ПГИ "Д-р Иван Богоров"

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ПРИ ПРИЕМАНЕ НА ЖАЛБИ, СИГНАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ

Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“ – Варна е общинско училище и е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.

Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“ – Варна, като администратор на лични данни, обработва само законно събрани лични данни, необходими за конкретни, точно определени и законни цели.

 

ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА И ЗА КОНТАКТ С НЕГО

Администратор Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“ – Варна
Адрес Варна, ж.к. Младост-2, ул. „Иван Панайотов Церов“
Е-mail [email protected]
Уебсайт http://pgi-varna.com 
Телефон 052 747 830

 

ДАННИ ЗА КОНТАКТ С ДЛЪЖНОСТНОТО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

По всички въпроси свързани с обработването на Вашите лични данни и с упражняването на права, Вие може да се обърнете към определеното от ПГИ „Д-р Иван Богоров“ длъжностно лице по защита на данните, по Ваш избор, на някой от посочените данни за контакт:

Име Ивелина Иванова
Телефон 0879 410 678
Е-mail [email protected] 

За да упражните Вашите права, свързани с обработката на данни, Вие може да подадете своите искания, по Ваш избор по някой от посочените начини:

 • Като изпратите своето искане за упражняване на права на хартиен носител на адрес: Варна, ж.к. Младост-2, ул. „Иван Панайотов Церов“
 • Като подадете лично своето искане за упражняване на права на адрес: Варна, ж.к. Младост-2, ул. „Иван Панайотов Церов
 • Като изпратите своето искане за упражняване на права на следния адрес на електронна поща: [email protected]

Образец на искане за упражняване на права

Като администратор на лични данни, ПГИ „Д-р Иван Богоров“ прилага принципите за обработване на лични данни и чрез настоящото Съобщение за поверителност предоставя информация и условия за упражняването на правата на субектите на данни, съгласно чл.13 и чл.14 от Общия Регламент относно защита на данните.

ОБХВАТ НА СЪОБЩЕНИЕТО ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Настоящото съобщение за поверителност на личните данни (наричано накратко „Съобщение за поверителност“) се прилага по отношение на цялата информация, съдържаща лични данни, която се съхранява или обработва по друг начин във връзка с приемането на жалби, сигнали и предложения на гражданите и тяхната обработка. Информацията може да се съдържа, както в документи на хартиен носител, така и в  електронни документи без значение дали са подписани с квалифициран електронен подпис или не.

Съобщението за поверителност може да се актуализира периодично. При актуализация, адресатите му ще бъдат уведомявани своевременно.

ЦЕЛ НА СЪОБЩЕНИЕТО ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

С настоящото съобщение  за поверителност се предоставя информация на заинтересованите лица относно целите, основанията и начините на обработка на лични данни, събрани при подаване и обработка на жалби, сигнали и предложения на гражданите, както и за възможностите на физическите лица за упражняване на контрол върху тази обработка съгласно изискванията на европейското и националното законодателство за защита на личните данни.

АДРЕСАТИ НА СЪОБЩЕНИЕТО ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ /ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНО/

Настоящото Съобщение за поверителност е предназначено за всички лица, чиито лични данни се обработват във връзка с подадени от тях жалби, сигнали и предложения до ПГИ „Д-р Иван Богоров“.

КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СЕ ОБРАБОТВАТ ОТ ПГИ „Д-Р ИВАН БОГОРОВ“ – ВАРНА ВЪВ ВРЪЗКА С ПОДАДЕНИ ЖАЛБИ, СИГНАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Видовете идентифициращи лични данни, които се обработват във връзка с подаване на жалби, сигнали и предложения в зависимост от избрания начин за подаване са: на хартиен носител лично в канцеларията или по пощата; на телефон за приемане на сигнали 052 74 78 30; по електронната поща на гимназията [email protected] или [email protected], като сигналите се регистрират според Процедурата за подаване, разглеждане и решаване на предложения, жалби и сигнали в ПГИ „Д-р Иван Богоров“ – име, адрес, електронна поща и телефон за връзка.

Сигналите и предложенията не могат да бъдат анонимни. Предоставянето на личните данни в посочения обем е задължително, за да може  лицето да получи обратна информация.

В отделни случаи непредставянето на данните може да доведе до невъзможност за обработка на жалбата, искането или предложението, поради необходимост от допълнителна информация.

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ НА ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Основанието за обработката на данните, които се получават и създават при подаване на жалби, сигнали и предложения е изпълнение на законово задължение.

ЦЕЛИ, ЗА КОИТО СЕ ОБРАБОТВАТ ДАННИТЕ

ПГИ „Д-р Иван Богоров“ обработва личните данни на лицата, които подават жалби, сигнали и предложения за постигане на следните цели:

 • за усъвършенстване на организацията и дейността на гимназията;
 • за констатиране и решаване на въпроси в рамките на компетентността на гимназията;
 • за превенция срещу или разследване на лошо управление на имуществото на гимназията;
 • за недопускане или разследване на незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия на длъжностни лица.

ИЗТОЧНИЦИ НА ЛИЧНИ ДАННИ.

Личните данни, които се обработват, се предоставят от физическото лице при подаване на жалбата, сигнала или предложението.

СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Личните данни се пазят толкова дълго време, колкото е необходимо, за да се постигне целта, за която са събрани, включително за спазване на определения законов срок. Всички лични данните получени във връзка с подадени жалби, сигнали и предложения се съхраняват, съгласно Номенклатура на делата със сроковете за съхранение в ПГИ „Д-р Иван Богоров“.

ПРЕДАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

За целите, изброени по-горе, ПГИ „Д-р Иван Богоров“ не разкрива лични данни на трети страни, освен при препращане на сигнала по компетентност.  Не се извършва предаване на личните данни в трети страни или на международни организации.

АВТОМАТИЗИРАНО ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ И ПРОФИЛИРАНЕ

ПГИ „Д-р Иван Богоров“ не използва данните получени във връзка с подаване на жалби, сигнали и предложения за автоматизирано вземане на решения посредством компютърни алгоритми, заменящи човешката преценка, включително чрез извършване на профилиране.

СИГУРНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ПГИ „Д-р Иван Богоров“ предприема физически, технически и организационни мерки за сигурност, предназначени да защитят личните данни от загуба, злоупотреба, промяна, унищожаване или повреда, съгласно изискванията на европейското и националното законодателство. Осигурените мерки са описани в Политика за технически и организационни мерки за защита на личните данни.

ПГИ „Д-р Иван Богоров“ е приела и прилага Процедура за действие при нарушаване на сигурността на личните данни, която спазва стриктно в случай на необходимост.

ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ДАННИ

При обработката на лични данни във връзка с получаването и разглеждането на жалби, сигнали и предложения, ПГИ „Д-р Иван Богоров“ добросъвестно прилага законоустановените правила за упражняване правата на субектите на данни. За тази цел гимназията е приела и прилага Процедура за упражняване на права на субектите на данни. По отношение на извършваните процеси на обработка на личните данни, физическите лица имат възможност да реализират следните свои права:

 • Право на информираност (във връзка с обработването на личните ви данни от администратора);
 • Право на достъп до собствените си лични данни: Имате право да поискате от ПГИ „Д-р Иван Богоров“ право на достъп по всяко време до личните си данни. Да получите копие от тях, както и информация кои са получателите на тези данни, как те се обработват, дали са обект на автоматизирано обработване, предвиденият срок, за който се съхраняват и информация за правото Ви на жалба до надзорен орган;
 • Право на коригиране: В случай, че данните, които обработва ПГИ „Д-р Иван Богоров“ са неточни или непълни, имате право да поискате да бъдат коригирани или актуализирани.
 • Право на изтриване /“право да бъдеш забравен“/: приложимо е само когато: сте оттеглили съгласието си за използване на Ваши данни; данните не са необходими за целите, за които са били събирани и обработвани или обработването им е незаконосъобразно. Тогава имате право да поискате Вашите данни да бъдат заличени без ненужно забавяне. При определени условия и с писмена аргументация, ПГИ „Д-р Иван Богоров“ може да откаже заличаване на данните ви.
 • Право на ограничаване на обработката на личните данни само до съхранение, когато: точността на личните данни е оспорена, обработката е незаконна, но субектът на данните възразява срещу изтриването на личните данни или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • Право на преносимост на данни: За данните, които се обработват въз основа на договор или съгласие, когато обработването им се извършва по автоматизиран начин.
 • Право на възражение срещу обработката: При наличие на законово основание, имате право да възразите срещу определени видове обработване на личните Ви данни. В случай, че възражението е основателно, Вашите данни няма да бъдат обработвани.
 • Право да оттеглите съгласието си: Имате право да оттеглите по всяко време съгласието си за обработка на лични данни, когато те се обработват въз основа на изричното Ви съгласие, като това оттегляне не засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласието Ви, преди то да бъде оттеглено.

За упражняването на тези права, както и въпроси или притеснения относно обработката на Вашите лични данни, с изключение на правото на жалба, е необходимо да се свържете с Длъжностното лице по защита на данните по един от посочените по-горе начини за връзка, което ще Ви предостави подробна информация за процедурите за упражняване на права от субекта на данните.

Също така, в искането си за упражняване на права следва да посочите своите три имена и адрес, с цел идентифицирането Ви като субект на данните, като в случай на необходимост администрацията на ПГИ „Д-р Иван Богоров“ може да поиска допълнително данни, както и доказателства за самоличност. Посочете в какво се изразява Вашето искане. Посочете адреса за кореспонденция с Вас /физически адрес, електронен адрес/, съгласно предпочитаната форма за комуникация.

Отговор ще бъде предоставян при спазване на приложимите срокове – до 1 календарен месец от получаване на искането, като срокът може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията. В случай на удължаване, се уведомява субектът на данните и се посочват причините, които налагат удължаването.

ПРАВО НА ЖАЛБА ДО КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ИЛИ ДО СЪДА

Ако считате, че обработката на лични данни във връзка с подаване на жалби, сигнали и предложения до ПГИ „Д-р Иван Богоров“ е незаконосъобразна или нарушава правата Ви, Вие може да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, с електронен адрес: https://www.cpdp.bg/ или до съответния административен съд по общите правила за подсъдност.