ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Проект 2021-1-BG01-KA121-VET-000010013 Програма „Еразъм +“ КД1 – „Образователна мобилност на граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“

Основна цел на проекта е:  прилагане, надграждане и обмяна на професионалните знания и умения на ученици и учители от ПГИ „Д-р Иван Богоров“ в условията на мултикултурна среда, както и развиване на ключови компетенции, необходими за личностно и професионално усъвършенстване.

Отпуснатата финансова подкрепа за проекта е на стойност 51 248 евро.

 Участници в проекта ще са 15 ученици от 11 клас от всички специалности и 4 преподаватели по общообразователни и професионални предмети от  ПГИ „Д-р Иван Богоров“, Варна.

–   Мобилност – 26 август – 9 септември 2022 г. на о-в Тенерифе (Канарските острови), Испания., 15 ученици и 2 придружаващи учители по английски език и по професионална подготовка

–   Мобилности – м. юли – август 2022 г. на обучителни курсове  – 4 преподаватели

Партньор по проекта:

FORMACIÓN EUROPEA, PRÁCTICA, MOVILIDADр Tenerife, Islas Canarias, España с дългогодишен опит в успешното разработване и провеждане на международни програми за мобилност.

Специфични /конкретни/ цели на проекта:

 • Осигуряване на работна среда, която ще повиши нивото на професионални компетенции
 • Подобряване на социалните и комуникативни уменията на ученици и учители
 • Усъвършенстване на чуждоезиковите компетенции на участниците
 • Повишаване на информираността и разбирането за чужди култури
 • Повишаване на привлекателността, капацитета и международното измерение на дейността на гимназията
 • Включване в мобилности на учители по професионални предмети, членове на училищния мениджмънт с цел:

-придобиване на нови знания,

-повишаване на професионалната квалификация,

-усъвършенстване на чуждоезиковите компетенции;

– усвояване на начини за мотивиране на учениците;

– въвеждане на прогресивните методи на преподаване в училищните системи в Европа.

Подходът при осъществяване на проекта е описан в хартата за мобилност и ще се реализира в три етапа:

1/ Подготовка – подписване на договори; подбор на ученици и учители и тяхната подготовка; организиране на пътуване и настаняване.

2/ Основни дейности – 15 ученици и 2 придружаващи учители ще проведат мобилност на  работни места определени от партньора и  включва усвояване на специфични професионални компетентности и умения за работа в екип в мултикултурна среда.

Четирима учители ще участват в обучителни курсове.

3/ Последващи дейности – разпространение на резултати на местно и национално ниво, отчитане, оценяване и анализ на дейностите и резултатите по проекта.

ПРОЦЕДУРА за подбор на ученици от XI клас за включване в целева група

Проект 2021-1-BG01-KA121-VET-000010013

Период на мобилността: 26 август – 9 септември 2022 г.

Общи изисквания към участниците в проекта:

     В целевата група на проекта могат да участват ученици, които отговарят на следните изисквания:

 • Ученик/чка от ПГИ „Д-р Иван Богоров” – гр. Варна от 11 клас от всички специалности на учебната 2021/2022 г.
 • Успех от първи срок над Добър
 • Липса на наказания от ПС през учебна година
 • Възможност за пътуване и отсъствие от България за 14 дни

     Подборът на участниците в мобилността ще се осъществи от комисия и ще се проведе на три  етапа – подбор по документи, тест и интервю на английски език.

I Етап – ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ:

 1. Заявление за участие в подбор /по образец/;
 2. CV европейски формат – на английски език;
 3. Мотивационно писмо за участие в мобилност

     За изтегляне на съпътстващи документи към проекта тук.   

    Посочените документи да се подадат в канцеларията на ПГИ „Д-р Иван Богоров” в срок до 04.03.2022 г.

           Комисията ще направи предварителен подбор по представените документи за кандидатстване и ще допусне до тест само кандидатите, отговарящи на общите изискванията и предоставили нужните документи.

 II етап – ПРОВЕРКА НА ЕЗИКОВИТЕ ЗНАНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ

Учениците успешно преминали първи етап,  ще държат тест по английски език.

III етап –  ИНТЕРВЮ:

      Ученикът отговаря на въпроси на комисията, свързани с неговата лична мотивация за участие в проекта, силните и слабите му страни, умения за разговор на английски език.

       Избраните кандидати ще бъдат уведомени допълнително за датата, часа и мястото на провеждане на интервюто.

         Ще бъдат избрани 15 участници и 2 ученици резерви.

 

Критерии за подбор и оценяване на кандидатите

 I етап –  Подбор по документи – до 4.03.2022

Критерии и показатели Макс.бр.

точки

1.   Ученикът отговаря на общите изисквания на проекта:

–      Ученик/чка от ПГИ „Д-р Иван Богоров” –11 клас

–      Успех от първи срок

·       над Много добър

·       до Много добър

–      Участия в училищни и извънучилищни изяви

–      Липса на санкции от ПС за учебната година

–      Подадено Заявление по образец

–      Препоръки от класен ръководител и учители

15

1

 

2

1

3

2

1

5

2.    СV

–   Правилно и вярно представена лична информация

–   Добре описани лични умения и компетенции

5

2

3

3.    Мотивационно писмо за участие в мобилността:

–   Ученикът показва висока мотивация за участие в мобилността

–   Личностните му качества отговарят на потребностите на екипа и изискванията на проекта

5

3

2

 

II етап – Тест по английски език – 15.03.2022

Критерии и показатели Брой

точки

Праг на успеваемост – под 17 т.

Успеваемост от 17 до 20 точки

Успеваемост от 21 до 24 точки

Успеваемост от 25 до 28 точки

Успеваемост от 29 до 32 точки

Успеваемост от 33 до 36 точки

Успеваемост от 37 до 43 точки

 

Успеваемост под 40%  не се счита за успешно преминат II етап

0

1 – 4 т

5 – 8 т

9 – 12 т

13 – 17 т

18- 21 т.

22- 28 т.

 

 

 

III етап – Интервю на английски език – 18-23.03.2022

Критерии и показатели Макс.бр.

точки

 1. Ниво на владеене на английски език
10
 1. Презентационни и комуникативни умения
10
 1. Представяне на аргументирани отговори на въпроси
10

 

                                                                              Общ брой точки: 83 т.