ПГИ "Д-р Иван Богоров"

2023-1-BG01-KA121-VET-000127570 „Еразъм +

Проект 2023-1-BG01-KA121-VET-000127570 „Еразъм+“, КД1 – „Образователна мобилност на граждани“, сектор „Професионално образование и обучение “Програма „Еразъм +“ 

 Основна цел на проекта е:  прилагане, надграждане и обмяна на професионалните знания и умения на ученици и учители от ПГИ „Д-р Иван Богоров“ в условията на мултикултурна среда, както и развиване на ключови компетенции, необходими за личностно и професионално усъвършенстване.

Отпуснатата финансова подкрепа за проекта е на стойност 44408 евро.

 

 Участници в проекта:

  • 15 ученици от 11 клас от всички специалности мобилност 28/04/2024 – 11/05/2024 – Дъблин, Ирландия
  • 4 преподаватели по общообразователни и професионални предмети отгимназията – мобилности в европейски страни в периода – април – юни  2023г.

 

Специфични /конкретни/ цели на проекта:

  • Осигуряване на работна среда, която ще повиши нивото на професионални компетенции
  • Подобряване на социалните и комуникативни уменията на ученици и учители
  • Усъвършенстване на чуждоезиковите компетенции на участниците
  • Повишаване на информираността и разбирането за чужди култури
  • Повишаване на привлекателността, капацитета и международното измерение на дейността на гимназията

 

Проектът ще се реализира в три етапа:

1/ Подготовка – подписване на договори; подбор на ученици и учители и тяхната подготовка; организиране на пътуване и настаняване.

2/ Основни дейности – 15 ученици и 2 придружаващи учители ще проведат мобилност на  работни места определени от партньора и  включва усвояване на специфични професионални компетентности и умения за работа в екип в мултикултурна среда.

Четирима учители ще участват в обучителни курсове.

3/ Последващи дейности – разпространение на резултати на местно и национално ниво, отчитане, оценяване и анализ на дейностите и резултатите от проекта.