ПГИ "Д-р Иван Богоров"

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ – кандидати за работа

(информация, предоставяна съгласно чл.13 от Общ регламент за защита на данните)

 ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТИТЕ ЗА РАБОТА

Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“ – Варна е общинско училище и е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.

Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“ – Варна, като администратор на лични данни, обработва само законно събрани лични данни, необходими за конкретни, точно определени и законни цели.

 

ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА И ЗА КОНТАКТ С НЕГО

Администратор Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“ – Варна
Адрес Варна, ж.к. Младост-2, ул. „Иван Панайотов Церов“
Е-mail [email protected]
Уебсайт http://pgi-varna.com 
Телефон 052 747 830

 

ДАННИ ЗА КОНТАКТ С ДЛЪЖНОСТНОТО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

По всички въпроси свързани с обработването на Вашите лични данни и с упражняването на права, Вие може да се обърнете към определеното от ПГИ „Д-р Иван Богоров“ длъжностно лице по защита на данните, по Ваш избор, на някой от посочените данни за контакт:

Име Ивелина Иванова
Телефон 0879 410 678
Е-mail [email protected] 

За да упражните Вашите права, свързани с обработката на данни, Вие може да подадете своите искания, по Ваш избор по някой от посочените начини:

 • Като изпратите своето искане за упражняване на права на хартиен носител на адрес: Варна, ж.к. Младост-2, ул. „Иван Панайотов Церов“
 • Като подадете лично своето искане за упражняване на права на адрес: Варна, ж.к. Младост-2, ул. „Иван Панайотов Церов
 • Като изпратите своето искане за упражняване на права на следния адрес на електронна поща: [email protected]

Образец на искане за упражняване на права

Като администратор на лични данни, ПГИ „Д-р Иван Богоров“ прилага принципите за обработване на лични данни и чрез настоящото Съобщение за поверителност предоставя информация и условия за упражняването на правата на субектите на данни, съгласно чл.13 и чл.14 от Общия Регламент относно защита на данните.

ОБХВАТ НА СЪОБЩЕНИЕТО ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Настоящото Съобщение за поверителност се прилага по отношение на цялата информация, съдържаща лични данни на кандидатите за свободните позиции, обявени от ПГИ „Д-р Иван Богоров“. Информацията може да се съдържа, както в документи на хартиен носител, така и в електронни документи без оглед на носителя, на който се съхраняват и без значение дали са подписани с квалифициран електронен подпис или не.

Съобщението за поверителност може да се актуализира периодично. При актуализация, адресатите му ще бъдат уведомявани своевременно.

ЦЕЛ НА СЪОБЩЕНИЕТО ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Това съобщение за поверителност обяснява как ПГИ „Д-р Иван Богоров“ събира и използва личните данни на кандидатите за работа, целите на обработката на данните, правното основание за тази обработка и условията, при които данните ще бъдат защитени, споделяни и съхранявани.

Документът е достъпен на определените места за представяне на изискуемите документи за кандидатстване и сайта на гимназията http://pgi-varna.com/

АДРЕСАТИ НА СЪОБЩЕНИЕТО ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ /ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНО/.

Настоящото Съобщение за поверителност е предназначено за лицата, кандидатстващи за работа в ПГИ „Д-р Иван Богоров“.

КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СЕ ОБРАБОТВАТ ОТ ПГИ „Д-Р ИВАН БОГОРОВ“ ВЪВ ВРЪЗКА С УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И ФИНАНСОВО–СЧЕТОВОДНАТА ОТЧЕТНОСТ

За извършването на подбора на служителите е необходимо обработването на информацията, която те предоставят при кандидатстване за работа. Тази информация може да включва:

 • Снимка – включването на снимка към автобиографията е изцяло по преценка на кандидатстващия. Предоставените снимки не се обработват чрез технологии за лицево разпознаване.
 • Данни, съдържащи се в автобиографията – имена, имейл, адрес за кореспонденция, телефон, гражданство, дата на раждане, пол, местоживеене; образование и квалификации; професионален опит и информация за заемани длъжности; умения; владеене на езици; притежаване на свидетелство за управление на МПС и друга допълнителна информация, предоставена от кандидата.
 • Данни, съдържащи се в свидетелството за съдимост – свидетелство за съдимост се изисква само в случаите, предвидени в закон.
 • Данни, създадени в процеса на подбор – процесът на подбор включва преценка за това дали лицето е подходящо за конкретната позиция. При извършване на преценката, могат да бъдат създадени данни, които се отнасят за лицето, напр. резултат от тест за преценка на квалификацията им.

Предоставянето на личните данни е доброволно, но ако не бъде предоставена необходимата информация, кандидатура на лицето няма да бъде разглеждана. В някои случаи предоставянето на тези данни е необходимо за сключване на трудов или друг договор или за спазване на приложимото право. Отказът да се предостави информация може да доведе до невъзможност за сключване на договор или до неизпълнение на законови задължения.

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ НА ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

       Обработка на лични данни се извършва само при наличие на законово основание за тази обработка. Личните данни за кандидатите се обработват на основание изпълнение на законови задължения.

ЦЕЛИ, ЗА КОИТО СЕ ОБРАБОТВАТ ДАННИТЕ

ПГИ „Д-р Иван Богоров“ може да обработва лични данни за целите на подбора на служители. Това включва обработката на личните данни, за да:

 • бъдат оценени кандидатурите за работа и за да се вземе решение за назначаване;
 • бъде проверена предоставената информация;
 • извършване на взаимодействие с кандидата във връзка с процеса по подбор.

Цялата представена информация ще се съхранява като част от трудовото досие на одобрените кандидати.

ПГИ „Д-р Иван Богоров“ може да обработва личните ви данни за целите на установяването, упражняването и защитата на потенциални правни искове.

ПГИ „Д-р Иван Богоров“ обработва личните данни само за целта, за която те са събрани и не ги използва повторно за несъвместими цели.

ИЗТОЧНИЦИ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Основно обработваните лични данни, се предоставят от кандидатите по време на кандидатстването за работа. В ограничени случаи, информация може да бъде получена от трети страни, например от лицата за контакт във връзка с представените референции или да бъде взета предвид публично достъпна информация за кандидата.

СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Личните данни се пазят толкова дълго време, колкото е необходимо, за да се постигне целта, за която са събрани, включително за спазване на определения законов срок. Личните данни се обработват, докато бъде взето решение, че лицето няма да бъде поканено да заеме позицията, за която кандидатства или докато откаже да я заеме.

ПРЕДАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

За целите, изброени по-горе, ПГИ „Д-р Иван Богоров“ разкрива лични данни на трети страни и получатели само ако те имат законово основание да ги получат. Освен това данни може да бъдат предоставени на компетентните държавни органи, когато е налице такова задължение.

ПГИ „Д-р Иван Богоров“ не обработва и не предоставя личните данни на кандидатите за работа извън Европейското икономическо пространство или на международни организации.

АВТОМАТИЗИРАНО ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ И ПРОФИЛИРАНЕ

ПГИ „Д-р Иван Богоров“ не използва данните, обработвани във връзка с подбор на служителите за автоматизирано вземане на решения посредством компютърни алгоритми, заменящи човешката преценка, включително чрез извършване на профилиране.

СИГУРНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.

ПГИ „Д-р Иван Богоров“ предприема физически, технически и организационни мерки за сигурност, предназначени да защитят личните данни от загуба, злоупотреба, промяна, унищожаване или повреда, съгласно изискванията на европейското и националното законодателство. Осигурените мерки са описани в Политика за технически и организационни мерки за защита на личните данни.

ПГИ „Д-р Иван Богоров“ е приела и прилага Процедура за действие при нарушаване на сигурността на личните данни, която спазва стриктно в случай на необходимост.

ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ДАННИ

       При обработката на лични данни във връзка с подбора на служителите ПГИ „Д-р Иван Богоров“ добросъвестно прилага законоустановените правила за упражняване правата на субектите на данни. За тази цел гимназията е приела и прилага Процедура за упражняване на права на субектите на данни. По отношение на извършваните процеси на обработка на личните данни, физическите лица имат възможност да реализират следните свои права:

 • Право на информираност (във връзка с обработването на личните ви данни от администратора);
 • Право на достъп до собствените си лични данни: Имате право да поискате от ПГИ „Д-р Иван Богоров“ право на достъп по всяко време до личните си данни. Да получите копие от тях, както и информация кои са получателите на тези данни, как те се обработват, дали са обект на автоматизирано обработване, предвиденият срок, за който се съхраняват и информация за правото Ви на жалба до надзорен орган;
 • Право на коригиране: В случай, че данните, които обработва ПГИ „Д-р Иван Богоров“ са неточни или непълни, имате право да поискате да бъдат коригирани или актуализирани.
 • Право на изтриване /“право да бъдеш забравен“/: приложимо е само когато: сте оттеглили съгласието си за използване на Ваши данни; данните не са необходими за целите, за които са били събирани и обработвани или обработването им е незаконосъобразно. Тогава имате право да поискате Вашите данни да бъдат заличени без ненужно забавяне. При определени условия и с писмена аргументация, ПГИ „Д-р Иван Богоров“ може да откаже заличаване на данните ви.
 • Право на ограничаване на обработката на личните данни само до съхранение, когато: точността на личните данни е оспорена, обработката е незаконна, но субектът на данните възразява срещу изтриването на личните данни или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • Право на преносимост на данни: За данните, които се обработват въз основа на договор или съгласие, когато обработването им се извършва по автоматизиран начин.
 • Право на възражение срещу обработката: При наличие на законово основание, имате право да възразите срещу определени видове обработване на личните Ви данни. В случай, че възражението е основателно, Вашите данни няма да бъдат обработвани.
 • Право да оттеглите съгласието си: Имате право да оттеглите по всяко време съгласието си за обработка на лични данни, когато те се обработват въз основа на изричното Ви съгласие, като това оттегляне не засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласието Ви, преди то да бъде оттеглено.

За упражняването на тези права, както и въпроси или притеснения относно обработката на Вашите лични данни, с изключение на правото на жалба, е необходимо да се свържете с Длъжностното лице по защита на данните по един от посочените по-горе начини за връзка, което ще Ви предостави подробна информация за процедурите за упражняване на права от субекта на данните.

Също така, в искането си за упражняване на права следва да посочите своите три имена и адрес, с цел идентифицирането Ви като субект на данните, като в случай на необходимост администрацията на ПГИ „Д-р Иван Богоров“ може да поиска допълнително данни, както и доказателства за самоличност. Посочете в какво се изразява Вашето искане. Посочете адреса за кореспонденция с Вас /физически адрес, електронен адрес/, съгласно предпочитаната форма за комуникация.

Отговор ще бъде предоставян при спазване на приложимите срокове – до 1 календарен месец от получаване на искането, като срокът може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията. В случай на удължаване, се уведомява субектът на данните и се посочват причините, които налагат удължаването.

ПРАВО НА ЖАЛБА ДО КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ИЛИ ДО СЪДА

Ако считате, че обработката на лични данни във връзка с подбора на служители на ПГИ „Д-р Иван Богоров“ е незаконосъобразна или нарушава правата Ви, Вие може да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, с електронен адрес: https://www.cpdp.bg/ или до съответния административен съд по общите правила за подсъдност.