ПГИ "Д-р Иван Богоров"

СВОБОДНИ МЕСТА за учебната 2022/2023 г.

Към 15.02.2023 г.

професия/специалност интензивно/разширено изучаване на чужд език

VIII клас

IХ клас

Х  клас

ХI клас

Финансист
 
Банково дело
 Английски език
Офис мениджър
 
Бизнес администрация
 Английски език
Офис мениджър
 
Бизнес администрация
Немски език
Финансист
 
Застрахователно и осигурително дело
 Английски език
Програмист
 
Програмно осигуряване
Английски език
Организатор Интернет приложения

Електронна търговия
 Английски език
Оператор информационно осигуряване

Икономическо информационно осигуряване
 Английски език
Дизайнер
Рекламна графика
 Английски език

Необходими документи за кандидатстване:
1. Заявление за кандидатстване, подписано от родител.
2. Копие на учебен план, по който е обучаван ученикът.
3. Декларация за информирано съгласие за полагане на приравнителни изпити ако е необходимо.
4. Копие на свидетелството за основно образование.
5. Класирнето се извършва възоснова средния успех от първи срок на учебната 2022/2023 година.

6. При равен бал класирането се извършва въз основа нарезултатите от НВО 7ми клас и балообразуващите предмети за специалността: два пъти оценката по БЕЛ от НВО, два пъти оценката по математика от НВО, оценките от 7ми клас по БЕЛ и ИТ от свидетелството за завършено основно образование.