ПГИ "Д-р Иван Богоров"

УЧИТЕЛИ

Организацията и провеждането на учебния процес в Професионална гимназия по икономика “Д-р Иван Богоров” се осъществена от:

 • Назначен щатен педагогически персонал – 57 от тях:
  • 49 в гимназиален етап;
  • 6 педагогически специалисти (с ръководни функции и други);
 • Назначен нещатен педагогически персонал (лектори) – 3.

Педагогическият персонал е 100% с висше образование.

Без ПКС са 22 учители, а 60 % от педагогическите кадри са с придобита ПКС както следва:

 • I ПКС – 2;
 • II ПКС – 14;
 • III ПКС – 1;
 • IV ПКС – 13;
 • V ПКС – 3;

В училището работят 1 главен учител, 27 старши учители, 21 учители.