ПГИ "Д-р Иван Богоров"

2023-1-BG01-KA121-VET-000127570 „Еразъм +

Проект 2023-1-BG01-KA121-VET-000127570 „Еразъм+“, КД1 – „Образователна мобилност на граждани“, сектор „Професионално образование и обучение “Програма „Еразъм +“ 

 Основна цел на проекта е:  прилагане, надграждане и обмяна на професионалните знания и умения на ученици и учители от ПГИ „Д-р Иван Богоров“ в условията на мултикултурна среда, както и развиване на ключови компетенции, необходими за личностно и професионално усъвършенстване.

Отпуснатата финансова подкрепа за проекта е на стойност 44408 евро.

 

 Участници в проекта:

 • 15 ученици от 11 клас от всички специалности мобилност 28/04/2024 – 11/05/2024 – Дъблин, Ирландия
 • 4 преподаватели по общообразователни и професионални предмети отгимназията – мобилности в европейски страни в периода – април – юни  2023г.

 

Специфични /конкретни/ цели на проекта:

 • Осигуряване на работна среда, която ще повиши нивото на професионални компетенции
 • Подобряване на социалните и комуникативни уменията на ученици и учители
 • Усъвършенстване на чуждоезиковите компетенции на участниците
 • Повишаване на информираността и разбирането за чужди култури
 • Повишаване на привлекателността, капацитета и международното измерение на дейността на гимназията

 

Проектът ще се реализира в три етапа:

1/ Подготовка – подписване на договори; подбор на ученици и учители и тяхната подготовка; организиране на пътуване и настаняване.

2/ Основни дейности – 15 ученици и 2 придружаващи учители ще проведат мобилност на  работни места определени от партньора и  включва усвояване на специфични професионални компетентности и умения за работа в екип в мултикултурна среда.

Четирима учители ще участват в обучителни курсове.

3/ Последващи дейности – разпространение на резултати на местно и национално ниво, отчитане, оценяване и анализ на дейностите и резултатите от проекта.

 

ПРОЦЕДУРА

за подбор на ученици от XI  клас за включване в целева група по

Проект № 2023-1-BG01-KA121-VET-000127570 „Еразъм +“, КД1 , „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“

  Период на мобилността:

28/04/2024 – 11/05/2024

Общи изисквания към участниците в проекта:

     В целевата група на проекта могат да участват ученици, които отговарят на следните изисквания:

 • Ученик/чка от ПГИ „Д-р Иван Богоров” – гр. Варна от 11 клас /17 годишни към месец април 2024/ от всички специалности за учебната 2023/2024г.
 • Успех от предходната година над Добър (4)
 • Липса на наказания от ПС през учебната година
 • Възможност за пътуване и отсъствие от България за 14 дни

 Подборът на участниците в мобилността ще се осъществи от комисия и ще се проведе на три  етапа – подбор по документи, тест и интервю на английски език.

 

I Етап – ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ:

 1. Заявление за участие в подбор /по образец/;
 2. CV европейски формат – на английски език;
 3. Мотивационно писмо за участие в мобилността

    

    Посочените документи да се подадат в канцеларията на ПГИ „Д-р Иван Богоров”                    в срок до 2.10.2023 г.

Комисията ще направи предварителен подбор по представените документи за кандидатстване и ще допусне до втори етап – тест само кандидатите, отговарящи на общите изисквания и предоставили нужните документи.

II етап – ПРОВЕРКА НА ЕЗИКОВИТЕ ЗНАНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ – 5.10.2023 г.

Учениците се явяват на тест по английски език ниво В1+.

III етап –  ИНТЕРВЮ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК в периода 9.10 – 16.10.2023 г:

      Ученикът отговаря на въпроси на комисията, свързани с неговата лична мотивация за участие в проекта, силните и слабите му страни, участия в училищни и извънучилищни дейности, умения за водене на разговор на английски език.

Кандидатите ще бъдат уведомени за точната дата и час за явяване на интервю.

  Ще бъдат избрани 15 участници и 2 ученици резерви.

  Период на мобилността:

28/04/2024 – 11/05/2024

в Дъблин, Ирландия

Критерии за подбор и оценяване на кандидатите

I етап –  Подбор по документи – до 2.10.2023 г.

Критерии и показатели Макс.бр.

точки

Ученикът отговаря на общите изисквания на проекта:

Ученик/чка от ПГИ „Д-р Иван Богоров” – 11 клас /навършени 17 г./

Успех от предходната година

     над Много добър

     до Много добър

Участия в училищни и извънучилищни изяви

Подадено Заявление по образец

Препоръки от класен ръководител и учители

15 т.

1

 

3

1

5

1

5

СV

Правилно и вярно представена лична информация

Добре описани лични умения и компетенции

5 т.

2

3

Мотивационно писмо за участие в мобилността:

Ученикът показва висока мотивация за участие в мобилността

Личностните му качества отговарят на потребностите на екипа и изискванията на проекта

5 т.

3

2

 

                                 

III етап – Тест по английски език – 5.10.2023 г

Критерии и показатели Брой

точки

Праг на успеваемост – под 70%

Успеваемост 70% – 79%  общо                                              

Успеваемост 80% – 89%  общо

Успеваемост 90% – 100%  общо

0 т.

1 – 10 т.

11 – 20 т.

21 – 30 т.

 

II етап – Интервю на английски език  – 9.10 – 16.10.2023 г.

Критерии и показатели Макс.бр.

точки

Ниво на владеене на английски език 10 т.
Презентационни и комуникативни умения 10 т.
Представяне на аргументирани отговори на въпроси 10 т.

 

Общ брой точки: 85 т.