ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Конкурс за отдаване под наем

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА “Д-Р ИВАН БОГОРОВ”

О Б Я В Я В А

Конкурс за отдаване под наем на ученически бюфет, за организиране храненето на учениците, намиращ се в сградата на ПГИ „Д-р Иван Богоров” и ОУ „Антон Страшимиров”.

 1. Обект на конкурса:

Отдаване под наем на обект – Ученически бюфет, находящ се в сградата на ПГИ „Д-р Иван Богоров” и ОУ „Антон Страшимиров”, кв. Младост –ІІ, ул. „Иван Церов”, площ 34.25 кв.м. за срок от 5 години.

 1. Начална конкурсна цена: Определена по действащата „Методика за определяне на стартови базисни цени при обявяване на търг за отдаване под наем на общински нежилищни имоти” приета от Общински съвет гр. Варна с Решение №1197-4, Протокол №14/ 02.04.2009 год. в размер на 432.32 лева без ДДС.

Обектът, предмет на настоящия конкурс, следва да се ползва само за посоченото му предназначение – бюфет за организиране и осъществяване на ученическо хранене. Не се допуска използването му за други дейности.

 1. Срок и място за получаване на конкурсната документация: Конкурсната документацията може да бъде изтеглена от сайта на ПГИ „Д-р Иван Богоров” http://pgi-varna.com от 04. 07. 2016 г. до 22. 07. 2016 г.
 2. Депозит за участие: Депозитът за участие в конкурса се определя в размер на стартовата месечната наемна цена, определена по действащата „Методика за определяне на стартови базисни цени при обявяване на търг за отдаване под наем на общински нежилищни имоти”. Всеки участник е длъжен да представи платежен документ за внесен депозит по банковата сметка на ПГИ „Д-р Иван Богоров”:

IBAN:BG42CECB97903324161200, BIC: CECBBGSF, банка:ЦКБ, клон Варна,

като в нареждането за плащане задължително следва да бъде изписано:

„Депозит за участие в Конкурс „Ученически бюфет – 2016″ в ПГИ „Д-р Иван Богоров” – Варна“.

Депозитът, внесен за участие на спечелилия конкурса се трансформира в гаранция за изпълнението на договора и към нея преди подписването му се внася разликата до предложената цена по оферта. Гаранцията се задържа до изтичане на срока на договора.

 1. Срок и място за подаване на предложенията и указания за подготовка на офертите:

           5.1. Офертите на участниците ще се приемат от 04. 07. 2016 г. до 22. 07. 2016 г., всеки работен ден от 08:00 до 16:00 часа в сградата на ПГИ „Д-р Иван Богоров”, с адрес гр. Варна, кв.Младост – ІІ, ул.”Иван Церов”, стая 308 а.

            5.2. Офертата се представя в един екземпляр в запечатан непрозрачен плик от участника или упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика трябва да бъдат изписани: обектът – предмет на конкурса, името на участника; адресът за кореспонденция; телефон за връзка и електронен адрес.

            5.3. При приемане на офертите върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часа на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ. Не се приема за участие и се връща на участника оферта, която е в незапечатан, скъсан или прозрачен плик или е подадена след изтичане на крайния срок за получаване на оферти. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър.

            5.4. Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта. Офертите следва да отговарят на изискванията, посочени в настоящите указания и да бъдат оформени по приложените в документацията образци. На първо място се класира участникът, предложил най-висока месечна наемна цена.

 1. Време и начин за оглед на обекта: Извършва се всеки работен ден от 04. 07. 2016 г. до 22. 07. 2016 г., след предварителна уговорка на телефон 052 74 78 30.
 2. Дата, място и час на провеждане на конкурса: Конкурсът ще се проведе на 25 юли 2016 г., от 10:30 часа на ІV етаж, стая 407.
 3. Списък на документите, които следва да бъдат представени от кандидатите:

Условията в образците от документацията за участие са задължителни за участниците и не могат да бъдат променяни от тях.

 1. Заявление по образец за участие в конкурса;
 2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, регистрирани в търговския регистър към Агенцията по вписванията) и съдебно удостоверение за актуалното правно състояние на заявителя;
 3. Съдебни удостоверения, издадени на участника, че:
 • не е обявен в несъстоятелност,
 • не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност,
 • не се намира в ликвидация;
 1. Удостоверение за липса на задължения по данъчно – осигурителната сметка от съответното подразделение на НАП /оригинал или копие заверено от участника/;
 2. Служебна бележка за недължими общински вземания към Община Варна /оригинал или копие заверено от участника;
 3. Декларация по образец за получаване и запознаване с конкурсните условия –Приложение №1;
 4. Декларация по образец за извършен оглед на обекта – Приложение №2;
 5. Декларация по образец за неразгласа на информацията, предоставена във връзка с участието в конкурса – Приложение №3;
 6. Платежен документ за внесен депозит;
 7. Проект на договор, подписан от участника.
 8. Ценово предложение в запечатан непрозрачен плик.
 9. Презентация на кандидата.
 10. Предложение за асортимент от закуски и напитки, като същият следва да бъде изготвен в съответствие с изискванията на Наредба № 37 от 21 юли 2009 г. за здравословно хранене на учениците.
 11. Референции за изпълнени договори със сходен предмет. Референциите да съдържат дата, изходящ номер, подпис, печат и по възможност телефон за обратна връзка с възложителите.

Класиране на фирмите, подали документи за участие в конкурс за отдаване под наем на ученически бюфет за организирането на храненето на учениците, намиращ се в сградата на Професионалната гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров”

Място

Фирма

І „Борис трети“ ООД
ІІ „Инсиеме 2009“ ЕООД
ІІІ „Хелена 90“ ЕООД
ІV „Бисери 2“ ЕООД