ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Проектът “Практически умения и опит в реална работна среда – предизвикателство за международно сътрудничество”

Picture1

Проект 2017-1-BG01-KA102-035667

“Практически умения и опит в реална работна среда –

предизвикателство за международно сътрудничество”

Програма „Еразъм +“, КД1 – „Образователна мобилност на граждани“,

сектор „Професионално образование и обучение“

 

Проектът “Практически умения и опит в реална работна среда – предизвикателство за международно сътрудничество” по програма „Еразъм+“ е в хармония с основната мисия на Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров” за подготовка на конкурентноспособни, креативно мислещи, с икономически знания и умения млади хора, с гарантирана реализация  в динамичната социално-икономическа среда.

Участници в проекта са 12 ученици от 11 и 12 клас от специалностите: Бизнес администрация, Банково дело, Застрахователно и осигурително дело, Електронна търговия, Икономическо информационно осигуряване, Оперативно счетоводство и 2 преподаватели по общообразователна и професионална подготовка от  ПГИ „Д-р Иван Богоров, град Варна.

Финансовата подкрепа, която ще бъде отпусната е в размер на 32 536 евро.

Партньор по проекта – ADC College, Лондон, Великобритания.

Колежът е образователна институция за професионално развитие и езиково усъвършенстване. Има дългогодишен опит в успешното разработване и провеждане на международни програми за мобилност. Чрез тясното сътрудничество с над 200 фирми и институции от местния бизнес, колежът предлага на учениците възможности да съвместят езиковата практика в интеркултурна среда и придобиването на знания, умения и опит на реални работни места.

Главна цел на проекта – Приложение на придобитите от учениците знания  и  умения по обща и отраслова професионална подготовка в условията на интернационална работна среда, с цел повишаване възможностите им за успешна бъдеща професионална реализация на всеобщия Европейски пазар на труда.

Специфични /конкретни/ цели на проекта:

 • Осигуряване на реална работна среда, която ще повиши нивото на професионални компетенции
 • Формиране на предприемачески, социални умения и умения за работа в екип
 • Подобряване на уменията на учениците да се справят в мултикултурна среда и да се адаптират към особеностите на чуждестранните пазари
 • Усъвършенстване на личните  езикови  компетенции чрез общуване в чуждоезикова среда
 • Повишаване пригодността на учениците към пазара на труда
 • Повишаване на знанията за културата, бита, традициите на Великобритания
 • Издигане имиджа на гимназията ни като институция, предлагаща възможности на учениците за практика в чужбина
 • Изграждане на дълготрайно партньорство с ADC College чрез реализиране на поредица от проекти и мобилности
 • Създаване на основа за дългосрочно сътрудничество между бизнеса и училището
 • Запознаване на бизнеса с мотивирани млади хора и въвеждане на нови възгледи и идеи, придобити от практиката в интернационалната среда.

За да се постигнат  целите, проектът включва набор от дейности разделени в три групи:

1/ Подготовка – подписване на договор с партньора ADC College; представяне на проекта пред  учители, ученици и  родители; подбор на ученици и тяхната подготовка; организиране на пътуване и настаняване.

2/ Основни дейности – 12 ученици и 2 придружаващи учители ще проведат двуседмична практика на реални работни места в Лондон; въведение в живота в Лондон, указания за работните места и транспорта; практическо обучение в сферата на специалността; оценяване на напредъка и мониторинг върху индивидуалното развитие на всеки участник;  валидиране на сертификати Европас мобилност  и издаване на сертификати от ADC College за всеки участник; изготвяне на крайни отчети и попълване на въпросници и анкети.

3/ Последващи дейности – разпространение на резултати на местно и национално ниво чрез сайт на проекта и на гимназията, фейсбук, фотоизложба, публикации в медии, брошури, Книжка за проекта, организиране на отчетна среща  с участието на РУО Варна, Стопанска камара и местен бизнес; оценяване и анализ на дейностите и резултатите по проекта чрез анкетни карти, въпросници и крайни отчети.

Чрез проекта “Практически умения и опит в реална работна среда – предизвикателство за международно сътрудничество”, ПГИ „Д-р Иван Богоров“  очаква да постигне следните дългосрочни ползи:

 • придобити професионални и чуждоезикови умения и компетенции от практиката в реална работна среда
 • придобити социални умения за адаптиране в междукултурна среда
 • развиване в бъдеще у учениците на предприемачески дух и инициатива за успешно реализиране на трудовия пазар
 • повече мотивирани ученици за активно участие в учебния процес по чуждоезиково и професионално обучение
 • изграждане на ефективна връзка между бизнеса и образованието и спомогане за затваряне на цикъла обучение – практика – реализация на пазара на труда
 • повишена атрактивност и популярност на ПОО
 • издигане на имиджа на гимназията сред местната общност и привличане на нови ученици
 • придобиване на опит за разработване и реализиране на други проекти
 • популяризиране на възможностите, които предоставя програма „Еразъм+“.

 

Работата по проект “Практически умения и опит в реална работна среда – предизвикателство за международно сътрудничество”, както и по други проекти за мобилност по програма „Еразъм+”, ще съдействат за подобряване конкурентноспособността на нашето училище и ни прави желана територия за учениците не само от областта, но и от региона.

ПРОЦЕДУРА

за подбор на ученици от X и XI клас за включване в първи поток от целева група

Период на мобилността: 19.11.2017 г. – 02.12.2017 г.

Общи изисквания към участниците в проекта:

В целевата група на проекта могат да участват ученици, които отговарят на следните изисквания:

 • Ученик/чка от ПГИ „Д-р Иван Богоров” – гр. Варна от 10 или 11 клас /17 годишни към месец ноември/ от всички специалности на учебната 2016/2017 г.
 • Успех от първи учебен срок над Добър
 • Липса на наказания от ПС през учебна година
 • Възможност за пътуване и отсъствие от България за 14 дни
 • Не е желателно повторно участие на ученик в проекти по програма „Еразъм+”

/предимство ще имат нови участници/

Подборът на участниците в мобилността ще се осъществи от комисия и ще се проведе на три  етапа – подбор по документи, тест и интервю на английски език.

I Етап – ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ:

 1. Заявление за участие в подбор /по образец/;
 2. CV европейски формат – на английски език;
 3. Мотивационно писмо за участие в мобилността
 4. Копие от страниците със срочни и годишни оценки на бележник за предходна учебна година

       Посочените документи да се подадат в канцеларията на ПГИ „Д-р Иван Богоров”                    в срок до 31.05.2017 г.

           Комисията ще направи предварителен подбор по представените документи за кандидатстване и ще допусне до тест само кандидатите, отговарящи на общите изискванията и предоставили нужните документи.

 II етапПРОВЕРКА НА ЕЗИКОВИТЕ ЗНАНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ

Учениците успешно преминали първи етап,  ще държат тест по английски език ниво В1+.

III етап –  ИНТЕРВЮ:

      Ученикът отговаря на въпроси на комисията, свързани с неговата лична мотивация за участие в проекта, силните и слабите му страни, умения за разговор на английски език.

       Избраните кандидати ще бъдат уведомени допълнително за датата, часа и мястото на провеждане на интервюто.

Окончателният състав на първия поток от целевата група по проекта ще бъде определен от комисията след провеждане на интервюто.

НУЖНИТЕ ДОКУМЕНТИ СА ПРИКАЧЕНИ ПО-ДОЛУ!

КРИТЕРИИ

Kriterii-za-ocenka-2017-Erasmus

Списък на избраните ученици.

spisuk-uchenici-2017