ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Конкурс за лого във връзка с 25 годишнината на гимназията

ПРЕДМЕТ НА КОНКУРСА:

Във връзка с предстоящия юбилей ПГИ „Д-р Иван Богоров“ организира конкурс за изработване на оригинален проект за лого.

От кандидатите се очаква да представят проект на графичен знак, който да изразява:

 • същността на събитието – 25 ПГИ с мото: “25 години с пулса на времето“;
 • да поставя акцент и внушава следните послания: развитие на предприемачески дух, прилагане на творчески подход и иновации в обучението по икономика.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

1. Изисквания към проекта:Всеки проект трябва да бъде създаден специално за целите на конкурса;

 • Проектът трябва да е авторски, оригинален, новаторски, да не копира или напомня съществуващи лога или слогани, да е разпознаваем за целта на инициативата;
 • Да не е бил показван публично по какъвто и да е начин;
 • Да е създаден изцяло от участника, който кандидатства с него. Ако проектът е създаден от повече от едно лице, в конкурса с него трябва да участват всички автори;
 • Каквито и да е права върху проекта или части от него да не бъдат притежавани от трети лица;
 • Всеки проект се придружава с:

а. Проект на графичен знак с надпис: 25 години с пулса на времето. Всеки един от проектите на графичен знак трябва да бъде представен в черно-бял и в цветни варианти, в свободен формат и да не съдържа информация за автора/авторите си.

б. Текстово описание на концепцията – чрез текст в свободна форма да се обясни концепцията на автора/авторите, представяща възможностите за приложение на логото: (да бъдат представени проект за грамота, бланка, плакат и други).

Журито ще оценява единствено проекти, отговарящи на горепосочените условия.

Проектите ще бъдат представени на журито без информация за техните автори.

2. Изисквания относно участниците:

Със свой авторски проект имат право да участват един или повече ученици от 8 до 12 клас от ПГИ “Д-р Иван Богоров”.

Всеки автор може да предложи за участие в конкурса до 3 (три) проекта, в изготвянето на които е участвал.

Членовете на журито нямат право да участват в конкурса.

3. Всички подадени проекти се разглеждат и се допускат до участие в конкурса, само ако отговарят на условията на конкурса.

4. ЕТАПИ НА КОНКУРСА:

1. Подаване на проектите:

Проектите могат да бъдат подавани до 07. 12. 2015 г. – стая 401 и 308 на г-жа Галактионова и г-жа Кафалийска

Прикачените документи не бива да надвишават 10 MB.

Проекти, получени след посочения краен срок, няма да бъдат допуснати до участие.

2. Оценяване на проектите:

Допуснатите до участие в конкурса проекти се оценяват по следните критерии за оценяване:

 • Съответствие с посочените изисквания;
 • Съответствие с идеята на юбилея;
 • Оригиналност на идеята;
 • Степен на графичен и смислов синтез;
 • Съвременно излъчване.

4. Обявяване на победителите:

В срок до 10 декември 2015г. се оповестяват класираните на първите три места проекти.