставяме Вашите лични данни най-често на други публични органи (държавни, общински), поради законово изискване за това.

Ние може да разкриваме данни и когато разкриването е необходимо за целите на предотвратяването и/или разкриването на нарушения или престъпления.

Ние няма да предадем за обработка никакви лични данни на трети лица, освен тези, които обработват информация от наше име и това ще стане само там, където е възможно, след като сме се уверили, че са предприети достатъчно стъпки за защита на личните данни от получателя и сме сключили с тях конкретно споразумение за това.

Ние може да разкриваме информация, когато е необходимо, за да предотвратим риск от увреждане на дадено лице.

Ние ще Ви предоставяме допълнителна информация за това на кого споделяме Вашите данни за всеки конкретен случай, когато това споделяне изисква Вашето изрично и информирано съгласие.

За повече подробности вижте:

Вътрешни правила за защита на личните данни

Съобщение за поверителност на лични данни – информация за ученици и родители

Съобщение за поверителност на лични данни – информация за служители и други лица, чиито данни се обработват във връзка с управление на човешките ресурси и финансово – счетоводната отчетност

Съобщение за поверителност на лични данни на кандидатите за работа

Съобщение за поверителност на лични данни при приемане на жалби, сигнали и предложения на гражданите

Съобщение за поверителност на лични данни, създадени чрез системата за видеонаблюдение на ПГИ „Д-р Иван Богоров“

 

КАК ЗАЩИТАВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Всички лични данни, които обработваме са обект на строги мерки и процедури, за да се гарантира, че те не могат да бъдат достъпни или разкрити на всеки, който няма право на достъп до тях.

Разработили сме и прилагаме политики за сигурност и процедура за действие при нарушаване на сигурността на личните данни. Те дефинират нашите ангажименти и отговорности към личния Ви живот и обхващат редица области на информационната и технологичната сигурност. Ние предвиждаме дисциплинарна отговорност, ако се злоупотребява или не се полага правилна грижа за Вашата лична информация.

Ще разследваме инциденти с данни, при които установим, че личните Ви данни могат да бъдат или са били оповестени неподходящо. Ще ви информираме, освен ако не решим, че това ще представлява риск за Вас и ще информираме Комисията за защита на личните данни.

За повече подробности вижте:

Политика за технически и организационни мерки

Процедура за действие при пробив в сигурността на личните данни

 

КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА

По принцип Вие имате право да поискате от нас:

 • да Ви предоставим информация за това какви данни обработваме за Вас
 • да Ви предоставим копие на вашите лични данни
 • да коригирате грешките в личните Ви данни и да ограничите обработката
 • да възразите срещу обработката, в зависимост от дейността и правното основание
 • да поискате изтриване на личните данни, в зависимост от дейността и правното основание
 • да оттеглите съгласието си, ако обработката се извършва на това основание
 • да бъдете информирани за автоматизираното вземане на решения, включително профилиране

В нашите Съобщения за поверителност посочваме подробно Вашите права във връзка с конкретната обработка.

Когато е възможно ще се стремим да изпълним Вашето искане, но може да ни се наложи да съхраняваме или обработваме информация, за да спазим правно задължение или обществена задача.

Стремим се да гарантираме, че всички данни, които обработваме са верни. Възможно е да има ситуации, в които да откриете, че информацията, която съхраняваме, вече не е точна и имате правото да я коригирате.

За повече подробности вижте:

Процедура за упражняване на права на субектите на данни

 

Вие имате право да заявите достъп до Вашите лични данни, както и да получите копие от тях.

За повече подробности вижте:

Искане за предоставяне на достъп до лични данни

 

За упражняването на тези права, както и въпроси или притеснения относно обработката на Вашите личните данни, с изключение на правото на жалба, е необходимо да се свържете с Длъжностното лице по защита на данните по един от посочените по-горе начини за връзка, което ще Ви предостави подробна информация за процедурите за упражняване на права от субекта на данните.

 

ПРАВО НА ЖАЛБА ДО КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ИЛИ ДО СЪДА

Ако считате, че при обработката на лични данни сме нарушили Вашите права, Вие може да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, с електронен адрес: https://www.cpdp.bg/ или до компетентния Административен съд.