ПГИ "Д-р Иван Богоров"

ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

В  ПГИ “Д-р Иван Богоров” стартираха дейностите по организиране на занимания по интереси с учениците от VIII до ХII клас, съгласно последните изменения на Наредбата за приобщаващо образование  с ПМС № 289 от 12 декември 2018 г. и указанията на МОН за организиране на извънкласната дейност.

Чрез заниманията по интереси се развива интегрирането на ключовите компетентности, възпитанието в ценности, патриотичното, гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното възпитание, насърчаването на иновациите и креативното мислене на учениците.

Заниманията по интереси се организират, в съответствие с желанието на учениците със съгласието на родителите, както и със спецификата на заниманията и с възможностите на училището.

Заниманията по интереси се провеждат чрез различни организационни педагогически форми – клуб, състав, ансамбъл, секция, отбор и други. Te включват провеждане на учебни часове и изяви на учениците, провеждане на междуинституционални занимания по интереси и междуинституционални изяви на учениците, обхванати в тях, посещения на културно-исторически и природонаучни обекти, институции, публични и стопански организации и други.

Заниманията по интереси се организират приоритетно в тематичните направления:

  • Дигитална креативност
  • Природни науки
  • Математика
  • Технологии
  • Изкуства и култура
  • Гражданско образование
  • Екологично образование и здравословен начин на живот
  • Спорт

Занимания по интереси 

учебна 2023/2024 година

Наименование на група Клас Ръководител Тематична област Тематична подобласт
Клуб “Приложна математика”  ІХ Дора Илиева Математика* Приложна математика
Клуб “Езикова култура” ХІ Славейка Мазнева Технологии* Езиков свят
Клуб “Роботика и УЕБ дизайн” VІІІ-ХІ Светлана Галактионова Дигитална креативност* Програмиране и роботика
Клуб “Рисунка върху текстил” VІІІ-ІХ Венислава Жекова Технологии* Развитие на въображението – моделиране, творчество, игра и памет
Клуб “Графичен дизайн” – начинаещи ІХ-ХІІ Венислава Жекова Дигитална креативност* Дигитални умения
Клуб “Графичен дизайн” – напреднали Х  Венислава Жекова Дигитална креативност* Дигитални умения
Клуб “Програмиране и роботика” VІІІ и ХІ Свилен Денев Дигитална креативност* Програмиране и роботика
Клуб “Екология и здраве” VІІІ  Стойна Илиева Екологично образование и здравословен начин на живот Екология и здраве
Клуб “Варна – древна и млада: да знаем, да помним, да бъдем” ІХ-Х Стойна Илиева Гражданско образование Институционални знания и култура
Клуб “Тенис на маса за напреднали” VІІІ, ІХ и ХІІ  Зефир Ников Спорт Индивидуални спортове
Клуб “Футбол” Х-ХІІ Андриян Киров Спорт Колективни спортове
Клуб Екология и здраве   Стойна Илиева Екологично образование и здравословен начин на живот Екология и здраве
Клуб Варна – древна и млада VІІІ-Х Стойна Илиева Гражданско образование Институционални знания и култура

 

Работа в клуб по интереси Приложна математика с ръководител Дора Илиева

 


Кръгова икономика, зелено предприемачество, здравословен живот

Предаване: Знание.БГ, 25.01.2022


Клуб Приложна математика – ІХ клас с ръководител Дора Илиева
9 - Клуб Отчет

 

Клуб Приложна математика – ХІІ клас с ръководител Дора Илиева

Download (PPTX, Unknown)