ПГИ "Д-р Иван Богоров"

МАТЕРИАЛНА БАЗА

 

Сградата е построена през 1978 година и има 3281 квадратни метра застроена площ. Помещенията са разположени на 4 етажа. Училището ползва съвместно с ОУ „Антон Страшимиров” 27 класни стаи, 3 кабинета – Физика, Химия и Биология, голям и малък физкултурен салон, библиотека и актова зала.

Обучението на учениците от ПГИ „Д-р Иван Богоров“ е организирано в:

 • 18 класни стаи,
 • 3 кабинета по природни науки (химия, физика и биология),
 • 5 компютърни кабинета (в това число „Център информационно осигуряване“ и „Център за електронна търговия“), с високоскоростен Интернет,
 • 2 офиса на учебни предприятия,
 • 2 кабинета за професионално обучение – Банков офис и Административен офис,
 • Физкултурен салон (300 кв.м.), Актова зала с 200 места и Клуб за извънкласни дейности.

През 2018 година по проект BG16RFOP001-3.002-0031 „Подобряване и модернизация на образователната инфраструктура на Професионална гимназия  по икономика „Д-р Иван Богоров“, гр. Варна“ бяха извършени следните дейности:

 • Цялостна подмяна на водно-отоплителната инсталация;
 • Цялостно саниране на всички корпуси;
 • Подмяна на винкелна и дървена дограма;
 • Изграждане на мултифункционална спортна площадка с игрища за волейбол, баскетбол и футбол, права – скоростна писта и писта за дълго бягане;
 • Ремонт на 8 помещения за професионална подготовка и оборудване с интерактивни дъски, мултимедийни проектори, компютри и копирна техника.

Във всички учебни помещения са монтирани компютърни конфигурации, а в сградата е изградена безжична мрежа за Интернет и система за видеонаблюдение.