ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Правилник за дейността

на Училищния ученически съвет при ПГИ “Д-р Иван Богоров” – Варна

 

РАЗДЕЛ I – ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Училищният ученически съвет при ПГИ „Д-р Иван Богоров”, наричан по-нататък за краткост УУС е сдружение с нестопанска цел. То е самоуправляващо се, демократично, не религиозно младежко и политически независимо и се учредява по реда на член 134-137 от ЗЛС.

Чл. 2. УУС е доброволно обединение на ученици, учители и съмишленици в областта на образованието.

Чл. 3. За дейността на УУС важат разпоредбите на сдружения с нестопанска цел, съществуващи в законодателството на Република България и разпоредбите, заложени в настоящия правилник.

 

РАЗДЕЛ II – ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ

Чл. 4. УУС осъществява своите функции и задачи самостоятелно и във взаимодействие с административното ръководство на ПГИ „Д-р Иван Богоров” Варна; РИ на МОМН- гр. Варна.

Чл. 5. /1/ Стимулира свободния обмен на идеи и информация, научни знания, интелектуални ценности и сътрудничество между младите хора чрез семинари, дискусионни клубове, “кръгли маси” срещи, конкурси, изложби, информационна дейност и други обществено приети форми на контакти на територията на община Варна и в страната.

/2/ Подпомага всички млади хора както при тяхното личностно изграждане, така и при изграждане на култура на поведение в ученическата общност и готовност за участие в общоучилищния живот.

/3/ Съдейства за усвояване на социални знания и умения на учениците за отстояване на правата, изпълнение на задълженията и поемане на отговорности като членове на обществото.

/4/ Осъществяване на инициативи, свързани с гражданското, здравното и сексуалното образование и възпитание и превенция на СПИН и наркомании в училище.

/5/ Насочва дейността си към ранната превенция и противодействие срещу насилието, агресията и обществения нихилизъм, за ред и сигурност в  училище.

/6/ Подпомага младите хора в тяхното професионално ориентиране и подготвя за кариерно развитие.

/7/ Организира съвместни дейности на училища, младежки, обществени и граждански институции и граждани в дейностите им, свързани с целите на УУС.

Чл. 6. Дейността на УУС и изразходването на средства не могат да бъдат обвързани с политически и религиозни цели, неангажиращи УУС във воденето на пропаганда в полза на политически партии или религии.

Чл. 7. В своята дейност УУС се ръководи от следните принципи:

 1. Свобода на избора и доброволност на участие.
 2. Зачитане интересите на младите хора и даване право на участие на всеки, независимо от тяхната етническа или социална принадлежност.
 3. Творчество, експерименти, създаване на собствен облик, традиции, партньорство, нестандартна насоченост.
 4. Сътрудничество, доверие, свободно изразяване на мнение, сигурност.
 5. Нови възможности за общуване и утвърждаване на личността.
 6. Стимулиране на инициативността, активността и участието.
 7. Популяризиране на нови идеи и програми.
 8. Партньорство с всички институции, имащи отношения към младите хора.
 9. Откритост на УУС пред обществеността – прозрачност и информиране.
 10. Самостоятелност и необвързаност.
 11. Политическа и религиозна неангажираност.
 12. Самоуправление на учениците в училище.

РАЗДЕЛ III – ИМУЩЕСТВО

Чл. 8. УУС ползва материално- техническата база на ПГИ „Д-р Иван  Богоров”

Чл. 9. Финансовите средства на УУС се придобиват от:

Спонсори- физически и юридически лица.

Дарения

Разработване на проекти към неправителствени организации.

Чл. 10. Имуществото се използва и средствата се изразходват по утвърден план- сметки или ред, указан при постъпването им.

Чл. 11. Право на разпореждане със средствата имат председателя и касиера на УУС.

 

РАЗДЕЛ IV- ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 12. Органи на управление на УУС са:

 1. Общо събрание
 2. Управителен съвет
 3. Председател.

Чл. 13. Общото събрание на УУС е неговия върховен орган и се състои от всички членове или делегати, избрани на събрание от всички паралелки от VІІІ до XII клас в ПГИ „Д-р Иван Богоров”.

Чл. 14. Общото събрание:

 1. Избира и утвърждава Управителен съвет.
 2. Утвърждава насоките на УУС.
 3. Одобрява отчета на Управителен съвет за годишната дейност и баланс.
 4. Взема решения:
  • По всички въпроси свързани с дейността на сдружението.
  • По финансови проблеми на сдружението.
  • За преустройството и прекратяването дейността на сдружението.

Чл. 15. Общо събрание се свиква:

 • Редовно два пъти в годината, при изтичане на учебния срок.
 • Извънредно при решение на управителния съвет.

Чл. 16. Общо събрание се счита за редовно, ако присъстват повече от половината членове на сдружението.

Чл. 17. Решенията на общото събрание се взимат с обикновено мнозинство

Чл. 18. Всеки член има право на един глас общо събрание

Чл. 19. За всяко заседание на общото събрание се изготвя протокол, който се съхранява в документацията на УУС.

 

РАЗДЕЛ V – ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 20. Всеки член на УУС има право:

 • Да участва в събранията на УУС.
 • Да избира и да бъде избиран за член на Управителния съвет.
 • Да поставя и предлага за обсъждане въпроси и идеи свързани с дейността на УУС.

Чл. 21. Всеки член е длъжен:

 • Да спазва настоящия правилник.
 • Да спазва решенията на Общото събрания.
 • Да съдейства с всички сили и средства за постигане на целите на УУС.

Чл.  25 Членството се прекратява при:

 1. Доброволно напускане.
 2. Изключване при:
 • Неспазване на настоящия правилник.
 • Неизпълнение на решенията на органите на управление.

 

РАЗДЕЛ VI – УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл. 26. Председателят олицетворява единството на УУС и ученическата общественост в ПГИ. Той ги представлява както в, така и извън ПГИ.

Чл. 27. Председателят се подпомага в своята дейност от Зам.-председател.

Чл. 28. /1/ Избор на Председател:

 1. Председателят се избира чрез демократично проведени избори.
 2. Право на вот могат да упражнят всички ученици.
 3. За Председател на УУС на ПГИ може да бъде избран ученик, навършил 16 години.

/2/ Нито Председателят, нито Зам.-председателят могат да бъдат представители на своя клас в УУС.

/3/ И Председателят, и Зам.-председателят могат да бъдат преизбирани само веднъж.

Чл. 29. /1/ Пълномощията на Председателя и на Зам.-председателя се прекратяват предсрочно при:

 1. Доброволно отказване от поста, мотивирано с писмено или лично обяснение.
 2. Трайна невъзможност да изпълнява правомощията си поради тежко заболяване.

/2/ В случай на т.1,2 от /1/ Зам.-председателя встъпва в длъжността Председател до края на мандата.

Чл. 30. Председателят на УУС:

 • Ръководи дейността на УУС.
 • Води заседанията на УУС.
 • Взима активно участие в обсъждането на въпроси, засягащи дейността на УУС.
 • Има право да гласува при вземане на решение в УУС.
 • Свиква извънредни заседания в случай, че това е необходимо.
 • Председателят има право еднолично да отхвърли прието от УУС решение веднъж през мандата си, след като ясно и точно е подкрепил противоречащото на демократичните принципи и ценности, свое решение.
 • При отсъствие на Председателя, Зам.-председателят ръководи заседанието на УУС.
 • Председателя се задължава да спазва правилника на УУС и Правилника на ПГИ. В нито един момент от мандата си,

Чл. 31. Заместник председател:

 • Замества председателя при отсъствието му;
 • Води документацията на УУС;
 • Подготвя заседанията на УУС;
 • Помага на председателя при изпълнението на задълженията му.

Чл. 32. Секретар:

 • Води протокола на УУС;
 • Съхранява документацията на УУС;

Чл. 34. Координатори на VIII, IX, X, XI и XII клас:

 • Работят в тесен контакт с Председателя на УУС;
 • Осигуряват присъствието на членовете на членовете на УУС за провеждане на заседанията на УС;
 • Събират по необходимост информация от УС;
 • Включват се активно при организирането при Общогимназиални прояви.