ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Проект 2017-1-BG01-KA101-035665 „Обединение на английски език-бизнес-технологии за постигане на оптимални резултати в обучението на дигиталното поколение”

Обединение на английски език-бизнес-технологии за постигане на оптимални резултати в обучението на дигиталното поколение”

“Програма „Еразъм +“, КД1 – „Образователна мобилност на граждани“, сектор „Училищно образование и обучение“

ерасмус 2017

Проектът “If we can reach them – we can teach them – a union of English-Business-Technologies. Обединение на английски език-бизнес-технологии за постигане на оптимални резултати в обучението на дигиталното поколение” има за цел да интегрира дисциплините Английски език –международния език, на който ние желаем нашите ученици да общуват с лекота и удоволствие, Бизнес – в съответствие с профила на нашата гимназия, и Информационни технологии – защото това е бъдещето.

За реализиране целите на проекта са необходими седем участници с профили, които съчетават в различна степен аспектите английски език, бизнес и информационни технологии. Успешният проектен екип съдържа преподаватели по английски език, които желаят да подобрят уменията си за работа с информационните технологии; преподаватели по бизнес дисциплини и информационни технологии, които използват английски език в работата си; педагогически специалисти с ясна визия за проектните дейности и за своето място в тях.

Финансовата подкрепа, която ще бъде отпусната е в размер на 25 550 евро.

Планирано е осъществяване на четири обучителни курса,

 • Обучение за учители по английски език в професионални гимназии
 • Ефективно използване на технологиите в класната стая
 • Езиков курс за служители с управленски функции и желаещи да работят по проекти
 • Нови тенденции в преподаването на английски език

които ще бъдат проведени в две различни организации –

Anglolang Academy of English – Скарбъро, Северна Англия

https://anglolang.com/

International House London – Лондон

http://www.ihlondon.com/

Специфичните цели на проекта са:

 • Приложение на придобитите от преподавателите знания, умения, нови добри практики по английски език, бизнес дисциплини и информационни технологии с цел повишаване възможностите на учениците за успешна бъдеща професионална реализация на всеобщия Европейски пазар на труда.

Усъвършенстване на личните езикови компетенции на учителите чрез общуване в чуждоезикова среда.

 • Повишаване увереността на участниците като добре подготвени специалисти.
 • Повишаване мотивацията на учителите за постигане на още по-добри резултати в педагогическата им дейност.
 • Издигане имиджа на гимназията ни като институция, предлагаща качествено образование, осъществявано от високо образовани професионалисти, които непрекъснато се стремят към самоусъвършенстване.

За да се постигнат целите, проектът включва набор от дейности, разделени в три групи:

1/ Подготовка – подписване на договори с приемащите организации, съгласуване на работни програми, подготовка на участниците, организиране на пътуване.

2/ Основни дейности – провеждане на четири двуседмични обучителни курса в две приемащи организации в Обединеното кралство, оценяване на напредъка, както и мониторинг върху индивидуалното развитие на всеки участник, изготвяне на ежеседмични доклади и попълване на въпросници и анкети.

3/ Последващи дейности – разпространение на резултати на местно и национално ниво, отчитане, оценяване и анализ на дейностите и резултатите по проекта.

Чрез проекта Обединение на английски език-бизнес-технологии за постигане на оптимални резултати в обучението на дигиталното поколение” ПГИ „Д-р Иван Богоров“  очаква да постигне следните дългосрочни ползи:

– Модернизиране на разбирането за профила на учителя, съчетаващ знания от тези различни области, което е предпоставка за по-висока ефективност в педагогическата дейност.

– Достигане на европейските стандарти за качествено модерно образование и личностна реализация.

– Установяване на контакти и полагане основи за развиване на бъдещи ервопейски проекти.

ПРОЦЕДУРА

за подбор на учители по Английски език, Икономически и Информационни дисциплини за включване в проекта

Период на мобилностите:

За учители по Английски език:

23.07 – 05.08.2017 г. – гр. Лондон

03.09 – 16.09. 2017 г.- гр. Скарбъро, Северна Англия

За учители по Икономически и Информационни дисциплини

23.07 – 05.08.2017 г – гр. Скарбъро, Северна Англия

08.10 – 21.10.2017 г. – гр. Скарбъро, Северна Англия

Общи изисквания към участниците в проекта:

В целевата група на проекта могат да участват учители, които отговарят на следните изисквания:

 • Учител от ПГИ „Д-р Иван Богоров” – по Английски език или Икономически и Информационни дисциплини
 • Възможност за пътуване в Обединеното кралство в посочените периоди
 • Употреба на иновативни методи в педагогическата практива
 • Придобита професионалноквалификационна степен (предимство)
 • Участия и оказване на съдействие в състезания, проекти, мобилности, (предимство)
 • Принос в разработката на настоящия проект (предимство)
 • Подадено Заявление по образец
 •  

Подборът на участниците в мобилността ще се осъществи от комисия и ще се проведе на три  етапа – подбор по документи, тест и интервю. За учителите по Икономически и Информационни дисциплини ще се проведе интервю на английски език.

I Етап – ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ:

 1. Заявление за участие в подбор /по образец/;
 2. CV европейски формат;
 3. Мотивационно писмо за участие в мобилността.

       Посочените документи да се подадат в канцеларията на ПГИ „Д-р Иван Богоров”                    в срок до 18.05.2017 г.

           Комисията ще направи предварителен подбор по представените документи за кандидатстване и ще допусне до тест само кандидатите, отговарящи на общите изискванията и предоставили нужните документи.

 II етап  ПРОВЕРКА НА ЕЗИКОВИТЕ ЗНАНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ

Учителите успешно преминали първи етап,  ще държат тест по английски език:

Ниво A2 за преподавателите по икономически и информационни дисциплини;

Онлайн тест за определяне на ниво за учителите по Английски език – C1.

III етап –  ИНТЕРВЮ:

      Кандидатите отговарят на въпроси на комисията, свързани с лична мотивация за участие в проекта, възможност и желание за принос към проекта – предварителни и последващи дейности;, умения за разговор на английски език за учителите по икономически и информационни дисциплини.

       Избраните кандидати ще бъдат уведомени допълнително за датата, часа и мястото на провеждане на интервюто.

Окончателният състав на целевата група по проекта ще бъде определен от комисията след провеждане на интервюто.

НУЖНИТЕ ДОКУМЕНТИ СА ПРИКАЧЕНИ ПО-ДОЛУ