ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Покани за заседания

Изх. № АД7-215/19.11.2019 г.

ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА СЪБРАНИЕ НА РОДИТЕЛИТЕ/НАСТОЙНИЦИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПГИ „Д-Р ИВАН БОГОРОВ“ – ВАРНА

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с прилагане на чл. 265, ал. 1 и чл. 266, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование, директорът на ПГИ „Д-р Иван Богоров“  –  Варна

СВИКВАМ СЪБРАНИЕ НА РОДИТЕЛИТЕ

НА 27.11. 2019 Г. ОТ 18:00 Ч. В АКТОВАТА ЗАЛА НА ГИМНАЗИЯТА

ПРИ СЛЕДНИЯ

ДНЕВЕН РЕД

  1. Запознаване с глава ХІV от Закона за предучилищното и училищното образование, относно създаване на обществените съвети към училищата и с Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.
  2. Определяне на начин на избор на редовните и резервните членове от квотата на родителите в Обществения съвет на ПГИ „Д-р Иван Богоров“ – Варна.
  3. Избор на членове на Обществения съвет с мандат 18.11.2019 – 17.11.2022 г. на ПГИ „Д-р Иван Богоров“ – Варна.
  4. Избор на резервни членове на Обществения съвет на ПГИ „Д-р Иван Богоров“ – Варна

При липса на кворум, събранието ще се проведе един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите родители.

Информация за правомощията на Обществения съвет може да прочетете на интернет страницата http://pgi-varna.com/?page_id=3159

 

ИРЕНА МИХОВА

Директор на ПГИ “Д-р Иван Богоров” – Варна


Изх. № АД7-179/04.11.2019 г.

ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РОДИТЕЛИТЕ/НАСТОЙНИЦИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПГИ „Д-Р ИВАН БОГОРОВ“ – ВАРНА

 УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с прилагане на чл. 265, ал. 1 и чл. 266, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование, директорът на ПГИ „Д-р Иван Богоров“  –  Варна

СВИКВАМ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РОДИТЕЛИТЕ

НА 18.11. 2019 Г. ОТ 17:30 Ч. В АКТОВАТА ЗАЛА НА ГИМНАЗИЯТА

ПРИ СЛЕДНИЯ

ДНЕВЕН РЕД

  1. Запознаване с глава ХІV от Закона за предучилищното и училищното образование, относно създаване на обществените съвети към училищата и с Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.
  2. Избор на членове на Обществения съвет с мандат 18.11.2019 – 17.11.2022 г. на ПГИ „Д-р Иван Богоров“ – Варна.
  3. Избор на резервни членове на Обществения съвет на ПГИ „Д-р Иван Богоров“ – Варна

 Информация за правомощията на Обществения съвет може да прочетете на интернет страницата http://pgi-varna.com/?page_id=3159

 

ИРЕНА МИХОВА

Директор на ПГИ “Д-р Иван Богоров” – Варна