ПГИ "Д-р Иван Богоров"

ПРОФЕСИИ

Професия: “Дизайнер”
Специалност: “Рекламна графика”

Дигитални технологии + Криейтив ( изобразително изкуство ) + Маректинг и реклама= Гаранция на успех

Учениците придобиват знания и умения за:

 • изкуство
 • 2D и 3D дизайн;
 • компютърно инженерство;
 • видео и мултимедийна графика;
 • графичен дизайн/илюстрация;
 • проектиране на рекламни кампании.

Възможна реализация: 

 • Организатори по реклама;
 • Технолог-проектант по реклама;
 • Организатор-специалист по рекламен дизайн.

Форма на обучение: дневна

Образование: средно

Изходящо образователно равнище: Диплома за средно образование след завършен 12 клас и Свидетелство за професионална квалификация – ІІІ степен.

Разширено изучаване на чужд език:  Английски език

 

Професия: “Програмист”
Специалност: “Програмно осигуряване”

Обучението дава знания за съвременните програмни езици и работа с тях, технология на програмирането, компютърни системи и мрежи, бази от данни и софтуерно инженерство.

Учениците придобиват знания и умения за:

 • поддържане и тестване на компютърни системи и основните периферни устройства;
 • инсталиране, конфигуриране и администриране на приложен софтуер;
 • създаване на програмни продукти Администриране, поддържане и архивиране на бази от данни;
 • компютърното проектиране и програмиране;
 • създаване на информационни системи с база данни;
 • тестване, внедряване и настройка на разработените приложения.

Възможна реализация: 

 • Приложни програмисти;
 • Разработчици на софтуер и софтуерни приложения;
 • Проектанти и администратори на бази данни;
 • Системни администратори.

Форма на обучение: дневна

Образование: средно

Изходящо образователно равнище: Диплома за средно образование след завършен 12 клас и Свидетелство за професионална квалификация – ІІ степен.

Разширено изучаване на чужд език:  Английски език/Немски език

 

Професия: “Организатор Интернет приложения”
Специалност: “Електронна търговия

ИТ + Бизнес =Успех

Обучението съответства на нарасналото търсене на специалисти, които наред с икономическите си познания, притежават компютърни умения, могат да използват модерни софтуерни продукти, владеят чужди езици. Завършилите специалността притежават задълбочени, профилирани и специализирани знания и умения в областта на приложенията на информационните технологии в бизнеса.

Учениците придобиват знания и умения за:

 • създаване и поддържане на електронни платформи за търговия;
 • работа с графични програми;
 • работа с електронен подпис и електронни пари;
 • същност на Epay;
 • използване на оторизирани програми за максимална защита на данни;
 • икономика, счетоводство, финанси и право.

Възможна реализация:

 • Администратори на е-магазин;
 • WEB дизайнер;
 • Графичен дизайнер;
 • Специалист по Е-бизнес;
 • Разработчик на WEB и мобилни приложения;
 • Специалист база данни.

Форма на обучение: дневна

Образование: средно

Изходящо образователно равнище: Диплома за средно образование след завършен 12 клас и Свидетелство за професионална квалификация -ІІІ степен.

Разширено изучаване на чужд език:  Английски език

 

Професия: “Финансист”
Специалност: “Банково дело”

Обучението дава възможност за придобиване на специализирани зеоретични знания и практически умения в областта на банкирането, банковия мениджмънт и финансовите пазари.

Учениците ще могат да:

 • Интерпретират и прилагат законодателните норми в банковата сфера;
 • Консултират клиентите относно предлаганите от банките продукти и услуги;
 • Решават конкретни задачи при кредитиране на икономическите агенти;
 • Работят с банкови програмни продукти на базата на електронни информационни технологии;
 • Вземат управленски решения от компетенциите на среден банков специалист.

Възможна реализация: Касиер – счетоводител, материално отговорно лице в банковия сектор, служител в търговски банки, финансово-брокерски къщи, инвестиционни фондове и други финансови институции.

Форма на обучение: дневна

Образование: средно

Изходящо образователно равнище: Диплома за средно образование след завършен 12 клас и Свидетелство за  професионална квалификация – ІІІ степен.

Разширено изучаване на чужд език: 
Английски език

 

Професия: “Финансист”
Специалност: “Застрахователно и осигурително дело”

Обучението дава възможност за придобиване на специализирани теоретични знания и практически умения в областта на застрахователната и осигурителната дейност.

Учениците ще могат да:

 • Интерпретират и прилагат законодателните норми в областта на застраховането и социалното осигуряване;
 • Познават отчетността в застрахователните и осигурителните компании и вземат управленчески решения от компетенциите на среден специалист;
 • Познават и прилагат застрахователните техники в имущественото и личното застраховане и оказват застрахователни услуги на граждани и юридически лица;
 • Прилагат актюерски техники при застраховането на икономическите субекти;
 • Работят със съвременни специализирани програмни продукти.

Възможна реализация: Служител и агент в системата на застраховането и социалното осигуряване, касиер – счетоводител, материално отговорно лице в застрахователни, осигурителни компании и в други финансови институции.

Форма на обучение:
дневна

Образование: средно

Изходящо образователно равнище: Диплома за средно образование след завършен 12 клас и Свидетелство за професионална квалификация – ІІІ степен.

Интензивно изучаван език: Английски език

 

Професия: “Офис мениджър”
Специалност: “Бизнес администрация”

Обучаемите придобиват знания и умения за работа като икономист-организатори в бизнес-офисите. Специалността дава възможност на завършилите да планират и организират административните процеси в деловата и фирмената дейност, като използват съвременни средства за комуникация.

Учениците ще могат да:

 • Вземат управленски решения в рамките на компетенциите на среден специалист- администратор;
 • Познават и адекватно прилагат законите и другите нормативни актове;
 • Работят със съвременна компютърна офис-техника;
 • Оказват административни услуги на граждани и юридически лица;
 • Водят делова кореспонденция, класифицират и архивират документи;
 • Извършват машинописни и стенографски услуги.

Възможна реализация: Икономист, офис-сътрудник, офис–мениджър, администратор в централните и териториални държавни структури, както и в частни организации с идеална или бизнес цел.

Форма на обучение: дневна

Образование: средно

Изходящо образователно равнище: Диплома за средно образование след 12 клас и Свидетелство за професионална квалификация – ІІІ степен.

Разширено изучаване на чужд език:  Английски език

 

Професия: “Сътрудник в малък и среден бизнес”
Специалност: “Малък и среден бизнес”

Учениците получават знания в областта на създаването и управлението на малки и средни предприятия, специфични знания по счетоводство, трудово право и трудово-правни отношения, бизнес комуникации и делова кореспонденция.

Учениците ще могат да:

 • Работят с офис техника;
 • Прилагат нормативни документи;
 • Попълват специализирани счетоводни и статистически формуляри;
 • Да изготвят фирмени бланки, каталози, рекламни материали;
 • Да водят бизнес преговори и кореспонденцията на фирмата.

Възможна реализация: Предимно във фирми с малка численост на персонала. Подпомагат предприемача при рационално използване на материалите, човешките и финансови ресурси. Съвместява дейности от различен характер. Специфичните задължения и отговорности са свързани с организацията на човешките ресурси, производството и продажбите, отчетността и административното обслужване.

Форма на обучение: дневна

Образование: средно

Изходящо образователно равнище: Диплома за средно образование след завършен 12 клас и Свидетелство за професионална квалификация – ІІ степен.

Разширено изучаване на чужд език:  Английски език