ПГИ "Д-р Иван Богоров"

КВАЛИФИКАЦИИ НА УЧИТЕЛИТЕ

ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

Тема Обучаваща организация Период на провеждане Форма на провеждане Брой участници
„Работа с платформата „Админ плюс“ – тематични разпределения, дневник на каса и др.“

Вътрешноучилищна квалификация

/ръководство на гимназията/

20.09.2023 г. Присъствено 57
„Иновативни подходи в обучението на деца и ученици по Безопасност на движението по пътищата“ Технически университет – Варна 13 – 18.02.2023 г. Онлайн 38
„Техники за работа с проблемни поведения в практиката на учителя“ ВСУ „Черноризец Храбър“ 14 – 28.02.2023 г. Присъствено 57
„Използване на иновативни методи за развиване на творческото мислене и емоционалната интелигентност при деца и ученици“ Вътрешноучилищна квалификация

/лектор-училищен психолог/

10.03.2023 г. Онлайн 57
„Как да прилагам ресурсите на Уча.се в час“ Образователен сайт

Уча.се

14.03.2023 г. Онлайн 12
„Правила за информационна сигурност за провеждане на НВО, инструктажи за учениците и квесторите“ Орак Инженеринг ЕООД 4 – 30.04.2023 г. Онлайн 57
„Часът на класа като специално време за срещи на учителя с неговите ученици“ Вътрешноучилищна квалификация

 

април 2023 г. Присъствено 57
„Личната сигурност на учители и ученици в дигитална среда“ Вътрешноучилищна квалификация май 2023 г. Присъствено 57
„Повишаване на мотивацията и саморегулацията на учениците при онлайн обучението“ Вътрешноучилищна квалификация

/педагогически съветник/

юни 2023 г. Присъствено 57