ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Проект 2018-1-BG01-KA101-047246 „Иновативни, успешни, здрави – обучение, фокусирано върху уменията на 21 век”

Проект 2018-1-BG01-KA101-047246  Иновативни, успешни, здрави – обучение, фокусирано върху уменията на 21 век” “Програма „Еразъм +“, КД1 – „Образователна мобилност на граждани“, сектор „Училищно образование и обучение“

Проектът Иновативни, успешни, здрави – обучение, фокусирано върху уменията на 21 век” има за цел да интегрира  дисциплините английски език –международния език, на който ние желаем нашите ученици да общуват с лекота и удоволствие, бизнес – в съответствие с профила на нашата гимназия, информационни технологии – защото това е бъдещето, екологично образование –за по-здрави учители и ученици, стремящи се към по-високо качество на живот .

За реализиране целите на проекта са необходими осем участници с профили, които съчетават в различна степен аспектите английски език, бизнес, информационни технологии, екологично образование. Успешният проектен екип съдържа преподаватели по английски език, които желаят да подобрят уменията си за работа с информационните технологии; преподаватели по бизнес дисциплини, информационни технологии, биология и здравно образование, които използват английски език в работата си; педагогически специалисти с ясна визия за проектните дейности и за своето място в тях.

Финансовата подкрепа, която ще бъде отпусната е в размер на 31 440 евро.

Планирано е осъществяване на пет обучителни курса, които ще бъдат проведени в четири различни приемни организации.

 • Ефективна практика в класната стая
 • Употреба на информационни технологии в урочната дейност
 • Уменията на 21-ви век
 • Разговорен английски – преподаване и оценка Advanced Language, Materials and Methodology
 • Екологично образование

които ще бъдат проведени в четири различни клона на три организации:

Oxford House College, Лондон;

https://www.ohcenglish.com/

NORWICH INSTITUTE FOR LANGUAGE EDUCATION (NILE)

https://www.englishinbritain.co.uk/school_detail.cfm?schoolid=141

International Study Programmes
England, Scotland, Wales, Ireland

http://www.international-study-programmes.org.uk

клон Саутхемптън, Англия

клон Челмсфорд, Англия;

Специфичните цели на проекта са:

 • Приложение на придобитите от преподавателите знания, умения, нови добри практики по английски език, бизнес дисциплини, информационни технологии, биология и здравно образование с цел повишаване успеваемостта на учениците в професията и в живота.
 • Усъвършенстване на личните езикови  компетенции на учителите чрез общуване в чуждоезикова среда.
 • Повишаване увереността на участниците като добре подготвени специалисти.
 • Повишаване мотивацията на учителите за постигане на още по-добри резултати в педагогическата им дейност.
 • Ефективно противопоставяне на прегарянето в професията.
 • Издигане имиджа на гимназията ни като институция, предлагаща качествено образование, осъществявано от високо образовани професионалисти, които непрекъснато се стремят към самоусъвършенстване.

За да се постигнат целите, проектът включва набор от дейности, разделени в три групи:

1/ Подготовка – подписване на договори с приемащите организации, съгласуване на работни програми, подготовка на участниците, организиране на пътуване.

2/ Основни дейности – провеждане на пет двуседмични обучителни курса в четири приемащи организации в Обединеното кралство, оценяване на напредъка, мониторинг върху индивидуалното развитие на всеки участник, изготвяне на ежеседмични доклади и попълване на въпросници и анкети.

3/ Последващи дейности – разпространение на резултати на местно и национално ниво, отчитане, оценяване и анализ на дейностите и резултатите по проекта.

Чрез проекта Иновативни, успешни, здрави – обучение, фокусирано върху уменията на 21 век”

 ПГИ „Д-р Иван Богоров“  очаква да постигне следните дългосрочни ползи от проекта:

 – Модернизиране на разбирането за профила на  учителя, съчетаващ  знания от тези различни области, което е предпоставка за по-висока ефективност в педагогическата дейност.

 – Достигане на европейските стандарти за качествено модерно образование и личностна  реализация.

– Установяване на контакти и полагане основи за развиване на бъдещи ервопейски проекти.

ПРОЦЕДУРА

за подбор на учители по Английски език, Икономически и Информационни дисциплини и Биология и здравно образование за включване в проекта

Период на мобилностите:

За учители по Английски език:

05.08 – 19.08.2018 г. – гр. Лондон

13.08 – 26.08. 2018г.- гр. Норич, Англия

За учители по Икономически и Информационни дисциплини и Биология и здравно образование

12.08 – 26.08. 2018г.- гр. Саутхемптън, Англия

07.10 – 21.10. 2018г.- гр. Челмсфорд, Англия

Общи изисквания към участниците в проекта:

В целевата група на проекта могат да участват учители, които отговарят на следните изисквания:

 • Учител от ПГИ „Д-р Иван Богоров” – по Английски език, Икономически и Информационни дисциплини, Биология и здравно образование
 • Възможност за пътуване в Обединеното кралство в посочените периоди
 • Употреба на иновативни методи в педагогическата практива
 • Придобита професионалноквалификационна степен (предимство)
 • Участия и оказване на съдействие в състезания, проекти, мобилности, (предимство)
 • Принос в разработката на настоящия проект (предимство)
 • Подадено Заявление по образец
 •  

Подборът на участниците в мобилността ще се осъществи от комисия и ще се проведе на три  етапа – подбор по документи, тест и интервю. За учителите по Икономически и Информационни дисциплини ще се проведе интервю на английски език.

I Етап – ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ:

 1. Заявление за участие в подбор /по образец/;
 2. CV европейски формат;
 3. Мотивационно писмо за участие в мобилността.

       Посочените документи да се подадат в канцеларията на ПГИ „Д-р Иван Богоров”                    в срок до 01.06. 2018 г.

           Комисията ще направи предварителен подбор по представените документи за кандидатстване и ще допусне до тест само кандидатите, отговарящи на общите изискванията и предоставили нужните документи.

 II етап  ПРОВЕРКА НА ЕЗИКОВИТЕ ЗНАНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ

Учителите успешно преминали първи етап,  ще държат тест по английски език:

Ниво A2 за преподавателите по икономически и информационни дисциплини;

Онлайн тест за определяне на ниво за учителите по Английски език – C1.

III етап –  ИНТЕРВЮ:

      Кандидатите отговарят на въпроси на комисията, свързани с лична мотивация за участие в проекта, възможност и желание за принос към проекта – предварителни и последващи дейности;, умения за разговор на английски език за учителите по икономически и информационни дисциплини.

       Избраните кандидати ще бъдат уведомени допълнително за датата, часа и мястото на провеждане на интервюто.

Окончателният състав на целевата група по проекта ще бъде определен от комисията след провеждане на интервюто.

НУЖНИТЕ ДОКУМЕНТИ СА ПРИКАЧЕНИ ПО-ДОЛУ