ПГИ "Д-р Иван Богоров"

ПРОЕКТ “УСПЕХ”

Logo_ECF
 Logo_ES
ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището
привлекателно за младите хора”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

  Logo_USPEHПрез учебната 2014/2015 година в Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров” продължава работата по проект „Успех“, част от програмата „Да направим училището привлекателно за младите хора“. Този проект се осъществява с подкрепата на оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“ и е съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Проектът предоставя финансиране на извънкласни дейности с цел създаване на условия за осмисляне на свободното време на учениците в държавни и общински училища.

В училището се провеждат 10 извънкласни и извънучилищни дейности. Има създадени клубове по:

  • клуб “Дебати” с ръководител Мария Добрева
  • клуб “Сократ” с ръководител Мария Добрева
  • клуб “Екология” с ръководител Ирена Михова
  • клуб “Питагор” с ръководител Дора Илиева
  • клуб “Ценности и човеколюбие” с ръководител Красимира Линкова-Кафалийска
  • ателие “Приложни изкуства” с ръководител Маринела Динкова
  • клуб “Млад предприемач” с ръководител Румянка Неделчева
  • клуб “Математика +” с ръководител Елена Ангелова
  • фолклорно студио “Букавица” с ръководител Кичка Христова
  • клуб “Гимназиален театър” с ръководител Йорданка Стоянова

Общо 122 ученика от Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров” – Варна са включени в проекта, като във всяка група има от 8 до 15 ученици.

Групите са съобразени с интересите на учениците, като основните цели са да се осмисли тяхното свободно време, да открият нови таланти, да развият допълнителни знания, умения и компетентности.

Чрез този проект се залага провокиране на нестандартно мислене, самостоятелност и формиране на умения.

МАТЕРИАЛИ НА КЛУБОВЕТЕ 2011/2012

МАТЕРИАЛИ НА КЛУБОВЕТЕ 2012/2013

МАТЕРИАЛИ НА КЛУБОВЕТЕ 2013/2014

МАТЕРИАЛИ НА КЛУБОВЕТЕ 2014/2015