ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Представяне на резултати по проект MASTER в Отворените врати на гимназията

В дните на Отворените врати, на 14.06.2023 г., участници в проект “MASTER: Multisystem Approach for Students to save the European Rights and the fundamental values”, финансиран по Програма „Еразъм+“, представиха резултати от проектните дейности пред учители и бивши и настоящи ученици от гимназията. След  почти триггодишно успешно сътрудничество на партньорските училища от Италия, България, Португалия, Естония, Румъния и Словения, нашите участници отчетоха постигнатите резултати от проектните дейности, говориха за ползите и въздействието на проекта за училищните общности. Присъстващите на срещата имаха възможност да се запознаят с голяма част от осъществените дейности по време на проекта, в т.ч. и мобилностите. Откроиха се разкази на участници, представящи осъзнатост и осведоменост относно правата на човека и основните ценности, засилено разбиране и положително отношение към различията,  противопоставяне на неравенствата, дискриминацията и нетърпимостта, необходимост от действия за активно и отговорно гражданство. Разказите на участниците за съвместните дейности, създадените приятелства, обогатените знания за историята и културата на други държави развълнуваха присъстващите. Всички се обединиха около мнението, че партньорството между различни организации, съвместната работа, обмяната на педагогически идеи и практики е ценен опит и гаранция за успех за запазване на граждански общочовешки ценности.

Положените усилия, ентусиазма, екипната работа и професионалните умения на всички партньори допринесе за успешното реализиране на проекта.