ПГИ "Д-р Иван Богоров"

ОБУЧЕНИЕ В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

НАСОКИ ЗА РАБОТА НА СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19.


Наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители“ достъпен на адрес – https://drive.google.com/file/d/19FPprH5evfjvAOG3q48QtgWmod6u1kBM/view?usp=sharing


ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА ПГИ “Д-Р ИВАН БОГОРОВ” ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19


ПРОЦЕДУРА за преминаване на ученик в дневна форма на обучение в електронна среда от разстояние (ОЕСР)

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение № 1 –  Заявление от родител за преминаване в ОРЕС- до 30 дни с основания: “здравословни или други уважителни причини, удостоверени с документ, че ученикът не може да посещава училище“.

Приложение № 2Декларация от родител за осигуряване необходимите технически  технологични условия за пълноценното участие на ученика в обучението от разстояние в електронна среда от разстояние.

Приложение № 3Заявление от родител за преминаване в ОРЕС- над 30 дни с основания: “1. ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето му; 2. ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето на лица, с които той живее на един адрес“.

Приложение № 4Заявление за преминаване в ОРЕС – над 30 дни с основание: “3. по избор на ученика или родителя при условията на чл. 12, ал. 2 и СЛЕД РАЗРЕШЕНИЕ НА НАЧАЛНИКА НА  РУО – ВАРНА