ПГИ "Д-р Иван Богоров"

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, СЪЗДАДЕНИ ЧРЕЗ СИСТЕМАТА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

(информация, предоставяна съгласно чл.13 от Общ регламент за защита на данните)

Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“ – Варна е общинско училище и е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.

Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“ – Варна, като администратор на лични данни, обработва само законно събрани лични данни, необходими за конкретни, точно определени и законни цели.

 

ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА И ЗА КОНТАКТ С НЕГО

Администратор Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“ – Варна
Адрес Варна, ж.к. Младост-2, ул. „Иван Панайотов Церов“
Е-mail [email protected]
Уебсайт http://pgi-varna.com 
Телефон 052 747 830

 

ДАННИ ЗА КОНТАКТ С ДЛЪЖНОСТНОТО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

По всички въпроси свързани с обработването на Вашите лични данни и с упражняването на права, Вие може да се обърнете към определеното от ПГИ „Д-р Иван Богоров“ длъжностно лице по защита на данните, по Ваш избор, на някой от посочените данни за контакт:

Име Ивелина Иванова
Телефон 0879 410 678
Е-mail [email protected] 

За да упражните Вашите права, свързани с обработката на данни, Вие може да подадете своите искания, по Ваш избор по някой от посочените начини:

 • Като изпратите своето искане за упражняване на права на хартиен носител на адрес: Варна, ж.к. Младост-2, ул. „Иван Панайотов Церов“
 • Като подадете лично своето искане за упражняване на права на адрес: Варна, ж.к. Младост-2, ул. „Иван Панайотов Церов
 • Като изпратите своето искане за упражняване на права на следния адрес на електронна поща: [email protected]

Образец на искане за упражняване на права

Като администратор на лични данни, ПГИ „Д-р Иван Богоров“ прилага принципите за обработване на лични данни и чрез настоящото Съобщение за поверителност предоставя информация и условия за упражняването на правата на субектите на данни, съгласно чл.13 и чл.14 от Общия Регламент относно защита на данните.

ОБХВАТ НА СЪОБЩЕНИЕТО ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Съобщението за поверителност на личните данни, създадени чрез системата за видеонаблюдение на ПГИ „Д-р Иван Богоров“ (наричано накратко „Съобщение за поверителност“) се прилага по отношение на информацията, която се създава чрез използването на система за видеонаблюдение в сградата на ПГИ „Д-р Иван Богоров“ – Варна и прилежащите ѝ зони, от момента на създаването до момента на унищожаването на видеозаписите.

Адресът на сградата е: Варна, ж.к. Младост-2, ул. „Иван Панайотов Церов“

Зони, подлежащи на видеонаблюдение

Системата за видеонаблюдение, изградена в сградата на ПГИ „Д-р Иван Богоров“ обхваща класните стаи и кабинети, коридорите, сградата отвън /входовете/, прилежащи територии.

Не се извършва видеонаблюдение в административните помещения, стаи за почивка, санитарни и обслужващи помещения.

Съобщението за поверителност може да се актуализира периодично. При актуализация, адресатите му ще бъдат уведомявани своевременно.

За повече информация във връзка с обработването на данни при видеонаблюдението: ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОБРАБОТВАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ ПРИ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ В СГРАДАТА НА ПГИ „Д-Р ИВАН БОГОРОВ“

ЦЕЛ НА СЪОБЩЕНИЕТО ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

С настоящото съобщение за поверителност се предоставя информация на заинтересованите лица относно целите, основанията и начините на обработка на лични данни, събрани чрез извършване на видеонаблюдение в сградата на ПГИ „Д-р Иван Богоров“, както и за възможностите на физическите лица за упражняване на контрол върху тази обработка съгласно изискванията на европейското и националното законодателство за защита на личните данни.

АДРЕСАТИ НА СЪОБЩЕНИЕТО ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ /ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНО/

Настоящото Съобщение за поверителност е предназначено за всички лица, чиито лични данни се обработват във връзка с осъществяването на видеонаблюдение. Такива лица могат да бъдат служителите, учениците, родителите, посетители и лица, преминаващи през прилежащите територии на сградата.

КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СЕ ОБРАБОТВАТ ОТ ПГИ „Д-Р ИВАН БОГОРОВ“ ВЪВ ВРЪЗКА С УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И ФИНАНСОВО–СЧЕТОВОДНАТА ОТЧЕТНОСТ

Чрез системата за видеонаблюдение се създават лични данни за лицата, които се намират в обхвата на инсталираните камери, заедно с информация за време, дата, звук и локация. Всички камери работят без прекъсване – 24 часа в денонощието и 7 дни в седмицата. Качеството на изображението в повечето случаи позволява идентификацията на лицата, които се намират в обхвата на камерите.

ПГИ „Д-р Иван Богоров“ не позволява свързване на системата за видеонаблюдение с друга система и и не извършва скрито/тайно наблюдение.

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ НА ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Обработка на лични данни се извършва само при наличие на законово основание за тази обработка. Обработка на лични данни се извършва само при наличие на законово основание за тази обработка. Основанието за обработката на данните, които се създават чрез система за видеонаблюдение е изпълнение на законови задължения, които произтичат за ПГИ „Д-р Иван Богоров“, основание по смисъла на чл.6, &1, буква „г“ от Общия Регламент относно защитата на данните и Закон за частната охранителна дейност.

ЦЕЛИ, ЗА КОИТО СЕ ОБРАБОТВАТ ДАННИТЕ

Всички дейности по осъществяване на видеонаблюдението в сградата на ПГИ „Д-р Иван Богоров“ се извършват с цел гарантиране на безопасността и сигурността на лицата, които се намират в сградата. Чрез системата за видеонаблюдение се създава възможност за проследяване на достъпа до сградата, сигурността на лицата, опазването на имуществото и на информацията, които се намират в сградата. Наличието на видеонаблюдение спомага за предотвратяване и разкриване на неоторизиран достъп до сградата.

Записите могат да бъдат предадени на компетентните органи за разследване на престъпления, когато от съдържанието на записа може да се направи предположение, че е извършено нарушение или престъпление.

ПГИ „Д-р Иван Богоров“ обработва личните данни само за целта, за която те са събрани и не ги използва повторно за несъвместими цели.

ИЗТОЧНИЦИ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Личните данни, които се обработват чрез наблюдение на физическото лице, което се намира в сградата на ПГИ „Д-р Иван Богоров“ или в прилежащите ѝ зони, поставени под видеонаблюдение.

СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ПГИ „Д-р Иван Богоров“ запазва личните данни само за толкова време, колкото е необходимо, за да се постигнат целите, за които са били събрани, включително предвид приложимия законов срок. Всички видео записи от видеонаблюдението в сградата на ПГИ „Д-р Иван Богоров“ и прилежащите й територии се съхраняват за срок от един месец на дивиара. По изключение е допустимо по-дълго съхраняване, например когато е налице обосновано предположение за извършено престъпление и записите трябва да бъдат предадени на компетентните органи.

ПРЕДАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

За целите, изброени по-горе, ПГИ „Д-р Иван Богоров“ разкрива получените при видеонаблюдението лични данни на компетентните органи във връзка с разкриване на нарушения и престъпления. Не се извършва предаване на личните данни в трети страни или на международни организации.

АВТОМАТИЗИРАНО ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ И ПРОФИЛИРАНЕ

ПГИ „Д-р Иван Богоров“ не използва данните, получени при видеонаблюдението за автоматизирано вземане на решения посредством компютърни алгоритми, заменящи човешката преценка, включително чрез извършване на профилиране.

СИГУРНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ПГИ „Д-р Иван Богоров“ предприема физически, технически и организационни мерки за сигурност, предназначени да защитят личните данни от загуба, злоупотреба, промяна, унищожаване или повреда, съгласно изискванията на европейското и националното законодателство. Осигурените мерки са описани в Политика за технически и организационни мерки за защита на личните данни.

ПГИ „Д-р Иван Богоров“ е приела и прилага Процедура за действие при нарушаване на сигурността на личните данни, която спазва стриктно в случай на необходимост.

ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ДАННИ

При обработката на лични данни във връзка с видеонаблюдението добросъвестно прилага законоустановените правила за упражняване правата на субектите на данни. За тази цел гимназията е приела и прилага Процедура за упражняване на права на субектите на данни.

       По отношение на извършваните процеси на обработка на личните данни, физическите лица имат възможност да реализират следните свои права:

 • Право на информираност (във връзка с обработването на личните ви данни от администратора);
 • Право на достъп до собствените си лични данни: Имате право да поискате от ПГИ „Д-р Иван Богоров“ право на достъп по всяко време до личните си данни. Да получите копие от тях, както и информация кои са получателите на тези данни, как те се обработват, дали са обект на автоматизирано обработване, предвиденият срок, за който се съхраняват и информация за правото Ви на жалба до надзорен орган;
 • Право на коригиране: В случай, че данните, които обработва ПГИ „Д-р Иван Богоров“ са неточни или непълни, имате право да поискате да бъдат коригирани или актуализирани.
 • Право на изтриване /“право да бъдеш забравен“/: приложимо е само когато: сте оттеглили съгласието си за използване на Ваши данни; данните не са необходими за целите, за които са били събирани и обработвани или обработването им е незаконосъобразно. Тогава имате право да поискате Вашите данни да бъдат заличени без ненужно забавяне. При определени условия и с писмена аргументация, ПГИ „Д-р Иван Богоров“ може да откаже заличаване на данните ви.
 • Право на ограничаване на обработката на личните данни само до съхранение, когато: точността на личните данни е оспорена, обработката е незаконна, но субектът на данните възразява срещу изтриването на личните данни или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • Право на преносимост на данни: За данните, които се обработват въз основа на договор или съгласие, когато обработването им се извършва по автоматизиран начин.
 • Право на възражение срещу обработката: При наличие на законово основание, имате право да възразите срещу определени видове обработване на личните Ви данни. В случай, че възражението е основателно, Вашите данни няма да бъдат обработвани.
 • Право да оттеглите съгласието си: Имате право да оттеглите по всяко време съгласието си за обработка на лични данни, когато те се обработват въз основа на изричното Ви съгласие, като това оттегляне не засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласието Ви, преди то да бъде оттеглено.

За упражняването на тези права, както и въпроси или притеснения относно обработката на Вашите лични данни, с изключение на правото на жалба, е необходимо да се свържете с Длъжностното лице по защита на данните по един от посочените по-горе начини за връзка, което ще Ви предостави подробна информация за процедурите за упражняване на права от субекта на данните.

Също така, в искането си за упражняване на права следва да посочите своите три имена и адрес, с цел идентифицирането Ви като субект на данните, като в случай на необходимост администрацията на ПГИ „Д-р Иван Богоров“ може да поиска допълнително данни, както и доказателства за самоличност. Посочете в какво се изразява Вашето искане. Посочете адреса за кореспонденция с Вас /физически адрес, електронен адрес/, съгласно предпочитаната форма за комуникация.

Отговор ще бъде предоставян при спазване на приложимите срокове – до 1 календарен месец от получаване на искането, като срокът може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията. В случай на удължаване, се уведомява субектът на данните и се посочват причините, които налагат удължаването.

ПРАВО НА ЖАЛБА ДО КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ИЛИ ДО СЪДА

Ако считате, че обработката на лични данни във връзка с осъществяване на видеонаблюденето в сградата на ПГИ „Д-р Иван Богоров“ е незаконосъобразна или нарушава правата Ви, Вие може да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, с адрес:гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, с електронен адрес: https://www.cpdp.bg/ или до съответния административен съд по общите правила за подсъдност.