ПГИ "Д-р Иван Богоров"

ДЗИ

Заповед № РД09-2119/28.08.2020 г. за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити (ДЗИ)  и на график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2020/2021 и на графици на дейности

Заповед № РД09-2133/28.08.2020 г. за определяне на дати за провеждане на държавни изпити по теория на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация

Г Р А Ф И К

на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити през учебната 2020/2021 година

/съгласно заповед № РД 09-2119/28.08.2020 г. на МОН/

 

  1. Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити:

Сесия май-юни

  • Български език и литература – 19 май 2021 г., начало 8:00 ч.
  • Втори държавен зрелостен изпит – 21 май 2021 г., начало 8:00 ч.
  • Държавни зрелостни изпити по желание по – в периода 26 май 2021 г.  – 31 май 2021 г.

Сесия август-септември

  • Български език и литература – 26 август 2021 г., начало 8:00 ч.
  • Втори държавен зрелостен изпит – 27 август 2021 г., начало 8:00 ч.
  • ДЗИ по желание на ученика – в периода 30 август – 2 септември 2021 г.
  1. График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на ДЗИ – сесия май-юни 2021 година
Дейност Срок
Подаване на заявления за допускане до ДЗИ, регистриране на заявленията в софтуерния продукт и издаване на служебни бележки  01.03.-19.03.2021 г.
Допускане до ДЗИ до 18.05.2021 г.
Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради, зали до 18.05.2021 г.
Издаване на служебна бележка за допускане до Държавни зрелостни изпити до 18.05.2021 г.
Оценяване на писмените работи 22.05.2021 – 06.06.2021 г.
Обявяване на резултатите от ДЗИ до 07.06.2021 г.
Връчване на дипломите за завършено средно образование до 22.06.2021 г.

3. График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на ДЗИ – сесия август-септември 2021 година

Дейност Срок
Подаване на заявления за допускане до ДЗИ, регистриране на заявленията в софтуерния продукт и издаване на служебни бележки  01.07.-16.07.2021 г.
Допускане до ДЗИ до 19.08.2021 г.
Издаване на служебна бележка за допускане до Държавни зрелостни изпити до 23.08.2021 г.
Оценяване на писмените работи 29.08.-07.09.2021 г.
Обявяване на резултатите от ДЗИ до 08.09.2021 г.
ДЗИ 2020-2021г