ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Проект “Мобилност без граници – професионални умения чрез опит!”

 

Logo

Проект 2015-1-BG01-KA102-013835

Мобилност без граници – професионални умения чрез опит!

Програма “Еразъм +”, КД1 – “Образователна мобилност на граждани”,

сектор “Професионално образование и обучение”

Мобилностите в страни от Европейския съюз помагат на учениците и учителите да създадат благоприятна среда за професионална реализация и кариерно развитие, чрез стажове в национални и международни компании.

Проектът „Мобилност без граници – професионални умения чрез опит“ е в синхрон с основната мисия на ПГИ „Д-р Иван Богоров” за подготовка на конкурентноспособни, креативно мислещи, с икономически знания и умения млади хора, с гарантирана реализация в динамичната социално-икономическа среда.

Участници в проекта са общо 36 ученици от 11 и 12 клас от специалностите: Бизнес администрация, Банково дело, Електронна търговия, Икономическо информационно осигуряване, Оперативно счетоводство и 6 преподаватели по общообразователна и професионална подготовка от Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров, град Варна. Те ще бъдат разпределени в три мобилности.

Партньор по проекта – ADC College, Лондон, Великобритания.

Колежът е образователна институция за професионално развитие и езиково усъвършенстване. Акредитиран е от Британския съвет относно качеството на учебната програма и езиковото обучение. Чрез тясното сътрудничество с над 200 фирми и институции от местния бизнес, колежът предлага на учениците възможности да съвместят езиковата практика в интеркултурна среда и придобиването на знания, учения и опит на реалните работни места.

Целта на проекта е приложение на придобитите от учениците знания, навици и умения по обща и отраслова професионална подготовка в условията на реална мултикултурна работна среда, с цел повишаване възможностите им за успешна бъдеща професионална реализация на всеобщия Европейски пазар на труда.

Специфични /конкретни/ цели на проекта:

 • Осигуряване на реална работна среда, която ще повиши нивото на професионални компетенции и ще създаде мотивация за работа.
 • Формиране на предприемачески, социални умения и умения за работа в екип
 • Формиране на професионален интерес
 • Повишаване на пригодността на учениците към пазара на труда
 • Усъвършенстване на личните  езикови  компетенции чрез общуване в чуждоезикова среда
 • Повишаване на знанията за културата, бита, традициите на Великобритания
 • Формиране у учениците самосъзнание за Европейско гражданство и придобиване усещането за европейска принадлежност
 • Създаване на основа за дългосрочно сътрудничество между бизнеса и училището
 • Издигане имиджа на гимназията ни като институция, предлагаща качествено професионалното образование

За да се постигнат целите, проектът включва набор от дейности разделени в три групи:

1/ Подготовка – подписване на договори с партньора ADC College, съгласуване на работни програми, подбор на ученици и тяхната подготовка, организиране на пътуване.

2/ Основни дейности – провеждане на двуседмична производствена практика на реални работни места в Лондон, въведение в живота в Лондон, указания за работните места и транспорта, практическо обучение в сферата на специалността чрез експертни сесии и професионална подкрепа, оценяване на напредъка, както и мониторинг върху индивидуалното развитие на всеки участник, изготвяне на ежеседмични доклади и попълване на въпросници и анкети.

Проектът включва три мобилности (три потока):

 • Първа мобилност – месец февруари 2016 г. 14 дни – 12 ученици и 2 придружаващи учители.
 • Втора мобилност – месец октомври 2016 г. 14 дни – 12 ученици и 2 придружаващи учители.
 • Трета мобилност – месец март 2017 г. 14 дни – 12 ученици и 2 придружаващи учители.

3/ Последващи дейности – разпространение на резултати на местно и национално ниво, организиране на конференция с участието на РИО Варна, Стопанска камара и местен бизнес, изготвяне на Наръчник за практика, отчитане, оценяване и анализ на дейностите и резултатите по проекта.

Чрез проекта „Мобилност без граници – професионални умения чрез опит“, ПГИ „Д-р Иван Богоров“ очаква да постигне дългосрочни резултати, които отговарят на реформите в професионалното образование:

 • придобити професионални умения в реална работна среда
 • придобити социални умения за адаптиране в междукултурна среда
  • развиване в бъдеще у учениците на предприемачески дух и инициатива за успешно реализиране на трудовия пазар
 • повече мотивирани ученици за активно участие в учебния процес по чуждоезиково и професионално обучение
 • изграждане на ефективна връзка между бизнеса и образованието и спомогане за затваряне на цикъла обучение – практика – реализация на пазара на труда
 • нъсърчаване и поддържане на разбирателство и уважение между гражданите на ЕС
 • адаптиране на професионалното обучение към нуждите на фирмите
 • повишена атрактивност и популярност на ПОО.

Работата по проект „Мобилност без граници – професионални умения чрез опит“, както и по други проекти за мобилност по програма „Еразъм+”, ще съдействат за подобряване конкурентноспособността на нашето училище и ни прави желана територия за учениците не само от областта, но и от региона.

Фейсбук страница на проекта
Сайт на проекта

ПЪРВА МОБИЛНОСТ

Процедура за подбор

Резултати

Резултати от мобилността

Отчетна среща

ВТОРА МОБИЛНОСТ

Процедура за подбор – Резултати

Резултати от мобилността

Отчетна среща

ТРЕТА МОБИЛНОСТ

Процедура за подбор

Резултати

Резултати от мобилността

Отчетна среща