ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Конкурс за есе или рисунка

Инициативният комитет за организиране честването на

25- годишния юбилей на Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“ – Варна

О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С

за ученическо есе или рисунка на тема:

,,Училище, учители и ние – един безкраен кръговрат‘‘ – 8-9 клас

,,Моето училище след 25 години‘‘ – 10-12 клас

Критерии за оценяване на есетата:

– умения за осмисляне на темата и аргументираност;

– убедителност в интерпретацията;

– оригиналност на личната позиция;

– езикова и естетическа култура;

Изисквания за оформяне на есетата:

– Обем: 1-2 стр. стандартен текст  (12 пункта Times New Roman 1,5 междуредие);

– файлов формат- PDF;

– тип на текста – размишление;

В раздела за рисунка се приемат творби без ограничение на материалите и техниката.

Награди получават класираните на I, I, III място. Отличените творби ще бъдат публикувани на сайта на гимназията.

Творбите се предават на Славейка Мазнева – учител по Български език и литература или на Маргарита Йорданова – преподавател по философски дисциплини в срок до 15.12.2015 г.

Пожелаваме Ви успех!