ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Покани за заседания

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА

ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ 

КЪМ ПГИ „Д-Р ИВАН БОГОРОВ“

ВАРНА

П О К А Н А

от

ПЛАМЕН ДИМОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ 

КЪМ ПГИ „Д-Р ИВАН БОГОРОВ“

за провеждане на заседание

На основание чл. 20, ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата Ви каня да присъствате на заседание на обществения съвет към ПГИ „Д-р Иван Богоров“, което ще се проведе в електронна среда на 28.04.2021 г. ( сряда ) от 18:00 часа при следния

ДНЕВНИЯ РЕД:

  1. Съгласуване на разпределението на бюджета на ПГИ „Д-р Иван Богоров“ за текущата година, по дейности и размера на капиталовите разходи.
  2. Приемане на становище по Отчета на извършените разходи на бюджетни средства за първо тримесечие на 2021 г.
  3. Приемане на отчета на директора за изпълнение на Стратегията за развитие на гимназията за предходната учебна година.
  4. Съгласуване на Стратегията за развитие на ПГИ „Д-р Иван Богоров“ за 2021/2025 г.
  5. Други.

Приложено Ви изпращам:

  1. Бюджет на ПГИ „Д-р Иван Богоров“ за 2021 година
  2. Обяснителна записка към проекта на бюджет 2021;
  3. Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2021 г.
  4. Стратегията за развитие на ПГИ „Д-р Иван Богоров“ за 2021/2022 г.

Съгласно чл. 21, ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата е необходимо всеки член на Обществения съвет да потвърди участието си в заседанието на [email protected] .

Присъствието Ви е наложително!

С уважение,

ПЛАМЕН ДИМОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ 

КЪМ ПГИ „Д-Р ИВАН БОГОРОВ