ПГИ "Д-р Иван Богоров"

ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

В  ПГИ “Д-р Иван Богоров” стартираха дейностите по организиране на занимания по интереси с учениците от VIII до ХII клас, съгласно последните изменения на Наредбата за приобщаващо образование  с ПМС № 289 от 12 декември 2018 г. и указанията на МОН за организиране на извънкласната дейност.

Чрез заниманията по интереси се развива интегрирането на ключовите компетентности, възпитанието в ценности, патриотичното, гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното възпитание, насърчаването на иновациите и креативното мислене на учениците.

Заниманията по интереси се организират, в съответствие с желанието на учениците със съгласието на родителите, както и със спецификата на заниманията и с възможностите на училището.

Заниманията по интереси се провеждат чрез различни организационни педагогически форми – клуб, състав, ансамбъл, секция, отбор и други. Te включват провеждане на учебни часове и изяви на учениците, провеждане на междуинституционални занимания по интереси и междуинституционални изяви на учениците, обхванати в тях, посещения на културно-исторически и природонаучни обекти, институции, публични и стопански организации и други.

Заниманията по интереси се организират приоритетно в тематичните направления:

  • Дигитална креативност
  • Природни науки
  • Математика
  • Технологии
  • Изкуства и култура
  • Гражданско образование
  • Екологично образование и здравословен начин на живот
  • Спорт

Занимания по интереси 

учебна 2022/2023 година

Наименование на група Клас Ръководител Тематична област Тематична подобласт
Клуб Приложна математика Х клас – 1 Х Дора Илиева Математика* Приложна математика
Клуб Приложна математика VІІІ клас VІІІ Дора Илиева Математика* Приложна математика
Клуб Приложна математика Х клас – 2 Х Соня Пейчева Математика* Приложна математика
Клуб Литература и изкуство ІХ  Нина Вълчева Технологии* Езиков свят
Клуб Езикова култура Х клас – 1 Х Славейка Мазнева Технологии* Езиков свят
Клуб Езикова култура Х клас – 2 Х Славейка Мазнева Технологии* Езиков свят
Клуб Езикова култура 11 клас-1 ХІ Радина Иванова Технологии* Езиков свят
Клуб Езикова култура 11 клас-2 ХІ Радина Иванова Технологии* Езиков свят
Клуб Приятели на словото ХІІ Красимира Великова Технологии* Езиков свят
Клуб Езиков свят ХІІ клас-1 ХІІ Женя Кънева Технологии* Езиков свят
Клуб Езиков свят ХІІ клас-2 ХІІ Женя Кънева Технологии* Езиков свят
Клуб Успех за бъдещето ХІІ Светослав Маринов Технологии* Предприемачество
Клуб Пътят на младия банкер ХІ Светослав Маринов Технологии* Предприемачество
Клуб Дигитална креативност ІХ Силвия Русева Дигитална креативност* Дигитални умения
Клуб УЕБ дизайн VІІІ-ХІ Светлана Галактионова Дигитална креативност* Програмиране и роботика
Мажоретен състав VІІІ-ІХ Светлана Галактионова Изкуство и култура Сценични и танцови изкуства
Клуб Рисунка върху текстил VІІІ-ІХ Венислава Жекова Изкуство и култура Приложни изкуства
Клуб Екология и здраве   Стойна Илиева Екологично образование и здравословен начин на живот Екология и здраве
Клуб Варна – древна и млада VІІІ-Х Стойна Илиева Гражданско образование Институционални знания и култура

 

Работа в клуб по интереси Приложна математика с ръководител Дора Илиева

 


Кръгова икономика, зелено предприемачество, здравословен живот

Предаване: Знание.БГ, 25.01.2022


Клуб Приложна математика – ІХ клас с ръководител Дора Илиева
9 - Клуб Отчет

 

Клуб Приложна математика – ХІІ клас с ръководител Дора Илиева

Download (PPTX, Unknown)