ПГИ "Д-р Иван Богоров"

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ – УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ

(информация, предоставяна съгласно чл.13 от Общ регламент за защита на данните)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ

Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“ – Варна е общинско училище и е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.

Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“ – Варна, като администратор на лични данни, обработва само законно събрани лични данни, необходими за конкретни, точно определени и законни цели – обучение, възпитание и социализация на ученика, нормативно установени в чл. 3 на Закон за предучилищното и училищното образование и чл. 9 на Наредба № 8/11.08.2016 г. на МОН за информацията и документите за системата на предучилищното и училищно образование

ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА И ЗА КОНТАКТ С НЕГО

Администратор Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“ – Варна
Адрес Варна, ж.к. Младост-2, ул. „Иван Панайотов Церов“
Е-mail [email protected]
Уебсайт http://pgi-varna.com
Телефон 052 747 830

 

ДАННИ ЗА КОНТАКТ С ДЛЪЖНОСТНОТО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

По всички въпроси свързани с обработването на Вашите лични данни и с упражняването на права, Вие може да се обърнете към определеното от ПГИ „Д-р Иван Богоров“ длъжностно лице по защита на данните, по Ваш избор, на някой от посочените данни за контакт:

Име Ивелина Иванова
Телефон 0879 410 678
Е-mail [email protected]

За да упражните Вашите права, свързани с обработката на данни, Вие може да подадете своите искания, по Ваш избор по някой от посочените начини:

 • Като изпратите своето искане за упражняване на права на хартиен носител на адрес: Варна, ж.к. Младост-2, ул. „Иван Панайотов Церов“
 • Като подадете лично своето искане за упражняване на права на адрес: Варна, ж.к. Младост-2, ул. „Иван Панайотов Церов
 • Като изпратите своето искане за упражняване на права на следния адрес на електронна поща: [email protected]

Образец на искане за упражняване на права

Като администратор на лични данни, ПГИ „Д-р Иван Богоров“ прилага принципите за обработване на лични данни и чрез настоящото Съобщение за поверителност предоставя информация и условия за упражняването на правата на субектите на данни, съгласно чл.13 и чл.14 от Общия Регламент относно защита на данните.

ОБХВАТ НА СЪОБЩЕНИЕТО ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

ПГИ „Д-р Иван Богоров“ – Варна, като администратор на лични данни, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и Закона за личните данни в Република България, е отговорна за личните данни, които събира и обработва. Една от нашите отговорности е да Ви запознаем с това как събираме и използваме Вашите лични данни и да гарантираме, че личните данни на учениците се обработват законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен за тях начин.

С това съобщение за поверителност Ви информираме какви Ваши лични данни събираме, как и за какви цели ги обработваме, как ги съхраняваме и с кого ги споделяме.

КАКВА ИНФОРМАЦИЯ ОБРАБОТВАМЕ

ПГИ „Д-р Иван Богоров“ събира лични данни за своите ученици и техните родители, които са определени като субекти на данни съгласно Закона за защита на личните данни. Нашата политика е да събираме лични данни, ограничени до необходимото. Това са лични данни, за които имаме законово задължение да събираме, и такива, от които се нуждаем, за да защитим Вашите интереси.

Личните данни, за които ПГИ „Д-р Иван Богоров“, има законово задължение да събира, са подробно описани в Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование. Тези данни Вие предоставяте на ПГИ „Д-р Иван Богоров“, чрез формулярите за кандидатстване и записване. В посочените формуляри е предоставена и пълна информация за Вашите права като субекти на данни.

Във връзка с осъществяване на образователния процес в Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“, ние събираме следните категории данни:

 1. Лични данни на ученика – ЕГН, имена, адрес, гражданство, месторождение
 2. Здравна и медицинска информация (вкл. личен лекар, здравно-профилактични карти, заболявания, наличие на трайни увреждания и др.)
 3. Информация за специални образователни потребности на лицата
 4. Информация за присъствие, отсъствия (причини за отсъствието) и успех (оценяване) на ученика
 5. Информация за полагане на изпити (национално външно оценяване, държавни зрелостни изпити, държавни квалификационни изпити, поправителни, олимпиади, състезания, конкурси и др.)
 6. Информация за издаване на дипломи, удостоверения, свидетелства, ученически книжки и ученически лични карти
 7. Информация, необходима за предоставяне на стипендии
 8. Информация за здравно осигуряване (за лица над 18 г.) и данни за родители и деца във връзка с предоставяне на социално подпомагане
 9. Данни за родители – име, телефон, ЕГН, месторабота, адрес и др.
 10. Информация за членовете на обществения съвет – трите имена, адрес, месторабота, телефон, e-mail
 11. Информация за получени дарения
 12. Фото и видеоматериали, включително снимки на учениците за техни досиета или документи

ЦЕЛИ НА ОБРАБОТВАНЕТО

ПГИ „Д-р Иван Богоров“, обработва данните Ви само за целите, за които са събрани, и не ги използва за други цели. Тези цели са изцяло свързани с приема и обучението Ви в училището – за организиране на учебния процес, подпомагане на обучението чрез различни средства, възможност за издаване на документи, отговарящи на държавните изисквания и поддържане на предвидените в Закона за предучилищно и училищно образование изисквания.

По-конкретно тези цели са:

 • Кандидатстване и прием в ПГИ „Д-р Иван Богоров“. Когато кандидатствате в училището, ние имаме законово задължение да събираме личните данни.
 • Администриране на обучението. Имаме законово задължение да поддържаме Списък-Образец № 1, Регистър за подлежащи на обучение, дневници, лични дела да издаваме ученическа книжка, уверение, академична справка, дипломи за средно образование, свидетелства за професионална квалификация, дубликати на документи и др. Тези документи имат задължителни атрибути и по закон съдържат по-голям набор от лични данни като: ЕГН, дата и място на раждане, постоянен адрес, снимка и др.
 • Финансови отношения. Имаме законово задължение да обработваме Ваши лични данни при кандидатстване и получаване на стипендии и за здравното осигуряване на учениците, навършили 18 годишна възраст – Закона за здравното осигуряване, Постановление № 328 на МС от 21.12.2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование.
 • Осигуряване на ефективна комуникация. ПГИ „Д-р Иван Богоров“, събира данни за адреса Ви, телефонния Ви номер и електронната Ви поща, както и на Вашите родители Те са необходими за комуникация с Вас и Вашите родители по повод обучението Ви, за бързото Ви информиране, за гарантиране на Вашите интереси по отношение на обучението.
 • Сигурност и безопасност. ПГИ „Д-р Иван Богоров“ има ангажимент да осигурява сигурността и безопасността на територията на училището. Това включва заснемането на изображения чрез системата за видеонаблюдение. Имаме законово задължение и ако се наложи, ще бъдем длъжни да споделим тази информация с правоохранителните органи.

ПРАВНИ ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕТО

Законът изисква от нас да определим въз основа на кое законово основание обработваме различни категории лична информация и да Ви уведомим за основанията и нашите цели, спрямо всяка категория обработвани лични данни.

Ако основанието, на което обработваме Вашата лична информация, вече не е приложимо, ние незабавно ще прекратим обработването на Вашите данни.

Ако основанието се промени, тогава, ако това се изисква от закона, ние ще Ви уведомим за промяната, както и за всяко ново основание, при което сме установили, че можем да продължим да обработваме Вашата информация.

 • На основание законово задължение

В повечето случаи ние обработваме съответните лични данни на базата на законово задължение, произтичащо от приложимата правна уредба – Закон за предучилищното и училищното образование, Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование, Закона за здравното осигуряване, Постановление № 328 на МС от 21.12.2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование, други закони, подзаконови нормативни актове: държавни образователни стандарти.

Това включва лични данни на ученици и в определени случаи на техните родители, свързани с:

 1. Прием на ученици
 2. Преместване от една образователна институция в друга
 3. Полагане на изпити (вкл. осъществяване на видеонаблюдение при провеждане на национално външно оценяване и държавни зрелостни изпити)
 4. Присъствие (отсъствия) и оценки (успех) – информация, която се представя или изготвя в хода на обучителния процес
 5. Основна здравна/медицинска информация за ученика (вкл. здравно-профилактични карти и информация за личен лекар)
 6. Специални образователни потребности на ученика
 7. Предоставяне на стипендии
 8. Издаване на документи, свързани с качеството на лицето – ученическа книжка, ученическа лична карта
 9. Издаване на дипломи, удостоверения, свидетелства
 10. Здравни осигуровки на лица над 18 години
 11. Поддържане на досие на ученика, включително със снимка
 12. Информация за получени дарения (данни на дарителите)

Това са данни, които в повечето случаи са необходими за осъществяване на образователния процес в институцията.

В определени случаи това са данни, които са необходими за осигуряване на подходяща и здравословна среда в училището.

 • Обработване на лични данни на основание договор или преддоговорни отношения

Във връзка със сключването и/или изпълнението на договор, следва да бъдат предоставени данни на ученик и родител/и.

Ние можем да използваме предоставените от Вас данни с цел предоставяне на съответната услуга.

 • На основание съгласие

В повечето случаи ние обработваме Вашите данни във връзка със законово задължение, което изисква от нас да получим или да съхраняваме определена информация за ученика.

В случай, че липсва законово задължение е възможно да поискаме Вашето изрично съгласие за обработване на определени категории лични данни, като това може да включва:

 1. Осъществяване на определени извънкласни, допълнителни или факултативни дейности, когато данните не се събират въз основа на законово задължение (при които дейности са необходими данни за ученика и за родителя, който дава съгласие за участие в съответната дейност)
 2. Осъществяване на контакт с родител в случай на спешност или във връзка с поведение на ученика (предоставят се данни за контакт на родител – e-mail, телефон, др.)
 3. Реализиране на фото и видеоматериали във връзка с дейности/проекти на училището (снимки, клипове на ученици)
 4. Други

Понякога може да дадете Вашето съгласие индиректно, например, когато ни изпратите съобщение по електронна поща, на която основателно очаквате да отговорим.

С изключение на случаите, в които сте съгласни с използването на Вашата информация за конкретна цел, ние не използваме Вашата информация по начин, който да Ви идентифицира лично.

Ние продължаваме да обработваме информацията Ви на тази основа, докато не оттеглите Вашето съгласие или може основателно да се предположи, че Вашето съгласие вече не съществува.

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като ни информирате. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

Декларация за съгласие за обработка на лични данни

Декларация за съгласие за обработка на лични данни (снимки и облачни технологии)

Декларация за оттегляне на съгласие за обработка на лични данни

 • На основание легитимен интерес/На основание изпълнение на задача в обществен интерес

В сградата на ПГИ „Д-р Иван Богоров“ и около нея се използва видеонаблюдение с цел осигуряване на защита и сигурност за пребиваващите в съответните помещения, както и с цел – защита на материалната собственост на гимназията. Може да обработим информация въз основа на наличието на легитимен интерес за Вас или за нас, както и във връзка с изпълнението на задача в обществен интерес.

ПОЛУЧАТЕЛИТЕ ИЛИ КАТЕГОРИИТЕ ПОЛУЧАТЕЛИ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Получатели на лични данни могат да бъдат:

 1. Служители на нашата институция
 2. Други училища
 3. Организации, обработващи данни от наше име
 4. Институции в сферата на образованието – Министерство на образованието и науката, Регионално управление по образование
 5. Общинска администрация
 6. Национална агенция за приходите, служби за социални услуги и дирекция „Социално подпомагане“, Регионална здравна инспекция, както и други публични органи, когато това произтича от законова разпоредба
 7. Детска педагогическа стая, отдел „Закрила на детето“, Държавната агенция за закрила на детето или Министерството на вътрешните работи
 8. Организации, с които сме сключили договор или осъществяваме съвместно определена дейност (напр. туроператори и др.)

ПРЕДАВАНЕ НА ДАННИ НА ТРЕТА ДЪРЖАВА ИЛИ НА МЕЖДУНАРОДНА ИНСТИТУЦИЯ

Ние не предоставяме Вашите данни към трета държава или на международна институция.

СРОК, ЗА КОЙТО ЩЕ СЕ СЪХРАНЯВАТ ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ПГИ „Д-р Иван Богоров“, съхранява Вашите лични данни за различни периоди от време. Съхранява и обработва Вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо за постигане на целите, за които сме ги събрали. След като приключи обучението, Вашите лични данни се архивират за определен срок. Сроковете за съхранение на архиви с лични данни са определени със закон. След изтичане на този срок Вашите личните данни се унищожават по определен ред.

Най-дългият срок за съхранение на Вашите лични данни е свързан със законовото ни задължение да издаваме дубликати на свидетелства за основно образование, дипломи за средно образование и свидетелства за професионална квалификация. Срокът за съхранение на данните, съдържащи се в тях е 50 г. През времето, когато сте напуснали училището Вашите данни не се обработват. Съхраняваме ги в училищния архив при строги правила и ограничен достъп и ги използваме само при заявление за издаване на дубликат.

СИГУРНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.

ПГИ „Д-р Иван Богоров“ предприема физически, технически и организационни мерки за сигурност, предназначени да защитят личните данни от загуба, злоупотреба, промяна, унищожаване или повреда, съгласно изискванията на европейското и националното законодателство. Осигурените мерки са описани в Политика за технически и организационни мерки за защита на личните данни.

ПГИ „Д-р Иван Богоров“ е приела и прилага Процедура за действие при пробив в сигурността на личните данни, която спазва стриктно в случай на необходимост.

ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ДАННИ

При обработката на лични данни ПГИ „Д-р Иван Богоров“ добросъвестно прилага законоустановените правила за упражняване правата на субектите на данни. За тази цел гимназията е приела и прилага Процедура за упражняване на права на субектите на данни. По отношение на извършваните процеси на обработка на личните данни, физическите лица имат възможност да реализират следните свои права:

 • Право на информираност (във връзка с обработването на личните ви данни от администратора);
 • Право на достъп до собствените си лични данни: Имате право да поискате от ПГИ „Д-р Иван Богоров“ право на достъп по всяко време до личните си данни. Да получите копие от тях, както и информация кои са получателите на тези данни, как те се обработват, дали са обект на автоматизирано обработване, предвиденият срок, за който се съхраняват и информация за правото Ви на жалба до надзорен орган;
 • Право на коригиране: В случай, че данните, които обработва ПГИ „Д-р Иван Богоров“ са неточни или непълни, имате право да поискате да бъдат коригирани или актуализирани.
 • Право на изтриване /“право да бъдеш забравен“/: приложимо е само когато: сте оттеглили съгласието си за използване на Ваши данни; данните не са необходими за целите, за които са били събирани и обработвани или обработването им е незаконосъобразно. Тогава имате право да поискате Вашите данни да бъдат заличени без ненужно забавяне. При определени условия и с писмена аргументация, ПГИ „Д-р Иван Богоров“ може да откаже заличаване на данните ви.
 • Право на ограничаване на обработката на личните данни само до съхранение, когато: точността на личните данни е оспорена, обработката е незаконна, но субектът на данните възразява срещу изтриването на личните данни или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • Право на преносимост на данни: За данните, които се обработват въз основа на договор или съгласие, когато обработването им се извършва по автоматизиран начин.
 • Право на възражение срещу обработката: При наличие на законово основание, имате право да възразите срещу определени видове обработване на личните Ви данни. В случай, че възражението е основателно, Вашите данни няма да бъдат обработвани.
 • Право да оттеглите съгласието си: Имате право да оттеглите по всяко време съгласието си за обработка на лични данни, когато те се обработват въз основа на изричното Ви съгласие, като това оттегляне не засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласието Ви, преди то да бъде оттеглено.

За упражняването на тези права, както и въпроси или притеснения относно обработката на Вашите лични данни, с изключение на правото на жалба, е необходимо да се свържете с Длъжностното лице по защита на данните по един от посочените по-горе начини за връзка, което ще Ви предостави подробна информация за процедурите за упражняване на права от субекта на данните.

Също така, в искането си за упражняване на права следва да посочите своите три имена и адрес, с цел идентифицирането Ви като субект на данните, като в случай на необходимост администрацията на ПГИ „Д-р Иван Богоров“ може да поиска допълнително данни, както и доказателства за самоличност. Посочете в какво се изразява Вашето искане. Посочете адреса за кореспонденция с Вас /физически адрес, електронен адрес/, съгласно предпочитаната форма за комуникация.

Отговор ще бъде предоставян при спазване на приложимите срокове – до 1 календарен месец от получаване на искането, като срокът може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията. В случай на удължаване, се уведомява субектът на данните и се посочват причините, които налагат удължаването.

ПРАВО НА ЖАЛБА ДО КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ИЛИ ДО СЪДА

Ако считате, че обработката на лични данни от ПГИ „Д-р Иван Богоров“ е незаконосъобразна или нарушава правата Ви, Вие може да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, с електронен адрес: https://www.cpdp.bg/ или до съответния административен съд по общите правила за подсъдност.