ПГИ "Д-р Иван Богоров"

ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“ BG05M20P001-2.011-0001 -2019

„Подкрепа за успех“

ПРОЕКТ BG05M20P001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

В ПГИ “Д-р Иван Богоров” – Варна през втори срок на 2018/2019 учебна година стартира новият проект „Подкрепа за успех“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г., по който бенефициент е Министерство на образованието и науката. Той е насочен към  ученици, които имат различни затруднения в усвояването на знания и за които съществува риск от отпадане образователната система. 

Безвъзмездната финансова помощ за изпълнение на проект „Подкрепа за успех“ е осигурена от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ по Приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот“, съфинансирана от Европейския социален фонд.

2018/2019 година

Обща информация за проекта за училището:

Общ брой сформирани групи по проекта в училището: 5

Общо участващи ученици: 31

Ръководители на групи: 4

Начало на допълнителните  обученията: 10.05.2019 г.

Месеците юли, август и септември няма планирани обучения по проекта.

Програма и график на допълнителното обучение по Български език и литература на група с ученици от ІХ клас

Програма и график на допълнителното обучение по Математика на група с ученици от VІІІ клас

Програма и график на допълнителното обучение по Обща теория на счетоводната отчетност на група с ученици от ІХ клас

Програма и график на допълнителното обучение по Счетоводство на предприятието на група с ученици от Х клас

Програма и график на допълнителното обучение по Български език и литература на група с ученици от ХІІ клас