ПГИ "Д-р Иван Богоров"

ДЗИ

Заповед № РД09-1807/31.08.2021 г. за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити/задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация (ДЗИ/ДИППК) и на график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ/ДИППК през учебната 2021/2022 година (публ. 31.08.2021 г.)

Заповед № РД09-1809/31.08.2021 г. за определяне на дати за провеждане на държавни изпити по теория на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация (публ. 31.08.2021 г.)

Г Р А Ф И К

на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити през учебната 2021/2022 година

/съгласно заповед № РД 09-180731.08.2021 г. на МОН/

 Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити:

Сесия май-юни

  • Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 18 май 2022 г., начало 8:30 ч.
  • Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавенизпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията) – 20 май 2022 г., начало 8:30 ч.
  • Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 26 май 2022 г.  – 3 юни 2022 г. на (на същите дати се провеждат и съответните задължителни държавни зрелостни изпити, с изключение на изпита по български език и литература, за лица, завършили последния гимназиален клас преди учебната 2021/2022 година)

Сесия август-септември

  • Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 25 август 2022 г., начало 8:30 ч.
  • Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията) – 26 август 2022 г., начало 8:30 ч.
  • Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 29 август – 2 септември 2022 г. (на същите дати се провеждат и съответните задължителни държавни зрелостни изпити, с изключение на изпита по български език и литература, за лица, завършили последния гимназиален клас преди учебната 2021/2022 година)
  1. График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на ДЗИ – сесия май-юни 2022 година
Дейност Срок
Подаване на заявления за допускане до ДЗИ/ДИППК, регистриране на заявленията в софтуерния продукт и издаване на служебни бележки 03.02. – 18.02.2022 г.
Допускане до ДЗИ/ДИППК и издаване на служебни бележки за допускане до 17.05.2022 г.
Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради, зали до 17.05.2022 г.
Оценяване на писмените работи от ДЗИ/ДИППК 20.05.2022 г. – 06.06.2022 г.
Провеждане на задължителния държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по практика на професията)
до 06.06.2022 г.
Обявяване на резултатите от ДЗИ до 08.06.2022 г.

3. График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на ДЗИ – сесия август-септември 2022 година

Дейност Срок
Подаване на заявления за допускане до ДЗИ/ДИППК, регистриране на заявленията в софтуерния продукт и издаване на служебни бележки 27.06. – 08.07.2022 г.
Допускане до ДЗИ/ДИППК и издаване на служебни бележки за допускане до 23.08.2022 г.
Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради, зали до 24.08.2022 г.
Оценяване на писмените работи от ДЗИ/ДИППК 27.08.2022 г. – 07.09.2022 г.
Провеждане на задължителния държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по практика на професията) до 07.09.2022 г.
Обявяване на резултатите от ДЗИ до 08.09.2022 г.
ДЗИ 2021-2022г.