ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Покани за заседания

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА

ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ 

КЪМ ПГИ „Д-Р ИВАН БОГОРОВ“

ВАРНА

П О К А Н А

от

ПЛАМЕН ДИМОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ 

КЪМ ПГИ „Д-Р ИВАН БОГОРОВ“

за провеждане на заседание

На основание чл. 20, ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата Ви каня да присъствате на заседание на обществения съвет към ПГИ „Д-р Иван Богоров“, което ще се проведе на 15.07.2021 г. (четвъртък) от 18:00 часа при следния

ДНЕВНИЯ РЕД:

  1. Приемане на становище по Отчета на извършените разходи на бюджетни средства за второ тримесечие на 2021 г.
  2. Други

Приложено Ви изпращам:

  1. Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2021 г.

Съгласно чл. 21, ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата е необходимо всеки член на Обществения съвет да потвърди участието си в заседанието на [email protected] .

Присъствието Ви е наложително!

С уважение,

ПЛАМЕН ДИМОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ 

КЪМ ПГИ „Д-Р ИВАН БОГОРОВ”