ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Проект 2019-1-BG01-KA101-062204 „Ние сме промяната! Иновативни, креативни, уверени чрез ефективна комуникация, съвременни умения и технологии”

Проект 2019-1-BG01-KA101-062204 „Ние сме промяната! Иновативни, креативни, уверени чрез ефективна комуникация, съвременни умения и технологии”

“Програма „Еразъм +“, КД1 – „Образователна мобилност на граждани“, сектор „Училищно образование и обучение“

На база натрупания опит от предходните два успешно реализирани проекта по Програма „Еразъм +“, КД1 – „Образователна мобилност на граждани“, сектор „Училищно образование и обучение“:   Проект 2017-1-BG01-KA101-035665 „Обединение на английски език-бизнес-технологии за постигане на оптимални резултати в обучението на дигиталното поколение и Проект 2018-1-BG01-KA101-047246 „Иновативни, успешни, здрави – обучение, фокусирано върху уменията на 21 век” и за да бъдем в крак с новото поколение ученици и да постигаме качествено модерно обучение е необходимо да използваме ИТ иновациите в час, възможностите за междупредметни връзки, проектния метод на работа, подпомаган с нови методи за ефективна комуникация. Изживяните моменти оставиха белег и трепет в сърцата ни, успяхме да изградим невероятно партньорство и да усвоим най-добото от това, което ни бе поднесено от обучаващите организации. В комбинация с използваните традиционите обучителни похвати и методики,  съчетани със специфичния ни балкански темперамент, успяхме с лекота да предадем своите нови знания на всички съмишленици и последователи. Последвалите резултати, както и установените ползи от усвоените знания, са нашия водещ мотив да участваме в трети поред проект по Програма „Еразъм +“.

За реализиране целите на новия проект “Ние сме промяната! Иновативни, креативни, уверени чрез ефективна комуникация, съвременни умения и технологии” са необходими десет участници с профили, които съчетават в различна степен аспектите английски език, бизнес, информационни технологии, биология. Успешният проектен екип съдържа преподаватели по английски език, които желаят да подобрят уменията си за работа с информационните технологии; преподаватели по бизнес дисциплини, информационни технологии и биология, които използват английски език в работата си; педагогически и непедагогически специалисти с ясна визия за проектните дейности и за своето място в тях.

 Финансовата подкрепа, която ще бъде отпусната, е в размер на 34 210 евро.

Планирано е осъществяване на седем обучителни курса:

 • Технология в класната стая
 • Английски език за ефективна комуникация
 • Методология и подобряване на езика за учители по английски език
 • Аудиовизуални и социални медии за класната стая
 • Как да използвате таблети, образователни приложения и социални медии във вашата класна стая
 • STEAM образование – за ориентирана към реалност и забавна учебна среда
 • Структурирано образователно посещение в училища/институти и обучителни семинари които ще бъдат проведени в пет различни организации:

British Study Centres, Оксфорд

https://www.british-study.com/

Lake School of English, Оксфорд

http://www.englishinoxford.com/

Regent, Лондон

https://www.regent.org.uk/

Europass Teacher Academy, Барселона, Берлин

https://www.teacheracademy.eu/en/

English Matters, Хелзинки

https://www.englishmatters.org/

За да се постигнат целите, проектът включва набор от дейности, разделени в три групи:

1/ Подготовка – подписване на договори с приемащите организации, съгласуване на работни програми, подготовка на участниците, организиране на пътуване.

2/ Основни дейности – провеждане на седем едноседмични/двуседмични обучителни курса в пет приемащи организации в Обединеното кралство, Испания, Германия и Финландия, оценяване на напредъка, както и мониторинг върху индивидуалното развитие на всеки участник, изготвяне на ежеседмични доклади и попълване на въпросници и анкети.

3/ Последващи дейности – разпространение на резултати на местно и национално ниво, отчитане, оценяване и анализ на дейностите и резултатите по проекта.

Чрез проекта „Ние сме промяната! Иновативни, креативни, уверени чрез ефективна комуникация, съвременни умения и технологии ПГИ „Д-р Иван Богоров“  очаква да постигне следните дългосрочни ползи:

– Модернизиране на разбирането за профила на педагогическите и непедагогическите специалисти, съчетаващ знания от тези различни области, което е предпоставка за по-висока ефективност в педагогическата дейност.

– Достигане на европейските стандарти за качествено модерно образование и личностна реализация.

– Установяване на контакти и полагане основи за развиване на бъдещи ервопейски проекти.

ПРОЦЕДУРА

за подбор на учители по Английски език, Икономически и Информационни дисциплини, Биология и непедагогически персонал за включване в проекта

Общи изисквания към участниците в проекта:

В целевата група на проекта могат да участват педагогически и непедагогически специалисти, които отговарят на следните изисквания:

 • Учител от ПГИ „Д-р Иван Богоров” – по Английски език, Икономически и Информационни дисциплини, Биология; непедагогически персонал
 • Възможност за пътуване в чужбина в посочените периоди
 • Подадено Заявление по образец

 

Специфични изсквания към участниците в проекта:

 • За педагогическите специалисти:
 • Употреба на иновативни методи в педагогическата практика
 • Придобита професионалноквалификационна степен (предимство)
 • Участия и оказване на съдействие в състезания, проекти, мобилности (предимство)
 • Принос в разработката на настоящия проект (предимство)
 • За непедагогическите специалисти:
 • Използване на информационни технологии и английски език в практиката

Подборът на участниците в мобилността ще се осъществи от комисия и ще се проведе на четири  етапа – предварителен подбор, подбор по документи, тест и интервю. За учителите по Икономически и Информационни дисциплини, Биология и непедагогическия персонал ще се проведе интервю на английски език.

I Етап – ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПОДБОР

II етап – ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ:

 1. Заявление за участие в подбор /по образец/;
 2. CV европейски формат;
 3. Мотивационно писмо за участие в мобилността.

III етап – Комисията ще направи предварителен подбор по представените документи за кандидатстване и ще допусне до тест само кандидатите, отговарящи на общите изискванията и предоставили нужните документи.

IV етап – ПРОВЕРКА НА ЕЗИКОВИТЕ ЗНАНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ

Успешно преминалите първи етап,  ще държат тест по английски език:

 • Ниво A2 за преподавателите по икономически и информационни дисциплини;
 • Онлайн тест за определяне на ниво за учителите по Английски език – C1.

–  ИНТЕРВЮ:

Кандидатите отговарят на въпроси на комисията, свързани с лична мотивация за участие в проекта, възможност и желание за принос към проекта – предварителни и последващи дейности, умения за разговор на английски език за учителите по икономически и информационни дисциплини, биология, непедагогическия персонал.

Окончателният състав на целевата група по проекта ще бъде определен от комисията след провеждане на интервюто.