ПГИ "Д-р Иван Богоров"

УЧИЛИЩНИ ДОКУМЕНТИ

С Т Р А Т Е Г И Я   ЗА   Р А З В И Т И Е  НА  ПГИ “Д-Р ИВАН БОГОРОВ” – ВАРНА /2021-2025/

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА  НА ПГИ “Д-Р ИВАН БОГОРОВ” ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

          МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ 

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ 2022/2023

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ 2022/2023

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАБОТА НА ПГИ “Д-Р ИВАН БОГОРОВ” ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

 ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

ДНЕВНО РАЗПИСАНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

СПОРТЕН КАЛЕНДАР ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

ХАРТА ЗА ЦЕННОСТИТЕ И ПРАВИЛАТА В УЧИЛИЩЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПГИ “Д-Р ИВАН БОГОРОВ”

УЧИЛИЩНА ПОЛИТИКА ЗА СПРАВЯНЕ С ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО В ПГИ “Д-Р ИВАН БОГОРОВ”

УЧИЛИЩЕТО ЗА СПРАВЯНЕТО В СИТУАЦИИ НА НАСИЛИЕ


ПРАВИЛНИЦИ И ИНСТРУКЦИИ


ГРАФИЦИ