ПГИ "Д-р Иван Богоров"

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

ПГИ „Д-р Иван Богоров“ е училище с традиция в обучението на средни икономически кадри. Приоритет в обучението на гимназията са специалностите:

„Банково дело“

„Бизнес администрация“

„Програмно осигуряване“

„Електронна търговия“

„Рекламна графика“

„Програмиране на изкуствен интелект“ (Нова)

 

БАЛООБРАЗУВАНЕ : 2 х БЕЛ тест + 2 х М тест + БЕЛ от свидетелството за основно образование + ИТ от свидетелството за основно образование.


Попълването на незаетите места, след трети етап на класиране, за прием на ученици в VІІІ клас за учебната 2022/2023 година, да се извърши в периода 03.08.2022 г. до 10.09.2022 година.

І етап:

 • Подаване на заявления за участие в класирането за свободните места: от 03.08.2022 г. до 04.08.2022 г. от 08:00 до 16:00 часа в Актова зала.
 • Обявяване на списъците с приетите ученици в училището и в сайта на гимназията: 05.08.2022 година.
 • Записване на класираните ученици: 05.08.2022 година от 10:00 до 16:00 часа в Актова зала.

ІІ етап при наличие на места:

 • Подаване на заявления за участие в класирането за свободните места: от 08.08.2022 г. до 08.09.2022 г. включително от 09:00 до 16:00 часа в канцеларията на училището.
 • Обявяване на списъците с приетите ученици в училището и в сайта на гимназията: 09.09.2022 година.
 • Записване на класираните ученици: 09.09.2022 година от 10:00 до 16:00 часа в Актова зала.

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Заявление до директора за участие в класиране
 2. Оригинал на свидетелство за завършено основно образование
 3. Оригинал на служебна бележка с резултат от националното външно оценяване
 4. Оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика, че специалностите, по които кандидатства, не са противопоказни на здравословното му състояние.

Балообразуване (максимален бал 500 точки)

 • удвоения резултат по БЕЛ от НВО – точките по служебна бележка (максимум 2х100 точки);
 • удвоения резултат по Математика от НВО – точките по служебна бележка (максимум 2х100 точки);
 • оценката по БЕЛ от свидетелството за основно образование, преобразувана в точки* (максимум 50 точки);
 • оценката по Информационни технологии от свидетелството за основно образование, преобразувана в точки* (максимум 50 точки).

*Преобразуването в точки се извършва от комисията по скала, определена в чл. 9, ал. 10 от Наредба № 11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците на МОН:

 • отличен 6 се приравнява на 50 точки;
 • отличен 5,67 се приравнява на 47 точки;
 • отличен 5,50 се приравнява на 44 точки;
 • много добър 5,33 се приравнява на 41 точки;
 • много добър 5 се приравнява на 39 точки;
 • много добър 4,67 се приравнява на 36 точки;
 • много добър 4,50 се приравнява на 32 точки;
 • добър 4,33 се приравнява на 29 точки;
 • добър 4 се приравнява на 26 точки;
 • добър 3,67 се приравнява на 23 точки;
 • добър 3,50 се приравнява на 20 точки;
 • среден 3,33 се приравнява на 17 точки;
 • среден 3 се приравнява на 15 точки.

Скалата не се прилага за превръщане на точките в оценки, когато оценката е изразена в точки.

Класиране на учениците

 • Комисията, определена със заповед № РД5-876/06.06.2022 г. на директора на ПГИ “Д-р Иван Богоров”, класира учениците по бал в низходящ ред и в съответствие с чл. 59 от Наредба №10 от 01.09.2016 г. на МОН.
 • Над утвърдения план-прием се приемат ученици съгласно чл. 60 от Наредба №10 от 01.09.2016 г. на МОН.
 • Резултатите от класирането се обявяват на :  І етап: 05.08.2022 година

                                                                                           ІІ етап: 09.09.2022 година

ЗАПОВЕД ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА НЕЗАЕТИ МЕСТА СЛЕД ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ


ЗАПОВЕД ЗА ЗАПИСВАНЕ


График на дейностите по приемането на учениците

zap1807_priem-nespecializiraniUchilishta_310821 (3) (1)

Прием в ПГИ “Д-р Иван Богоров” за учебната 2022/23 год. – YouTube

Download (PPTX, Unknown)


korica