ПГИ "Д-р Иван Богоров"

25 годишен юбилей

ПЛАН-ПРОГРАМА

ЗА ЧЕСТВАНЕ НА 25 ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ НА

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА

„Д-Р ИВАН БОГОРОВ” – ВАРНА

25 години Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров” носи духа на традиционното, българското, съчетано с новаторството и прогресивните идеи на новото време.

Цялата програма, свързана с празника и всички юбилейни инициативи, ще се проведе под надслов:

„25 години с пулса на времето”

І. ЦЕЛИ:

1.1. Издигане и утвърждаване облика на гимназията и чувството за принадлежност у всеки ученик;

1.2. Съхраняване и развиване на училищните традиции;

1.3. Създаване на условия за личността изява на учениците, инициативност и творческо развитие;

1.4. Привличане на родителите, като активни партньори в училищния живот;

ІІ. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

2.1. Популяризиране постиженията на гимназията сред варненската общественост и издигане на нейния авторитет;

2.2. Реализиране на дейностите, заложени в програмата;

2.3. Активно включване на учениците в живота на училищната общност;

2.4. Организиране и провеждане на съвместни юбилейни инициативи;

ІІІ. ПАРТНЬОРИ:

Фирми и организации, партньори на гимназията по професионалната подготовка на учениците;

Училищно настоятелство;

ІV. Комисия по подготовка и организация на 25 годишния юбилей на Гимназията

Председател: Мария Филипова

Членове: Маргарита Драгиева

Йорданка Стоянова

Ивелина Чучаркова

Маргарита Стефанова

Дора Илиева

Силвия Йорданова

Друмка Жекова

Яна Николова

Жана Вълчева

Дияна Петрова

Ирена Михова

Красимира Кафалийска

Светлана Галактионова

Донка Маринова

V. МЕРОПРИЯТИЯ:

1. Издаване на комплект от сборник-материали

1.1. Училищни проекти:

Отговорници: Ирена Михова

                     Ивелина Чучаркова

                     Друмка Жекова

1.2. Общообразователна подготовка

Отговорници: Донка Маринова

                     Дияна Петрова

                     Силвия Йорданова

1.3. Професионална подготовка:

Отговорници: Красимира Кафалийска

                     Светлана Галактионова

1.4. История на гимназията

Отговорници: Мария Добрева

                     Жана Вълчева

– подбор на материали и предпечатна подготовка:

Срок: м. Март 2016 г.

– отпечатване:

Срок: м. Април 2016 г.

2. Издаване на юбилейно издание на вестник „Богоровски гимназист”

Срок: м. Април 2016 г.

Отговорник: Тончо Тончев

3. Постоянна фотоизложба „25 години с пулса на времето”:

Срок: м. Ноември – Декември 2015 г.

Отговорници: Петър Мирошников

                     Корнелия Иванова

4. Изграждане на постамент с вградена капсула на времето:

Срок: м. Април 2016 г.

Отговорници: Одета Пеева

                     Маринела Динкова

                     Корнелия Иванова

5. Изготвяне на презентация „25 години Професионална гимназия по икономика”

Срок: м. Март 2016 г.

Отговорници: Ивелина Иванова

                     Деан Василев

6. Конкурс за есе или рисунка на тема:

8 – 9 клас „Училище, учители и ние – един безкраен кръговрат”

10 – 12 клас „Моето училище след 25 години”

Срок: м. м. Ноември – Декември 2015 г.

Отговорници: Славейка Мазнева

                     Маргарита Йорданова:

7. Богоровски турнир по волейбол за училищата в района на кметство „Младост”

Срок: м. Март – Април 2016 г.

Отговорници: Атанас Христов

                     Зефир Ников

8. Състезание за учениците от 8 клас „Какво знаем за Иван Богоров”

Срок: м. Март 2016 г.

Отговорници: Ивелина Иванова

                     Класни ръководители на 8 клас

9. „По стъпките на Иван Богоров” – посещение на местата, на които е живял и творил д-р Ив. Богоров

Срок: м. Април 2016 г.

Отговорници: Директор

10. Кръгла маса „Идеите на д-р Иван Богоров за развитието на българската пазарна икономика”

Срок: м. Юни 2016 г.

Отговорници: Христина Панайотова

                     Диана Велева

11. Осъществяване на връзка с бивши възпитаници на гимназията, които имат желание да се включат в мероприятията или да участват в тържествения концерт.

Срок: м. Октомври – Ноември 2015 г.

Отговорници: Елора Христова – ХІ б клас

                     Класните ръководители

12. Изготвяне на списъци на дългогодишни учители, служители на гимназията, пенсионирани или напуснали училището.

Срок: м. Ноември 2015 г.

Отговорници: Маргарита Стефанова

                     Дора Илиева

13. Изготвяне на списък на бивши членове на Училищното настоятелство

Срок: м. Ноември 2015 г.

Отговорник: Кремена Харизанова

14. Създаване на база данни за връзка с бивши възпитаници, учители и служители

Срок: м. Февруари – Март 2016 г.

Отговорници: Кремена Харизанова

                     Деан Василев

15. Изработка на плакети, юбилейна монета „25 години Професионална гимназия по икономика”

Отговорници: Директора

                     Корнелия Иванова

16. Осигуряване на спонсорство от фирми и организации, партньори на гимназията по професионалната подготовка на учениците, родители и бивши ученици със собствен бизнес.

Срок: м. Октомври – Декември 2015 г.

Отговорници: Мариана Вачкова

                     Председател УН

                     класни ръководители

17. Юбилеен концерт „25 години с пулса на времето” – връзка между поколенията:

Дата: 11.05.2016 г

17.1. Изготвяне на сценарий:

Срок: м. Ноември – Декември 2015 г.

Отговорници: Йорданка Стоянова

                     Маргарита Драгиева

17.2. Изготвяне на покани за юбилейния концерт:

Срок: м. Март 2016 г.

Отговорници: Ивелина Иванова

                     Кремена Харизанова