ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Проект 2022-1-BG01-KA121-000053265 „Еразъм +“

Проект 2022-1-BG01-KA121-000053265 „Еразъм +“, КД1 – „Образователна мобилност на граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“Програма „Еразъм +“ КД1 – „Образователна мобилност на граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“

Основна цел на проекта е:  прилагане, надграждане и обмяна на професионалните знания и умения на ученици и учители от ПГИ „Д-р Иван Богоров“ в условията на мултикултурна среда, както и развиване на ключови компетенции, необходими за личностно и професионално усъвършенстване.

Отпуснатата финансова подкрепа за проекта е на стойност 43 716 евро.

 Участници в проекта ще са 15 ученици от 11 клас от всички специалности и 4 преподаватели по общообразователни и професионални предмети от  ПГИ „Д-р Иван Богоров“, Варна.

–   Мобилности в европейски страни в периода – април – юли 2023г.

 

Специфични /конкретни/ цели на проекта:

  • Осигуряване на работна среда, която ще повиши нивото на професионални компетенции
  • Подобряване на социалните и комуникативни уменията на ученици и учители
  • Усъвършенстване на чуждоезиковите компетенции на участниците
  • Повишаване на информираността и разбирането за чужди култури
  • Повишаване на привлекателността, капацитета и международното измерение на дейността на гимназията
  • Включване в мобилности на учители по професионални предмети, членове на училищния мениджмънт с цел:

-придобиване на нови знания,

-повишаване на професионалната квалификация,

-усъвършенстване на чуждоезиковите компетенции;

– усвояване на начини за мотивиране на учениците;

– въвеждане на прогресивните методи на преподаване в училищните системи в Европа.

Подходът при осъществяване на проекта е описан в хартата за мобилност и ще се реализира в три етапа:

1/ Подготовка – подписване на договори; подбор на ученици и учители и тяхната подготовка; организиране на пътуване и настаняване.

2/ Основни дейности – 15 ученици и 2 придружаващи учители ще проведат мобилност на  работни места определени от партньора и  включва усвояване на специфични професионални компетентности и умения за работа в екип в мултикултурна среда.

Четирима учители ще участват в обучителни курсове.

3/ Последващи дейности – разпространение на резултати на местно и национално ниво, отчитане, оценяване и анализ на дейностите и резултатите по проекта.

 Процедура и критерий за подбор

 

Период на мобилността:

м. април- май 2023 г. в Дъблин, Ирландия

 

Критерии за подбор и оценяване на кандидатите

 

I етап –  Подбор по документи – до 9.12.2022

Критерии и показатели Макс.бр.

точки

Ученикът отговаря на общите изисквания на проекта:

Ученик/чка от ПГИ „Д-р Иван Богоров” – 11 клас /навършени 17 г. към м.март 2023/

Успех от предходната година

над Много добър

до Много добър

Участия в училищни и извънучилищни изяви

Липса на санкции от ПС за учебната година

Подадено Заявление по образец

Препоръки от класен ръководител и учители

15

1

 

 

2

1

3

2

1

5

СV

Правилно и вярно представена лична информация

Добре описани лични умения и компетенции

5

2

3

Мотивационно писмо за участие в мобилността:

Ученикът показва висока мотивация за участие в мобилността

Личностните му качества отговарят на потребностите на екипа и изискванията на проекта

5

3

2

 

II етап – Интервю на английски език  – 13-16.12.2022

Критерии и показатели Макс.бр.

точки

Ниво на владеене на английски език 10
Презентационни и комуникативни умения 10
Представяне на аргументирани отговори на въпроси 10

                                 

III етап – Тест по английски език – 20.12.2022

 

Критерии и показатели Брой

точки

Праг на успеваемост – под 50%

Успеваемост 50% – 59%  общо                                              

Успеваемост 60% – 69%  общо

Успеваемост 70% – 79%  общо

Успеваемост 80% – 89%  общо

Успеваемост 90% – 100%  общо

 0

   0,5 – 5 т

5,5 – 10 т

10,5 – 15 т

15,5 – 20 т

20,5- 25 т.

Общ брой точки: 80 т.