ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Проект 2021-1-FR01-KA210-VET-000032871 „Всички заедно: по-безопасно и по-добре!“ (“All Together: Safer and Better!”)

Информация за проекта

Тема

 

 

  Договор

“All Тogether: Safer and Better!“

(“Всички заедно: по безопасно и по-добре!“)

 

2021-1-FR01-KA210-VET-000032871

Програма

 

„Еразъм+“, Ключова дейност 2: „Сътрудничество между организации и институции”, дейност “Малки партньорства в професионалното образование и обучение”
Продължителност 19 месеца, 01.01.2022 – 31.07.2023 г.
Координатор ASSOCIATION FAMILIALE DE L’OUSTAL (Франция)
Партньори

 

 

Бюджет на проекта

ПГИ „Д-р Иван Богоров“ (България)

CFP VERGE DE CORTES (Испания)

·         

Обща финансова подкрепа за проекта: 60 000 EUR

Финансова подкрепа за ПГИ „Д-р Иван Богоров“: 20 665 EUR

Работен език на проекта

 

Международни срещи

Английски

·         

·        във Франция, България, Испания

Описание на проекта

Проектът „Всички заедно: по-безопасно и по-добре!“ („All Together: Safer and Better!”) обединява три образователни институции от България, Франция и Испания.  Партньорските организации искат да обединят различни свои практики, да обогатят знанията на учениците и ги възпитават да бъдат свободни и отговорни европейски граждани. Обединяват две области на работа, които често се обсъждат поотделно: от една страна – превенция срещу рисковото поведение и от друга страна – осъществяване на граждански действия. Споделяйки опита на младите хора от други страни по тези различни теми, проектът ще предостави възможност на учениците да обогатят своите знания, ще им предостави инструменти за размисъл и ще ги накара да осъзнаят, че фактът да си активен, да инвестираш в действие, може да бъде мотивация, движеща сила, а също и трамплин за развитие.

 

Цели на проекта

– повишаване информираността на младите хора, за да се предпазят от опасността от зависимости;

– намиране на алтернативи на рисковото поведение, влагайки усилията си в инвестиране на време за другите, споделяне на позитивизъм и осъществяване на мотивиращи дейности;

– споделяне и прилагане на практики относно повишаване на самочувствието, засилване на щедростта, солидарността, екологичната осведоменост;

– създаване на дух на гражданска ангажираност;

– „отваряне на умовете“ на младите хора към различните култури в Европа;

– насърчаване на обмен и връзки между младите европейци, за да се стимулира тяхната откритост, желанието им за срещи, развиване на езиковите им умения;

– подобряване на работата в екип чрез реализиране на иновативни и мултидисциплинарни дейности;

– учене за европейските ценности и култура;

– споделяне на опит и добри педагогически практики;

– запознаване с различни европейски образователни системи;

– създаване на международни партньорства между организации в сектора на професионалното образование;

– създаване или осъществяване на местни партньорства.

 

Целева група

Целева група на проекта са ученици на възраст 15 – 18 години.

 

Работен процес

Работният процес се осъществява чрез различни съвместни дейности, провеждани от трите партньорски образователни институции, планирани в началото на проекта. Учениците използват различни средства, вкл. дигитални платформи и инструменти, за да изпълняват съвместно различни предизвикателства, свързани с темата на проекта – избягване на лоши навици и осъществяване на доброволчески действия. Обръща се внимание и на хобитата на учениците. Тези дейности ще се развият и обогатят по време на ученическите мобилностите в трите образователни институции.

 

Очаквани резултати

– Чрез работата по темата за рисковото поведение, младите хора да се научат да правят информиран избор, като осъзнават въздействието на рисковите фактори върху тяхното здраве (физическо и психическо) и върху живота им в зряла възраст. 

– Младите хора да придобият и утвърдят съзнание за принадлежност към Европа, научат повече за ЕС, опознаят европейските ценности и установят трайно партньорство между партньорите.

– Работата относно рисковото поведение е свързана и с възприятието, самочувствието и представата за свобода. Учениците да се съсредоточат върху разумното и отговорно използване на дигиталните технологии, които са от съществено значение днес, осъзнавайки честата им злоупотребата от младите хора. 

Тези цели ще бъдат постигнати, ако у нашите ученици се засили желанието им да бъдат активни, да споделят своя опит, да стартират проекти, ако солидарността и опазването на околната среда станат важни за тях въпроси.

 

Партньорски организации

ASSOCIATION FAMILIALE DE L’OUSTAL – Montastruc-la-Conseillèrе, Франция http://www.lycee-oustal31.fr/

 

CFP VERGE DE CORTES – Валенсия, Испания  https://cfpvergedecortes.es/

 

ПГИ „Д-р Иван Богоров“ – Варна, България  https://pgi-varna.com/

 

Дейности

 • създаване на видеоклипове за представяне на партньорските училища;
 • провеждане на конкурс за лого на проекта;
 • анкетни проучвания за ангажираност, екологичен начин на живот и рисково поведение;
 • езикови и културни тестове;
 • създаване на комикси, свързани с теми за рисковото поведение;
 • информационни кампании, свързани с теми за рисковото поведение;
 • „връстници обучават връстници“;
 • интерактивни игри;
 • творчески работилници;
 • създаване на постери;
 • дискусии;
 • местни дейности и инициативи;
 • посещение на културни и научни институции и съвместни дейности;
 • доброволчески дейности;
 • екоинициативи и социални инициативи;
 • координационни виртуални срещи;
 • онлайн срещи с учениците;
 • кореспонденция между учениците;
 • отчетни срещи (с представяне на дейности, осъществени по време на мобилностите; споделяне на педагогически инициативи, реализирани от партньорските организации);

 

Уеб сайт на проекта:

https://all-together-safer-and-better.jimdosite.com/

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/bg/projects/search/details/2021-1-FR01-KA210-VET-000032871