ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Проект 2019-1-BG01-KA102-061493 “Образование и практики в съвременна бизнес среда за придобиване на ключовите умения и компетенции на 21 век” Програма „Еразъм +“, КД1 – „Образователна мобилност на граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“

Основна цел на проекта “Образование и практики в съвременна бизнес среда за придобиване на ключовите умения и компетенции на 21 век”  е:  прилагане, надграждане и развитие на придобитите професионални знания и умения на учениците от ПГИ „Д-р Иван Богоров“ в условията на мултикултурна работна среда, както и развиване на ключови компетенции, необходими за личностно усъвършенстване, активно гражданско поведение, социално включване и пригодност за трудова заетост през 21 век.

Сайт на проекта

Фейсбук страница на проекта

Рекламно видео

Участници в проекта са 30 ученици от 11 и 12 клас от специалностите:Бизнес администрация, Банково дело, Застрахователно и осигурително дело, Електронна търговия, Икономическо информационно осигуряване, Оперативно счетоводство и 4 преподаватели по общообразователни и професионални предмети от  ПГИ „Д-р Иван Богоров“, Варна.

Партньор по проектаADC College, с филиали в Лондон и в Дъблин,Ирландия.

Колежът е образователна институция за професионално развитие и езиково усъвършенстване. Има дългогодишен опит в успешното разработване и провеждане на международни програми за мобилност. Чрез тясното сътрудничество с над 200 фирми и институции от местния бизнес, колежът предлага на учениците възможности да съвместят езиковата практика в съвременна интеркултурна среда и придобиване на знания, умения и опит на реални работни места.

Специфични /конкретни/ цели на проекта:

 • Осигуряване на реална работна среда, която ще повиши нивото на професионални компетенции
 • Формиране на предприемаческа нагласа и придобиване на нови дигитални умения за изпълнение на професионални задачи
 • Подобряване на социалните и комуникативни уменията на учениците и адаптирането им в мултикултурна среда
 • Усъвършенстване на чуждоезиковите компетенции на участниците
 • Повишаване на информираността и разбирането за чужди куртури и страни и възможност за изграждане на интернационални контакти
 • Повишаване на привлекателността, капацитета и международното измерение на дейността на гимназията
 • Мотивиране на повече ученици за активно участие в учебния процес по чуждоезиково и професионално обучение
 • Изграждане на трайно партньорство с ADC College Лондон и Дъблин чрез реализиране на поредица от проектни мобилности
 • Разширяване на създаденото дългосрочно сътрудничество между бизнес и училище
 • Запознаване на бизнеса с мотивирани млади хора; споделяне на нови възгледи и идеи, придобити от практиката в интернационалната среда.

За да се постигнат  целите, проектът включва набор от дейности разделени в три групи:

1/ Подготовка – подписване на договори; подбор на ученици и тяхната подготовка; организиране на пътуване и настаняване.

2/ Основни дейности – 30 ученици и 4 придружаващи учители ще проведат двуседмична практика на реални работни места на две групи в Лондон и в Дъблин; въведение в начина на живеене в Лондон и в Дъблин, указания за работните места и транспорта; практическо обучение в сферата на специалността; оценяване на напредъка и мониторинг върху развитието на всеки участник;  валидиране на придобити компетентности чрез Европейската кредитна система за професионално образование и обучение (ECVET) и сертификат Европас мобилност; сертификати от ADC College Лондон и Дъблин за всеки участник; изготвяне на крайни отчети, въпросници и анкети.

3/ Последващи дейности – разпространение на резултати на местно и национално ниво, отчитане, оценяване и анализ на дейностите и резултатите по проекта.

Чрез проекта “Образование и практики в съвременна бизнес среда за придобиване на ключовите умения и компетенции на 21 век”, ПГИ „Д-р Иван Богоров“  очаква да постигне следните резултати и дългосрочни ползи:

 • придобити професионални, дигитални и чуждоезикови умения и компетенции от практиката в реална работна среда
 • усъвършенствани социални и комуникативните умения за адаптиране в междукултурна среда
 • разбиране на междукултурните различия и отвореност към други култури
 • продължаващо развитие у учениците на предприемачески дух и инициатива за успешно реализиране на трудовия пазар
 • повече мотивирани ученици за активно участие в учебния процес по чуждоезиково и професионално обучение
 • поддържане на ефективна връзка между бизнеса и образованието и спомагане за затваряне на цикъла обучение – практика – реализация на пазара на труда
 • повишена атрактивност и популярност на ПОО
 • издигане на имиджа на гимназията сред местната общност и привличане на нови ученици
 • създаване на нови контакти и участие в бъдещи европейски проекти
 • популяризиране на възможностите, които предоставя програма „Еразъм+“.

ПРОЦЕДУРА

за подбор на ученици от X и XI клас за включване в първи поток от целева група

Проект 2019-1-BG01-KA102-061493 

“Образование и практики в съвременна бизнес среда за придобиване на ключовите

умения и компетенции на 21 век”

 

Период на мобилността:

17.11.2019 г. – 30.11.2019 г.

 

Общи изисквания към участниците в проекта:

     В целевата група на проекта могат да участват ученици, които отговарят на следните изисквания:

 • Ученик/чка от ПГИ „Д-р Иван Богоров” – гр. Варна от 10 или 11 клас /17 годишни към месец ноември/от всички специалности на учебната 2018/2019 г.
 • Успех от първи учебен срок над Добър
 • Липса на наказания от ПС през учебна година
 • Възможност за пътуване и отсъствие от България за 14 дни

 

     Подборът на участниците в мобилността ще се осъществи от комисия и ще се проведе на три  етапа – подбор по документи, тест и интервю на английски език.

 

I Етап – ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ:

 1. Заявление за участие в подбор /по образец/;
 2. CV европейски формат – на английски език;
 3. Мотивационно писмо за участие в мобилността
 4. Копие от страниците със срочни оценки на бележник

 Необходимите бланки за документи може да изтеглите от линка по долу!

Фйловете са достъпни само за акаунти на ПГИ “Д-р Иван Богоров

 

Посочените документи да се подадат в канцеларията на ПГИ „Д-р Иван Богоров”

в срок до 31,05,2019 г.

 

          Комисията ще направи предварителен подбор по представените документи за кандидатстване и ще допусне до тест само кандидатите, отговарящи на общите изискванията и предоставили нужните документи.

 

II етапПРОВЕРКА НА ЕЗИКОВИТЕ ЗНАНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ

Учениците успешно преминали първи етап,  ще държат тест по английски език ниво В1+.

 

III етап –  ИНТЕРВЮ:

      Ученикът отговаря на въпроси на комисията, свързани с неговата лична мотивация за участие в проекта, силните и слабите му страни, умения за разговор на английски език.

 

      Избраните кандидати ще бъдат уведомени допълнително за датата, часа и мястото на провеждане на интервюто.

 

Ще бъдат избрани 15 участници и 2 ученици резерви.