ПГИ "Д-р Иван Богоров"

ДЕЙСТВАЩИ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) 

Закони

Изтегли

ЗАКОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Линк

ЗАКОН ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

Линк

ЗАКОН ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО  ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 

Линк

ЗАКОН ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

 
 Линк

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Линк

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ

Линк

Кодекси

Изтегли

КОДЕКС  НА ТРУДА

Линк

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА РАБОТЕЩИТЕ С ДЕЦА

Линк

Правилници

Изтегли

Правилник за прилагане на закона за закрила на детето

Линк

Наредби

Изтегли

НАРЕДБА № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование

В сила от 23.08.2016 г.
Издадена от министъра на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.66 от 23 Август 2016г.изм. и доп. ДВ. бр.75 от 15 Септември 2017г.изм. и доп. ДВ. бр.50 от 15 Юни 2018г.изм. и доп. ДВ. бр.42 от 28 Май 2019г.изм. и доп. ДВ. бр.74 от 20 Септември 2019г.изм. и доп. ДВ. бр.26 от 22 Март 2020г.изм. и доп. ДВ. бр.77 от 1 Септември 2020г.

 Линк
Наредба № 9 от 19 август 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование

В сила от 30.08.2016 г.
Издадена от министъра на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.68 от 30 Август 2016г.изм. ДВ. бр.12 от 3 Февруари 2017г.изм. и доп. ДВ. бр.78 от 29 Септември 2017г.изм. и доп. ДВ. бр.7 от 22 Януари 2019г.изм. и доп. ДВ. бр.87 от 9 Октомври 2020г.

Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 9 от 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование (ДВ, бр. 68 от 2016 г.)
(обн. ДВ. бр.87 от 9.10.2020 г., в сила от 09.10.2020 г.) (публ. 12.10.2020 г.)

 Линк
НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

В сила от 01.09.2016 г.
Издадена от министъра на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.73 от 16 Септември 2016г.изм. и доп. ДВ. бр.12 от 3 Февруари 2017г.изм. и доп. ДВ. бр.46 от 9 Юни 2017г.изм. и доп. ДВ. бр.77 от 26 Септември 2017г.изм. и доп. ДВ. бр.48 от 8 Юни 2018г.изм. и доп. ДВ. бр.82 от 5 Октомври 2018г.изм. и доп. ДВ. бр.32 от 16 Април 2019г.доп. ДВ. бр.72 от 13 Септември 2019г.изм. и доп. ДВ. бр.43 от 13 Май 2020г.изм. и доп. ДВ. бр.78 от 4 Септември 2020г.

Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование (ДВ, бр. 73 от 2016 г.)
(обн. ДВ. бр.85 от 2 октомври 2020 г., в сила от 02.10.2020 г.) (публ. 02.10.2020 г.)

 Линк

НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците

В сила от 20.09.2016 г.
Издадена от министъра на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.74 от 20 Септември 2016г.изм. и доп. ДВ. бр.78 от 29 Септември 2017г.изм. и доп. ДВ. бр.82 от 5 Октомври 2018г.изм. и доп. ДВ. бр.71 от 10 Септември 2019г.изм. и доп. ДВ. бр.43 от 13 Май 2020г.изм. и доп. ДВ. бр.77 от 1 Септември 2020г.

Тази наредба отменя:
1. Наредба № 3 от 2003 г. за системата за оценяване (ДВ, бр. 37 от 2003 г.).
2. Наредба № 3 от 2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити (ДВ, бр. 46 от 2004 г.).
3. Наредба № 2 от 2003 г. за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави (ДВ, бр. 40 от 2003 г.).

 Линк
НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти 

(oбн., ДВ, бр. 61 от 2.08.2019 г., в сила от 2.08.2019 г.)

ОТМЕНЯ Наредба № 12 от 2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (12.08.2019 г.)

  Линк

НАРЕДБА № 5 ОТ 30 НОЕМВРИ 2015 Г. ЗА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНАТА ПОДГОТОВКА

В сила от 08.12.2015 г.
Издадена от министъра на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.95 от 8 Декември 2015 г.изм. и доп. ДВ. бр.80 от 28 Септември 2018 г.изм. и доп. ДВ. бр.71 от 10 Септември 2019 г.изм. и доп. ДВ. бр.79 от 8 Септември 2020 г.

 

Линк 
НАРЕДБА № 1 ОТ 30 ЯНУАРИ 2013 Г. ЗА МИНИМАЛНОТО НИВО НА ТЕХНИЧЕСКИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРКИ И ДОПУСТИМИЯ ВИД ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Издадена от Комисията за защита на личните данни

Обн. ДВ. бр.14 от 12 Февруари 2013г.отм. ДВ. бр.43 от 25 Май 2018г.

Линк

НАРЕДБА ЗА ФИНАНСИРАНЕТО НА ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Приета с ПМС № 219 от 05.09.2017 г.

Обн. ДВ. бр.81 от 10 Октомври 2017 г.изм. и доп. ДВ. бр.31 от 10 Април 2018 г.изм. и доп. ДВ. бр.105 от 18 Декември 2018 г.изм. и доп. ДВ. бр.36 от 3 Май 2019 г.изм. и доп. ДВ. бр.101 от 27 Декември 2019 г.изм. и доп. ДВ. бр.33 от 7 Април 2020 г.доп. ДВ. бр.37 от 21 Април 2020 г.доп. ДВ. бр.77 от 1 Септември 2020 г.

Линк