ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Обществени поръчки

1. Публични покани:
ID на поканата в РОП (идентификационен номер)
Документация
ID9052774  ДАТА И ЧАС НА ПУБЛИКУВАНЕ: 13.04.2016 г., 19 часа 20 мин.Публична покана по образец на АОПТехническа спецификацияМЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ:

Образци на документи

 

П Р О Т О К О Л  ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ОФЕРТИ 

ЗАПОВЕД №РД5-551/27.04.2016 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

ДОГОВОР

ID9036004 ДАТА И ЧАС НА ПУБЛИКУВАНЕ: 13.11.2014 г., 14 часа 40 мин.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО ОБРАЗЕЦ НА АОП

ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

ПОДРОБНИ УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ И ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Оферта за участие – ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Техническо предложение – ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Ценово предложение – ПРИЛОЖЕНИЕ №3

Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 – ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 – ПРИЛОЖЕНИЕ №5

Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, т. 1 – ПРИЛОЖЕНИЕ №6

Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, т. 2 – ПРИЛОЖЕНИЕ №7

Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 ЗОП за приемане на условията в проекта на договорa – ПРИЛОЖЕНИЕ №8

Проект на договор – ПРИЛОЖЕНИЕ №9

Информационен лист на участника – ПРИЛОЖЕНИЕ №10

Декларация за използване на подизпълнител в обществена поръчка – ПРИЛОЖЕНИЕ №11

Декларация за съгласие за участие като подизпълнител в обществена поръчка – ПРИЛОЖЕНИЕ №11а

Списък на документите, съдържащи се в офертата – ПРИЛОЖЕНИЕ №12

Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл.55, ал.7от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП – ПРИЛОЖЕНИЕ №13

Списък – декларация на слугите, сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 (три) години – ПРИЛОЖЕНИЕ №14

Декларация за качеството на компютърната техника – ПРИЛОЖЕНИЕ №15

Приложения от №1 до №15

 

РАЗЯСНЕНИЯ ПО ЗАДАДЕНИ ВЪПРОСИ

ПОКАНА

П Р О Т О К О Л  ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ОФЕРТИ 

ПОКАНА 2

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАИНТЕРИСОВАНИТЕ ЛИЦА

ЗАПОВЕД №РД5-446/28.11.2014 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

ПОКАНА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ОТКАЗ ОТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ

ЗАПОВЕД №РД5-468/02.12.2014 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

ПОКАНА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР

 
 3. Обществени поръчки:
Уникален номер на поръчката в РОП (идентификационен номер)
Документация
02026-2016-0001 ДАТА И ЧАС НА ПУБЛИКУВАНЕ: 12.02.2016 г., 16 часа 45 мин.

Заповед № РД5-365/10.02.2016 г.

Решение № 713236

Становище за осъществен предварителен контрол от 19.02.2016 г.

Договор № 2/30.03.2016