ПГИ "Д-р Иван Богоров"

ДЗИ

Заповед № РД09-4063/ 30.08.2022  г. за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити/задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация (ДЗИ/ЗДИППК) за учебната 2022 – 2023 година (публ. 01.09.2022 г.)

Заповед № РД09-4060/ 30.08.2022 г. за определяне на график за провеждане на държавните изпити – част по теория на професията и специалността за учебната 2022 – 2023 година (публ. 01.09.2022 г.)

Г Р А Ф И К

на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити през учебната 2021/2022 година

/съгласно заповед № РД 09-4063/3.08.2022 г. на МОН/

 Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити:

Сесия май-юни

  • Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 19 май 2023 г., начало 8:30 ч.
  • Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавенизпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията) – 23 май 2023 г., начало 8:30 ч.
  • Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 26-31 май 2023 г.  

Сесия август-септември

  • Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 24 август 2023 г., начало 8:30 ч.
  • Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията) – 25 август 2023 г., начало 8:30 ч.
  • Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 28 август –1 септември 2023 г. 
  1. График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на ДЗИ – сесия май-юни 2023 година
Дейност Срок
Подаване на заявления за допускане до ДЗИ/ЗДИППК, регистриране на заявленията в единната информационна система за изпити и прием (ЕИСИП) и издаване на служебни бележки 06.02. – 21.02.2023 г.
Допускане до ДЗИ/ЗДИППК и издаване на служебни бележки за допускане до 18.05.2023 г.
Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради, зали до 18.05.2023 г.
Оценяване на писмените работи от ДЗИ/ЗДИППК 22.05.2023 г. – 07.06.2023 г.
Провеждане на задължителния държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по практика на професията)
до 07.06.2023 г.
Обявяване на резултатите от ДЗИ/ЗДИППК до 09.06.20232 г.

3. График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на ДЗИ – сесия август-септември 2023 година

Дейност Срок
Подаване на заявления за допускане до ДЗИ/ЗДИППК, регистриране на заявленията в единната информационна система за изпити и прием (ЕИСИП) и издаване на служебни бележки 26.06. – 07.07.2023 г.
Допускане до ДЗИ/ЗДИППК и издаване на служебни бележки за допускане до 23.08.2023 г.
Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради, зали до 23.08.2023 г.
Оценяване на писмените работи от ДЗИ/ЗДИППК 26.08.2023 г. – 07.09.203 г.
Провеждане на задължителния държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по практика на професията) до 07.09.2023 г.
Обявяване на резултатите от ДЗИ/ЗДИППК до 08.09.2023 г.

Download (PPT, Unknown)