ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Нова възможност за моето бъдеще

header

 

Проектът се изпълнява от МОН по схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.3.03 “Създаване на система за идентифициране и признаване на неформално придобити знания, умения и компетентности”.

Партньори: Работодателски организации – БСК, БТПП, АИКБ, Организации на работниците и служителите – КНСБ и КТ “Подкрепа”, Държавни институции – МТСП, АЗ, НАПОО, ГД “Изпълнение на наказанията” към МП.

Цел на проекта

Целта на проекта е да създаде и изпробва Система за идентифициране и признаване на неформално и самостоятелно придобити знания, умения и компетентности. Системата позволява издаването на документ, който да доказва придобитите извън формалното образование знания и умения, вкл. на работното място, у дома и т.н.

Ползи от проекта…

Получаването на документ, доказващ придобити по неформален път знания, умения и компетентности, създава предпоставки за:

   • повишаване на мотивацията у работната сила за поддържане и повишаване на квалификацията, а оттам – повишаване на    нейната конкурентоспособност на пазара на труда;

   • улесняване на трудовата мобилност;

   • подобряване на процеса по подбор на персонала;

• постигане на по-висока степен на обективност при оценяването на персонала и кариерното израстване;

• по-ефективно прилагане на системите за диференцирано заплащане на труда;

Професионална гимназия по икономика “Д-р Иван Богоров” е участник в проекта и е определена да извършва валидиране на знания, умения и компетентности по професиите “Търговски представител”, “Финансист”, “Оперативен счетоводител”, “Сътрудник в малък и среден бизнес”, “Касиер”, “Офис-мениджър”, “Офис-секретар”, “Деловодител”, Оператор на компютър” и “Организатор Интернет приложения”.

 

Към 01.11.2014 г.в гимназията са валидирани знанията на 8 човека и са издадени сертификати за следните професии:

“Офис-секретар” – 5 броя

“Сътрудник в малък и среден бизнес” – 1 брой

“Касиер” – 1 брой

За част от професията “Офис-мениджър” – 1 брой