ПГИ "Д-р Иван Богоров"

ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ПГГСД „Н. ХАЙТОВ“ И НА ПГИ „Д-Р И. БОГОРОВ“ -ВАРНА“

logo_ESLogo_OPRR   Logo_regioni v raztej

 

ПРОЕКТ BG16RFOP-001-3.002-0031 „ПОДОБРЯВАНЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ГОРСКО СТОПАНСТВО И ДЪРВООБРАБОТВАНЕ „НИКОЛАЙ ХАЙТОВ“ И НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА „Д-Р ИВАН БОГОРОВ“ ГР.ВАРНА“

 

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № от ИСУН – BG16RFOP-001-3.002-0031-C01, №РД-02-37-302/16.12.2016 г.

Процедура на директно предоставяне на БФП BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“

Проектът се осъществява по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТА

30 (тридесет месеца) – 16.12.2016 г. – 16.06.2019 г.

БЮДЖЕТ НА ПРОЕКТА

2 799 982.08 лв. (100 %  безвъзмездна финансова помощ по ОП „Региони в растеж“)

ЦЕЛЕВА ГРУПА

– преки ползватели на учебните заведения

– косвени ползватели на учебните заведения

ЕКИП

Състои се от ръководител, координатор, счетоводител, експерт „Юрист“, експерт „Строителство“ – двама за двата обекта на интервенция, технически сътрудник

ОБЩА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА

Създаване на условия за предоставяне на съвременно и конкурентно професионално образование чрез подобряване и модернизиране на образователната инфраструктура в две професионални училища в град Варна – Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване “Николай Хайтов”  и на Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“.

Постигането й ще допринесе за изпълнението на инвестиционен приоритет “Инвестиции в образованието, обучението, включително професионалното обучение за придобиване на умения и ученето през целия живот посредством изграждането на образователна инфраструктура и на инфраструктура за обучение” на ОПРР 2014-2020.

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ

 1. Подобряване качеството на образователната среда на Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване “Николай Хайтов” и на Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“ гр. Варна и повишаване на привлекателността на учебните заведения чрез доставяне на съвременно оборудване и обзавеждане, необходими за професионалното обучение.
 2. Създаване на условия за целодневна заетост на сградите за нормално протичане на учебните занятия, учебната практика и извънкласните занимания чрез модернизиране и подобряване на образователната инфраструктура и пространствата за спорт и отдих.
 3. Намаляване процента на отпадналите и преждевременно напусналите училище, чрез създаване на условия за предоставяне на съвременно и конкурентно професионално образование и реализация.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

 • Организация и управление на проекта
 • Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за ЕЕ на Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване “Николай Хайтов” и Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“ гр. Варна
 • Упражняване на строителен надзор
 • Работни проекти и упражняване на авторски надзор
 • Доставка на обзавеждане и оборудване за Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване “Николай Хайтов” и Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“ гр. Варна
 • Публичност и информация
 • Одит на проекта
 • Провеждане на процедури по ЗОП за избор на изпълнители на дейностите по проекта

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

 • Реконструиран сграден фонд от образователната инфраструктура в град Варна, чрез реализиране на СМР – осъществени интервенции над близо 37 589 кв. м. дворно пространство и реконструирана РЗП – 14 553,53 кв. м., подменени ВиК и Ел. инсталации, ремонтирани ОВК системи, ремонтирани покривни пространства – за 2 обекта.
 • Подобрени енергийни характеристики на сградите, чрез изпълнение на пълния пакет мерки, заложени в одитите за ЕЕ и достигнат минимален клас „С“ на енергопотребление – положена топлоизолация, подменена дограма.
 • Създадена по-привлекателна образователна среда за 1806 ученици(капацитет на учебните заведения), чрез модернизация и осъвременяване на сградния фонд и дворните пространства.
 • Създадена достъпна архитектурна среда.
 • Създадени условия за предоставяне на съвременно и конкурентно професионално образование в две професионални училища в град Варна.