ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Проект 2020-1-BG01-KA116-078456 “Европейски стажове, обмяна на опит и сътрудничество – ключ към личностно и професионално развитие”

Проект 2020-1-BG01-KA116-078456 “Европейски стажове, обмяна на опит и сътрудничество – ключ към личностно и професионално развитие”,  Програма „Еразъм +“, КД1 – „Образователна мобилност на граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“ 

започва Процедура за подбор на ученици за Мобилност– м. март – април 2021 г. в Дъблин, Ирландия. Ще пътуват 15 ученици и 2 придружаващи учители по английски език и по професионална подготовка.

Необходими документи: Заявление;  Процедура за подбор; Си Ви (CV- EN); Мотивационно писмо; Резюме на проекта:

 

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА

Основна цел на проекта “Европейски стажове, обмяна на опит и сътрудничество – ключ към личностно и професионално развитие” е:  прилагане, надграждане и обмяна на професионалните знания и умения на ученици и учители от ПГИ „Д-р Иван Богоров“ в условията на мултикултурна среда, както и развиване на ключови компетенции, необходими за личностно и професионално усъвършенстване.

Отпуснатата финансова подкрепа за проекта е на стойност 48 030 евро.

 

Участници в проекта са 15 ученици от 11 и 12 клас от всички специалности и 4 преподаватели по общообразователни и професионални предмети от  ПГИ „Д-р Иван Богоров“, Варна.

–          Мобилност– м. март – април 2021 г. в Дъблин, Ирландия, 15 ученици и 2 придружаващи учители по английски език и по професионална подготовка

–          Мобилност – – м. март – април 2021 г. в Словакия  – 4 преподаватели

 

Партньори по проекта:

 – ADC College, Дъблин, Ирландия – с дългогодишен опит в успешното разработване и провеждане на международни програми за мобилност. Предлага на учениците възможности да съвместят езиковата практика в съвременна интеркултурна среда и придобиване на знания, умения и опит на реални работни места.

– Средно професионално училище, Хандлова, Словакия – с дългогодишен опит в работа по проекти на програма Еразъм+, Бизнес академия с билингвално обучение. Гимназията е с трайни контакти с работодатели от региона и осъществява дуално образование. Наш партньор по проект по Секторна програма „Леонардо да Винчи” – 2013-2014 г.

Специфични /конкретни/ цели на проекта:

 • Осигуряване на реална работна среда, която ще повиши нивото на професионални компетенции
 • Обмен на опит чрез наблюдение на работата и начините на преподаване в други професионални гимназии
 • Подобряване на социалните и комуникативни уменията на ученици и учители и адаптирането им в мултикултурна среда
 • Усъвършенстване на чуждоезиковите компетенции на участниците
 • Повишаване на информираността и разбирането за чужди култури и страни и възможност за изграждане на интернационални контакти
 • Повишаване на привлекателността, капацитета и международното измерение на дейността на гимназията
 • Изграждане на трайно партньорство с европейски партньори чрез реализиране на поредица от проектни мобилности.
 • Включване в мобилности на

учители по професионални предмети, членове на училищния мениджмънт с цел:

-придобиване на нови знания,

-повишаване на професионалната квалификация,

-усъвършенстване на чуждоезиковите компетенции;

-получаване на вдъхновение за създаването на професионални класове;

 -наблюдение на нови начини на преподаване в европейските училища;

 – усвояване на начини за мотивиране на учениците;

– въвеждане на прогресивните методи на преподаване в училищните системи в Европа.

Подходът при осъществяване на проекта е описан в хартата за мобилност и ще се реализира в три етапа:

1/ Подготовка – подписване на договори; подбор на ученици и учители и тяхната подготовка; организиране на пътуване и настаняване.

2/ Основни дейности – 15 ученици и 2 придружаващи учители ще проведат мобилност на реални работни места определени от партньора и  включва усвояване на специфични професионални компетентности и умения за работа в екип в мултикултурна среда.

Четирима учители ще проведат едноседмична мобилност  в гимназията в Словакия, наблюдавайки работата на колеги от приемащата страна. Ще имат възможност да присъстват в часове по професионални предмети и по английски език. Ще наблюдават начините за провеждане на производствена практика и на дуално обучение в гимназията в Словакия.

3/ Последващи дейности – разпространение на резултати на местно и национално ниво, отчитане, оценяване и анализ на дейностите и резултатите по проекта.

Стратегията за интернационализация на гимназията кореспондира с очакваните резултати от проведените мобилности:

 • Придобити професионални, дигитални и чуждоезикови умения и компетенции от практиката в реална работна среда и от обмяната на опит
 • Усъвършенствани социални и комуникативните умения за адаптиране в междукултурна среда
 • Продължаващо развитие у учениците и учителите на предприемачески дух и инициатива за успешно реализиране на трудовия пазар
 • Повече мотивирани ученици и учители за активно участие в учебния процес по чуждоезиково и професионално обучение
 • Поддържане на ефективна връзка между бизнеса и образованието и спомагане за затваряне на цикъла обучение – практика – реализация на пазара на труда
 • Повишена атрактивност и популярност на гимназията и на ПОО
 • Създаване на нови контакти и участие в бъдещи европейски проекти.