ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Национална кампания “Чиста околна среда – 2021 г.”

Министерство на околната среда и водите

Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда

 Проект

Договор

„Зелено междучасие – кът за отдих и за любознателни“

14606/18.06.2021

Програма Национална кампания „Чиста околна среда – 2021г.“     „Обичам природата и аз участвам“
Срок за изпълнение 31.10.2021 г.
 Бюджет на проекта  5000 лв.

 

Описание на проекта:

В условията на COVID-19 от значение за здравето на учениците е прекарването на повече време на открито. Изгражда се кът за отдих и за любознателни в двора на училището с цел повишаване на екологичната култура на младите хора, формиране на позитивна нагласа към природата, затвърждаване на умения и желание за опазване на околната среда.

цели:

  • Изграждане на екологично съзнание и поведение за грижовно отношение към заобикалящата среда;
  • Превръщане на училището в приятна, уютна и привлекателна територия за учениците чрез изграждане на място за неформалното им общуване;
  • Подпомагане на образователно-възпитателния процес в часовете за занимания по интереси и извънкласни дейности чрез изнасянето на някои от занятията на открито;
  • Развитие на „зелени идеи“ в съзнанието на учениците.

ДЕЙНОСТИ:

 Оформяне на кът за отдих и за любознателни:

– Почистване на района около сградата на училището и подготовка на мястото за изграждане на екокъта; 

– Поставяне на пейки-книги с уникална ековизия – с авторски рисунки и фотоколажи на възпитаниците на гимназията;

– Поставяне на малка екобиблиотека за любознателни; попълване с книги – дарения от ученици, родители, педагогически екип и непедагогически персонал; 

– Поставяне на кошове за боклук;

– Поставяне на къщички за птици на дървета в училищния двор.

Озеленяване на участъци от училищния двор:

– Засаждане на иглолистна растителност

РЕЗУЛТАТИ:

– Изградени умения и навици у учениците за целесъобразно екологично поведение;

– Стремеж към осъзнат хармоничен живот в и чрез природата;

– Мотивирани ученици с изградени трайни навици за поддържане и грижа за зелените пространства и училищния двор;

– Подобрена материално-техническа база, която да окаже положително влияние и подпомогне за изграждане на усет у учениците към красивото в природата и около нас;

– Ефективно използване на къта за отдих.