ПГИ "Д-р Иван Богоров"

ПРОЕКТ `ТВОЯТ ЧАС`

logo_ES            logo-bg-right

Проект BG05М20Р001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1″ по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмен период 2014 – 2020 г.

ВХОД КЪМ ЕЛЕКТРОННАТА ПЛАТФОРМА

Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания и умения, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище, чрез:

 • развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците в тематични области, извън включените в задължителната училищна подготовка;
 • преодоляване на обучителни затруднения по учебни предмети от учебния план;
 • повишаване на образователните постижения в определени научни области;
 • включване на по-голям брой ученици в извънкласни дейности посредством създаване на условия за провеждане на междуучилищни изяви и инициативи.

През учебната 2016/2017 година в Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров” се провеждат 14  извънкласни дейности:

 • Групи за преодоляване на обучителни затруднения:
 1. Архимед с ръководител Илина Йорданова;
 2. Български език и литература 1 с ръководител Тончо Тончев;
 3. Български език и литература 2 с ръководител Тончо Тончев;
 4. Математика с ръководител Пенка Русева;
 5. Счетоводство с ръководител Сийка Хачикян;
 6. Счетоводство на предприятието с ръководител Румянка Неделчева;
 7. Фибоначи с ръководител Илина Йорданова;
 8. Физика и астрономия с ръководител Недялка Христова.
 • Групи за извънкласни дейности по интереси:
 1. Волейбол с ръководител Атанас Христов;
 2. Преводач с ръководител Цветелина Добрева;
 3. Футбол с ръководител Зефир Ников;
 4. Мажоретен състав с ръководител Светлана Галактионова;
 5. Млад предприемач с ръководител Красимира Кафалийска;
 6. Народни танци с ръководител Маргарита Киндова.

Групите са съобразени с интересите и потребностите на учениците, като основните цели са да се осмисли тяхното свободно време, да открият нови таланти, да развият допълнителни знания, умения и компетентности.