ПГИ "Д-р Иван Богоров"

ДЗИ

Заповед № РД09-2046/28.08.2023 г. за определяне дати за провеждане на държавните зрелостни изпити/задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация през учебната 2023/2024 година

 

Г Р А Ф И К

на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити през учебната 2021/2022 година

/съгласно заповед № РД 09-2046/28.08.2023 г. на МОН/

 Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити:

Сесия май-юни

  • Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 17 май 2024 г., начало 8:30 ч.
  • Втори задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията) – 20 май 2024 г., начало 8:30 ч.
  • Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 22-31 май 2024 г.  

Сесия август-септември

  • Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 22 август 2024 г., начало 8:30 ч.
  • Втори задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията) – 23 август 2024 г., начало 8:30 ч.
  • Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 26 август – 30 август 2024 г. 

График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити и на задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация през учебната 2023/2024 година 

Дейност
Срок
сесия май-юни сесия август-септември
Подаване на заявления за допускане до ДЗИ/ЗДИППК, регистриране на заявленията в единната информационна система за изпити и прием (ЕИСИП) и издаване на служебни бележки 06.02. – 21.02.2024  26.06. – 11.07.2024
Допускане до ДЗИ/ЗДИППК и издаване на служебни бележки за допускане до 16.05.2024  до 21.08.2024
Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради, зали до 16.05.2024  до 21.08.2024
Оценяване на писмените работи от ДЗИ/ЗДИППК 20.05.2024 – 05.06.2024 26.08.2024 – 04.09.2024
Провеждане на задължителния държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по практика на професията)
до 05.06.2024  до 04.09.2024
Обявяване на резултатите от ДЗИ/ЗДИППК до 07.06.2024 включително до 05.09.2024 включително
ДЗИ 2023-2024г.