ПГИ "Д-р Иван Богоров"

ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“ BG05M20P001-2.011-0001 -2019

Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“,

осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.

Основната цел на проекта е да се подпомогне равният достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация. 

Специфични цели на проекта са:

  1. Изработване на инструментариум за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система. 
  2. Организиране и провеждане на обучения на педагогическите специалисти за прилагане на инструментариума за ранно идентифициране на ученици в риск. 
  3. Осъществяване на обща подкрепа за личностно развитие на учениците в съответствие с чл. 11 и чл. 27 от Наредбата за приобщаващото образование чрез допълнително обучение по учебни предмети за превенция на обучителни затруднения и/или за преодоляване на системни пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и към допълнителни дейности, които са пряко насочени към преодоляване на обучителни затруднения по определените предмети. 
  4. Допълнителни обучения във втория Гимназиален етап за преодоляване на пропуски при усвояването на учебното съдържание и/или за актуализация на знанията и уменията с цел успешно полагане на държавния зрелостен изпит по български език и литература, както и на държавни зрелостни изпити по други учебни предмети от общообразователната подготовка.
  5. Осъществяване на обща подкрепа чрез осигуряване на занимания по интереси за стимулиране на творческите изяви и за повишаване на мотивацията за учене. 
  6. Осъществяване на обща подкрепа чрез кариерно ориентиране. 
  7. Дейности за работа с родителите чрез Включване на образователни медиатори, социални работници и др. 
  8. Участие в междуучилищни дейности. 

 

ПРОЦЕДУРА за провеждане на подбор за длъжността „Образователен медиатор“ по проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”

Обява за провеждане на подбор за длъжността “Образователен медиатор” за учебната 2020/2021 година

 

Обява за провеждане на подбор за длъжността “Образователен медиатор” за учебната 2019/2020 година

 

СФОРМИРАНИ ГРУПИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

1. Допълнително обучение по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА на група ученици от X  клас с ръководител Йорданка Стоянова

2. Допълнително обучение по МАТЕМАТИКА на група ученици от X  клас с ръководител Дора Илиева

3. Допълнително обучение по МАТЕМАТИКА 9 клас – І на група ученици от ІX  клас с ръководител Илина Йорданова

4. Допълнително обучение по МАТЕМАТИКА 9 клас – ІІ на група ученици от ІX  клас с ръководител Илина Йорданова