ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Проект 2020-1-IT02-KA229-079666_5 „Мултидисциплинарен подход за запазване на европейските права и общочовешки ценности“ (“MASTER: Multisystem Approach for Students to save the European Rights and the fundamental values”)

 

Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 2: „Стратегически партньорства“, сектор „Училищно образование“, Проекти за „Партньорства за училищен обмен“

Описание на проекта

В  проектът “MASTER: Multisystem Approach for Students to save the European Rights and the fundamental values”(„Мултидисциплинарен подход за запазване на европейските права и общочовешки ценности“), финансиран по Програма „Еразъм+“, в партньорство са шест училища от ЕС (Италия, България, Естония, Португалия, Румъния, Словения), които споделят едни и същи образователни потребности и цели: социално включване, общи ценности, борба с тормоза и предразсъдъците. Всички училища вече са разработвали инициативи и проекти, свързани с правата на човека като стратегия за насърчаване на осведомеността на училищната общност по тази тема. Всички партньори твърдо вярват, че тяхното сътрудничество, споделяне на добри практики и методологии относно правата на човека могат да помогнат на училищата да подобрят образованието както на ученици, така и на учители.

MASTER включва теми, съответстващи на основните ценности на ЕС: достойнство, свобода, равенство, солидарност, гражданство, справедливост. Всяко участващо училище ще обменя практики и ще развие избрана ценност въз основа на своя опит.

Проектът MASTER е насочен към образование за правата на човека:

– чрез разбиране на принципите, свързани с правата на човека и механизмите за тяхното запазване;

– чрез разработване и прилагане на подходи, които ще зачитат правата на учениците и учителите;

– чрез предоставяне на инструменти на учениците и учителите да упражняват собствените си права и да зачитат и защитават правата на другите.

 

Целта на проекта е да се повиши осведомеността на учениците, учителите и училищните общности чрез развиване на техните умения и нагласи в съответствие с принципите за правата на човека и да им се помогне да станат активни, отговорни и без предразсъдъци членове на обществото.

 

Специфични цели:

 1. засилване на развитието на социалните, гражданските и междукултурните компетенции на учениците
 2. осигуряване на приобщаващо образование за всички ученици като се противопоставят на неравенствата и дискриминацията и се научат да разбират и приемат различията, същевременно зачитат върховенството на закона, многообразието и равенството
 3. насърчаване на критичното мислене и медийната грамотност на учениците, особено при използването на Интернет, насърчаване на използването на ИКТ в училище
 4. повишаване компетентностите на учителите в насоки: да могат да отговарят на нуждите на всички ученици, както и в преподаването на общи основни ценности, предотвратяване и борба с расизма, дискриминацията и нетърпимостта
 5. насърчаване на развитието на иновативни, интегрирани подходи на ниво училище
 6. засилване на сътрудничеството и междукултурния диалог с учениците, семействата им и местните заинтересовани страни; насърчаване на чувство за инициативност и ангажираност за укрепване на социалните връзки и гснериране на чувство за принадлежност
 7. засилване на европейското измерение на участващите училища.

 

Очаквани резултати:

 1. засилени ключови компетентности и подобрени резултати в учебната дейност на учениците
 2. повишена осведоменост на учениците за правата на човека и основните ценности, засилено разбиране и положително отношение към различията и приемане на правила
 3. засилено критично мислене, отговорно използване на интернет, развита съпротива срещу всички форми на дискриминация, (кибер) тормоз и реч на омразата
 4. подобрени компетентности на учителите към по-приобщаващи и иновативни методи и инструменти използвани в училище (напр. съвместно обучение, обучение, основано на компетентност, учене чрез практика)
 5. по-иновативни, интегрирани, мултисистемни подходи и стратегии за развитие на училищата, особено за насърчаване на основните ценности на ЕС
 6. засилено активно и отговорно гражданство, развитие на чувство за принадлежност, засилено сътрудничество със заинтересовани страни на местно ниво
 7. засилено европейско измерение, толерантност и междукултурни компетенции; развито сътрудничество между училищата партньори.

 

Всяко училище ще развива проектни дейности във виртуална и реална среда и ще организира по една мобилност с тема, свързана с някоя от основните ценности: достойнство (Португалия), свобода (Естония), равенство (Румъния), солидарност (Словения), гражданство (България), справедливост (Италия). Във всяка мобилност ще вземат участие 5 ученици и 2 учители. Нашето училище ще сподели добри практики и ще развие темите: „Гражданство“ и „Правото на човека за живот в чиста и устойчива околна среда“.

По време на проекта са заложени да се проведат 6 международни срещи:

 1. Румъния, декември 2020;
 2. Словения, март 2021;
 3. Естония, юни 2021;
 4. България, ноември 2021;
 5. Португалия, февруари 2022;
 6. Италия, май 2022;

Участниците в мобилностите ще бъдат избрани по предварително определени критерии.

 

При осъществяване на мобилност в друга страна учениците ще бъдат настанени в семействата на техни връстници, участници в проекта. Визитите ще включват и посещения на интересни места и забележителности.

В проекта ще бъдат включени и участници с образователни затруднения, социални затруднения, културни различия, финансови проблеми, здравословни проблеми, от малки населени места.

Поради текущата ситуация с COVID-19 първите мобилности по проекта са отложени. Новите дати ще бъдат договорени в рамките на партньорството веднага щом ситуацията го позволява.

 

Тема “MASTER: Multisystem Approach for Students to save the European Rights and the fundamental values”

„Мултидисциплинарен подход за запазване на европейските права и общочовешки ценности“

  Договор № 2020-1-IT02-KA229-079666_5
Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 2: „Стратегически партньорства“, сектор „Училищно образование“, Проекти за „Партньорства за училищен обмен“, КА 229
Продължителност 24 месеца, 01.09.2020 – 31.08.2022 г.
Координатор ITES Ferdinando Galiani (Италия)
Партньори ПГИ „Д-р Иван Богоров“ (България)

Sindi Gümnaasium (Естония)

Agrupamento de Escolas de São João da Talha  (Португалия)

Colegiul National Mihai Viteazul (Румъния)

Solski center Ravne na Koroskem (Словения)

Бюджет на проекта Обща финансова подкрепа за проекта: 194 010 EUR

Финансова подкрепа за ПГИ „Д-р Иван Богоров“: 30 905 EUR

Работен език на проекта Английски
Международни срещи в Румъния, Словения, Естония, България, Португалия, Италия

 

Критерии за подбор на участници

Покана за участие в проект 2020-1-IT02-KA229-079666_5

“MASTER: Multisystem Approach for Students to save The European Rights and the fundamental values”

 

СКЪПИ УЧЕНИЦИ,

Каним ви да участвате в партньорски проект по Програма „Еразъм+“ „Mултидисциплинарен подход за запазване на европейските права и общочовешки ценности“. Ако сте на възраст от 14 до 17 години, мислите за своето бъдеще и искате да се развивате и усъвършенствате

УЧАСТВАЙТЕ СЕГА!

Този проект може да бъде възможност за вас:

 • да подобрите познанията си по английски език
 • да обогатите културните си познания за страните партньори по проекта като ги посетите
 • да повишите своята информираност относно правата на човека, формите на

дискриминация, (кибер) тормоз, реч на омразата, безопасно използване на Интернет

 • да добиете представа как живеят и учат учениците от другите страни
 • да създадете нови приятелства като работите заедно с ученици от партньорските училища
 • да придобиете увереност като откриете нови и интересни посоки за бъдещото си развитие
 • да развиете своето критично мислене
 • да упражните и усъвършенствате компютърните си умения
 • да бъдете домакин на дете от чужбина за пет дни

Запознайте се с описанието и целите на проекта, публикувани по-горе.

Ако искате да участвате попълнете до 11.12.2020 г. анкетата: https://forms.gle/UZ3j1vwMsJAVkrXp6  Изпратете в прикачен файл мотивационно писмо с актуална снимка, вашето име, възраст и клас, в което да представите мотивите си за участие и описани в него общите изисквания към кандидата на имейл: [email protected]

 

Критерии за подбор на ученици за участие

 

Критерии и показатели Максимален бр. точки
1.Общи изисквания към кандидата:

–       Мотивация, интерес и участие в училищни дейности в областта на правата на човека

–       Участие в активни граждански и доброволчески дейности на училището

–       Добър писмен и говорим английски / Ниво на владеене на английски език

–       Добра комуникация, работа в екип и умения за решаване на проблеми

–       Готовност да бъдете домакин на връстници от чужда страна

50

10

 

10

10

10

10

 

Учениците ще имат право да участват само в една мобилност.

*Подборът на кандидатите се извършва на базата на посочените критерии, след провеждане на конкурс, на който се разглеждат и оценяват предварително подадените от ученика анкета и мотивационно писмо с описани в него общи изисквания към кандидата.

 

СКЪПИ УЧИТЕЛИ,

Каним ви да участвате в проект по Програма „Еразъм+“. Ако искате да се включите подайте в канцеларията на училището Заявление за кандидатстване по образец, CV и мотивационно писмо до 11.12.2020 г.

 

КРИТЕРИИ

за подбор на педагогически специалисти за участие 

 

Критерии и показатели Максимален бр. точки
1.    Кандидатът отговаря на общите изисквания на проекта:

–       Педагогически специалист от ПГИ „Д-р Иван Богоров” 

–       Преподавател в областта на: обществени науки и гражданско образование (етика и право, философия, история), природни науки, чужд език, информационни технологии; психолог

–       Употреба на иновативни методи в педагогическата практика

–       Придобита професионално-квалификационна степен

–       Подадено Заявление за кандидатстване по образец

–       Принос в разработката на проекта

10

1

 

 

1

2

1

1

4

2.     СV

–    Коректно, изчерпателно и технически грамотно представена лична информация, в съответствие с изискванията за европейска автобиография

–    Детайлно описани лични умения и компетенции

5

 

2

3

3. Мотивационно писмо за участие в мобилността:

–    Кандидатът показва висока мотивация за участие в мобилността

–    Личностните му качества отговарят на потребностите на екипа и изискванията на проекта:

ü  Опит, мотивация и компетенции в областта на правата на човека

ü  Владеене на английски език – писмен и говорим

ü  Опит в използването на платформата eTwinning и ИКТ в процеса на обучение

ü  Добра комуникация, работа в екип и умения за решаване на проблеми

ü  Координатори на нови договори/проекти или вече осъществени такива

15

2

 

 

3

3

 

2

 

2

3

4.Мотивация и готовност за участие в подготовката, мобилносттите и дейностите по разпространение 10
ОБЩО: .…./40

 

*Подборът на кандидатите се извършва на базата на посочените критерии, след провеждане на конкурс, на който се разглеждат и оценяват предварително подадените от преподавателя документи.

 Списък на одобрените ученици за участие в проект

2020-1-IT02-KA229-079666_5

“MASTER: Multisystem Approach for Students to save The European Rights and the fundamental values”

е публикуван тук: https://pgi-varna.com/?p=9306

Протоколът с резултатите от конкурса е на разположение на кандидатите и се съхранява в Портфолиото на проекта.

 

Списък на членовете на екипа за управление и реализиране на дейностите по проект

2020-1-IT02-KA229-079666_5

“MASTER: Multisystem Approach for Students to save The European Rights and the fundamental values”

е публикуван тук: https://pgi-varna.com/?p=9306

Протоколът с резултатите от конкурса е на разположение на кандидатите и се съхранява в Портфолиото на проекта.

 

График на дейностите по проекта

 

Септември 2020

Виртуално събитие в TwinSpace за среща с партньорите на проекта

Програма на събитието:

 1. Размисли и коментари относно силните и слабите страни на проекта, необходими корекции
 2. Представяне на проекта от координационните екипи във всяко училище
 3. Потвърждение на отговорността на всеки партньор към НА и в рамките на партньорството; договорености за сътрудничество и комуникация между партньорите
 4. Представяне на график на проекта
 5. Определяне на проектните дейности и задачи за първите месеци (подписване на договори с НА, дейности за разпространение, изготвяне на лого на проекта, стартиране на процедури за подбор, първи дейности в платформата eTwinning)
 6. Подготвителни дейности и задачи за мобилността на първите учители: съдържание, практически договорености, логистични въпроси

 

Октомври 2020

Обучително събитие за екипите: Дидактическа методология, творческо писане и правене на видео – международна среща за учители; домакин: ITES Ferdinando Galiani Италия

 

Ноември 2020

Първо eTwinning събитие за учениците

Целта на онлайн срещата е да се осъществят съвместни дейности с учениците от други европейски страни и да се подготвят за предстоящата физическа мобилност. Събитието (както и други планирани eTwinning дейности и инструменти като страници, стени, чат, блог, форум и др.) ще улесни сътрудничеството на учениците и изпълнението на планираните подготвителни дейности. Това също ще позволи на учениците да засилят своите взаимоотношения и се засилят техните междукултурни, дигитални и езикови умения. Онлайн срещата и други подготвителни дейностите ще се координират от водещото училище за съответната физическа мобилност.

 

Първа координационна и мониторингова среща: виртуално събитие за екипите на проекта в TwinSpace

Програма на срещата:

 1. Оценка на мобилността на първите екипи учители: силни и слаби страни, предложения за бъдещи подобрения; размисли и коментари относно въпросниците за оценка; последващи дейности
 2. Мониторинг на общото изпълнение на проекта: проверка на задачите, възложени на всеки партньор и развитие на дейностите на проекта, напредък и затруднения (налагане на корекции, ако е необходимо)
 3. Определяне на дейностите по проекта до следващата мобилност: подготвителни дейности, които да се извършват с ученици на училищно / местно ниво и във виртуално сътрудничество чрез eTwinning; програма за мобилност; практически и логистични договорености
 4. Подготовка за първата среща на учениците в платформата eTwinning: дата, съдържание, участници, задачи за всеки екип

 

Декември 2020

Европейската ценност РАВЕНСТВО в контраст с дискриминацията, стереотипите, предразсъдъците – международна среща за ученици и учители; домакин: Colegiul National Mihai Viteazul, Румъния

 

Януари 2021

Втора координационна и мониторингова среща: виртуално събитие за екипите на проекта в TwinSpace

Програма на срещата:

 1. Оценка на мобилността на първите екипи ученици: силни и слаби страни, предложения за бъдещи подобрения; размисли и коментари относно въпросниците за оценка; последващи дейности
 2. Мониторинг на общото изпълнение на проекта: проверка на задачите, възложени на всеки партньор и развитие на дейностите на проекта, напредък и затруднения (налагане на корекции, ако е необходимо)
 3. Определяне на дейностите по проекта до следващата мобилност: подготвителни дейности, които да се извършват с ученици на училищно / местно ниво и във виртуално сътрудничество чрез eTwinning; програма за мобилност; практически и логистични договорености
 4. Подготовка за следващата среща на учениците в платформата eTwinning: дата, съдържание, участници, задачи за всеки екип

 

Февруари 2021

Второ eTwinning събитие за учениците

Целта на онлайн срещата е да се споделят резултати и да се осъществят съвместни дейности с учениците от други европейски страни и да се подготвят за предстоящата физическа мобилност. Събитието (както и други планирани eTwinning дейности и инструменти като страници, стени, чат, блог, форум и др.) ще улесни сътрудничеството на учениците и изпълнението на планираните подготвителни дейности. Това също ще позволи на учениците да засилят своите взаимоотношения и се засилят техните междукултурни, дигитални и езикови умения. Онлайн срещата и други подготвителни дейностите ще се координират от водещото училище за съответната физическа мобилност.

 

Март 2021

Европейската ценност СОЛИДАРНОСТ и активното гражданство / доброволчеството в училище; Солидарност в образованието; Солидарността в контраст с трафика на хора – международна среща за ученици и учители; домакин: Solski center Ravne na Koroskem, Словения

 

Април 2021

Трета координационна и мониторингова среща: виртуално събитие за екипите на проекта в TwinSpace

Програма на срещата:

 1. Оценка на мобилността на вторите екипи ученици: силни и слаби страни, предложения за бъдещи подобрения; размисли и коментари относно въпросниците за оценка; последващи дейности
 2. Мониторинг на общото изпълнение на проекта: проверка на задачите, възложени на всеки партньор и развитие на дейностите на проекта, напредък и затруднения (налагане на корекции, ако е необходимо)
 3. Определяне на дейностите по проекта до следващата мобилност: подготвителни дейности, които да се извършват с ученици на училищно / местно ниво и във виртуално сътрудничество чрез eTwinning; програма за мобилност; практически и логистични договорености
 4. Подготовка за следващата среща на учениците в платформата eTwinning: дата, съдържание, участници, задачи за всеки екип

 

Май 2021

Трето eTwinning събитие за учениците

Целта на онлайн срещата е да се споделят резултати и да се осъществят съвместни дейности с учениците от други европейски страни и да се подготвят за предстоящата физическа мобилност. Събитието (както и други планирани eTwinning дейности и инструменти като страници, стени, чат, блог, форум и др.) ще улесни сътрудничеството на учениците и изпълнението на планираните подготвителни дейности. Това също ще позволи на учениците да засилят своите взаимоотношения и се засилят техните междукултурни, дигитални и езикови умения. Онлайн срещата и други подготвителни дейностите ще се координират от водещото училище за съответната физическа мобилност.

 

Юни 2021

Европейската ценност СВОБОДА към толерантността, борбата с дискриминацията и тормоза; Свободата в контраст с кибертормоза – международна среща за ученици и учители; домакин: Sindi Gümnaasium, Естония

 

Септември 2021

Междинна среща за координиране и мониторинг: виртуално събитие за екипите на проекта в TwinSpace

Програма на срещата:

 1. Междинен мониторинг на общото изпълнение на проекта: проверка на резултатите от проекта по отношение на целите, управлението и сътрудничеството на проекта, осъществяването на дейностите по проекта, напредъка, появили се трудности (ако е необходимо, налагане на корекции) и дейности за разпространение на проекта
 2. Оценка на мобилността на третите екипи ученици: силни и слаби страни, предложения за бъдещи подобрения; размисли и коментари относно въпросниците за оценка; последващи дейности
 3. Мониторинг на общото изпълнение на проекта: проверка на задачите, възложени на всеки партньор и развитие на дейностите на проекта, напредък и затруднения (налагане на корекции, ако е необходимо)
 4. Определяне на дейностите по проекта до следващата мобилност: подготвителни дейности, които да се извършват с ученици на училищно / местно ниво и във виртуално сътрудничество чрез eTwinning; програма за мобилност; практически и логистични договорености
 5. Подготовка за следващата среща на учениците в платформата eTwinning: дата, съдържание, участници, задачи за всеки екип

 

Октомври 2021

Четвърто eTwinning събитие за учениците

Целта на онлайн срещата е да се споделят резултати и да се осъществят съвместни дейности с учениците от други европейски страни и да се подготвят за предстоящата физическа мобилност. Събитието (както и други планирани eTwinning дейности и инструменти като страници, стени, чат, блог, форум и др.) ще улесни сътрудничеството на учениците и изпълнението на планираните подготвителни дейности. Това също ще позволи на учениците да засилят своите взаимоотношения и се засилят техните междукултурни, дигитални и езикови умения. Онлайн срещата и други подготвителни дейностите ще се координират от водещото училище за съответната физическа мобилност.

 

Ноември 2021

Европейската ценност ГРАЖДАНСТВО: Активно гражданство в училище; Ние се борим за нашето бъдеще – гражданство за чиста околна среда и устойчив климат – международна среща за ученици и учители; домакин: ПГИ „Д-р Иван Богоров“, България

 

Декември 2021

Пета координационна и мониторингова среща: виртуално събитие за екипите на проекта в TwinSpace

Програма на срещата:

 1. Оценка на мобилността на четвъртите екипи ученици: силни и слаби страни, предложения за бъдещи подобрения; размисли и коментари относно въпросниците за оценка; последващи дейности
 2. Мониторинг на общото изпълнение на проекта: проверка на задачите, възложени на всеки партньор и развитие на дейностите на проекта, напредък и затруднения (налагане на корекции, ако е необходимо)
 3. Определяне на дейностите по проекта до следващата мобилност: подготвителни дейности, които да се извършват с ученици на училищно / местно ниво и във виртуално сътрудничество чрез eTwinning; програма за мобилност; практически и логистични договорености
 4. Подготовка за следващата среща на учениците в платформата eTwinning: дата, съдържание, участници, задачи за всеки екип

 

Януари 2022

Пето eTwinning събитие за учениците

Целта на онлайн срещата е да се споделят резултати и да се осъществят съвместни дейности с учениците от други европейски страни и да се подготвят за предстоящата физическа мобилност. Събитието (както и други планирани eTwinning дейности и инструменти като страници, стени, чат, блог, форум и др.) ще улесни сътрудничеството на учениците и изпълнението на планираните подготвителни дейности. Това също ще позволи на учениците да засилят своите взаимоотношения и се засилят техните междукултурни, дигитални и езикови умения. Онлайн срещата и други подготвителни дейностите ще се координират от водещото училище за съответната физическа мобилност.

 

Февруари 2022

Европейската ценност ДОСТОЙНСТВО; достойнство и приобщаване: малцинства, бежанци и безопасни училища; чувствителност към достойнството – международна среща за ученици и учители; домакин: Agrupamento de Escolas de São João da Talha, Португалия

 

Март 2022

Шеста координационна и мониторингова среща: виртуално събитие за екипите на проекта в TwinSpace

Програма на срещата:

 1. Оценка на мобилността на шестите екипи ученици: силни и слаби страни, предложения за бъдещи подобрения; размисли и коментари относно въпросниците за оценка; последващи дейности
 2. Мониторинг на общото изпълнение на проекта: проверка на задачите, възложени на всеки партньор и развитие на дейностите на проекта, напредък и затруднения (налагане на корекции, ако е необходимо)
 3. Определяне на дейностите по проекта до следващата мобилност: подготвителни дейности, които да се извършват с ученици на училищно / местно ниво и във виртуално сътрудничество чрез eTwinning; програма за мобилност; практически и логистични договорености
 4. Подготовка за следващата среща на учениците в платформата eTwinning: дата, съдържание, участници, задачи за всеки екип

 

Април 2022

Шесто eTwinning събитие за учениците

Целта на онлайн срещата е да се споделят резултати и да се осъществят съвместни дейности с учениците от други европейски страни и да се подготвят за предстоящата физическа мобилност. Събитието (както и други планирани eTwinning дейности и инструменти като страници, стени, чат, блог, форум и др.) ще улесни сътрудничеството на учениците и изпълнението на планираните подготвителни дейности. Това също ще позволи на учениците да засилят своите взаимоотношения и се засилят техните междукултурни, дигитални и езикови умения. Онлайн срещата и други подготвителни дейностите ще се координират от водещото училище за съответната физическа мобилност.

 

Май 2022

Европейската ценност ЗАКОННОСТ: образование за законност, зачитане на правилата и общността – международна среща за ученици и учители; домакин: ITES Ferdinando Galiani, Италия

 

Юни 2022

Финална среща за мониторинг и оценка: виртуално събитие за екипите по проекти в TwinSpace

Програма на срещата:

 1. Оценка на мобилността на последните ученици: силни и слаби страни, размисли и коментари върху въпросниците за оценка; полезен материал и последващи дейности
 2. Проверка на резултатите от проекта по отношение на целите и очакваните резултати, управлението и сътрудничеството на проекта, цялостната силна страна на проекта, напредък и трудности; изготвяне на финален доклад; финален мониторинг, оценка като цяло, оценка за отделните партньори; дейности за разпространение; финансови и административни задачи
 3. Определяне на дейности за устойчивост на проекта и бъдещо сътрудничество, които да се осъществяват съвместно в рамките на партньорството и поотделно в училищата след края на финансирането по Еразъм +.
1. Обява-за-участие-ученици-MASTER 111
2. Списък на одобрените ученици
3. Обява-за-участие-учители-MASTER
4. РД5-219_15.12.2020 г. - екип за управление на проект по Еразъм +

 

Стартиране на дейностите по проект “MASTER: Multisystem Approach for Students to save the European Rights and the fundamental values“, финансиран по Програма „Еразъм+“

На 16 октомври 2020 г. в рамките на „Дни на Еразъм“ се проведе официалното откриване на дейностите по международния проект 2020-1-IT02-KA229-079666_5  “MASTER: Multisystem Approach for Students to save the European Rights and the fundamental values”(„Мултидисциплинарен подход за запазване на европейските права и общочовешки ценности“), финансиран по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 2: „Стратегически партньорства“, сектор „Училищно образование“, Проекти за „Партньорства за училищен обмен“. ПГИ «Д-р Иван Богоров» е в партньорство с пет европейски училища – от Италия, Естония, Португалия, Румъния, Словения. Проектът включва теми, свързани с правата на човека и теми, съответстващи на основните ценности на ЕС: достойнство, свобода, равенство, солидарност, гражданство, справедливост. Представени бяха темата на проекта, информация за проекта, целите, дейностите, очакваните резултати. Цялостно проектът заинтригува младите хора и те заявиха своя интерес за участие в него.

Стартирането на дейностите по проекта бе заложено да се проведе в рамките на Erasmus Days (15-17 октомври) – инициатива на ЕК, с която се отбелязва огромното положително въздействие на Програма „Еразъм+“ едновременно във всички държави по света, легитимни за участие в нея. Целта на събитието е да представи европейските ценности, ползите от образователната мобилност, положителното въздействие на проектните резултати и значението на Програма „Еразъм+“, така че  те да бъдат видни и достъпни за други участници с цел формиране на политики в съответните сфери на развитие. В унисон с тази инициатива, се проведоха събития, свързани с промотирането на програма “Еразъм+” сред училищната общност и гражданството. Ученици, участници в мобилности по проекти на програма “Еразъм+”, споделиха своя опит и впечатления. В училището бе организирана фото и видео изложба. На сцена „Раковина“ в Морската градина възпитаници на гимназията представиха пред съученици и съграждани положителното въздействие на Програма „Еразъм+“. Интерактивни игри съпровождаха мероприятието на открито. Отново бяха представени новите  Еразъм+ проекти, по които започна работа ПГИ „Д-р Иван Богоров“.

 

Първа онлайн среща на координаторите от партньорските училища

Първото виртуално събитие – среща с партньорите на проекта се проведе на 30.10.2020 г. Представени бяха партньорските екипи, обсъдени бяха графика на проекта и плана на дейностите (в предвид настоящата извънредна ситуация с COVID-19), предстоящи дейности и задачи.

 

Млади активисти за правата на човека и общочовешките ценности

Редица дейности, свързани с правата на човека, общочовешките ценности, толерантността, борбата с тормоза, насилието и предразсъдъците, реализираха богоровци през м. октомври и ноември, в подкрепа на международния Еразъм+ проект “MASTER: Multisystem Approach for Students to save the European Rights and the fundamental values” („Мултидисциплинарен подход за запазване на европейските права и общочовешки ценности“), финансиран по Програма „Еразъм+“. Кампанията по повод 18 октомври – Европейския ден за борба с трафика на хора включваше информационни сесии сред връстници и разпространение на информационни материали. Активно участваха доброволци от Училищния превантивен клуб. Отбелязвайки международните дати 16 ноември – Световния ден на толерантността, 19 ноември – Световния ден за борба срещу насилието над деца, 20 ноември – Световния ден на децата, богоровци изготвиха правила за толерантност, послания, рисунки. Дейностите се осъществиха под ръководството на координатора на проекта г-жа Стойна Илиева и преподавателя по история и цивилизации г-жа Виолета Съева.

 

Конкурс за изготвяне на проект за лого

Екипът на проекта “MASTER: Multisystem Approach for Students to save the European Rights and the fundamental values” („Мултидисциплинарен подход за запазване на европейските права и общочовешки ценности“), финансиран по Програма „Еразъм+“, организира конкурс за изготвяне на проект за лого. Основните цели бяха свързани с: проучване на националните знамена и символи на страните партньори: Италия, България, Словения, Португалия, Румъния, Естония; подобряване на творческото мислене на учениците, опирайки се на ключови думи; желание за сътрудничество. За официално лого на проекта след гласуване чрез електронен формуляр бе избрано логото, предложено от словенското училище.

 

Втора онлайн среща на координаторите от партньорските училища

Второто виртуално събитие – среща с партньорите на проекта се проведе на 01.12.2020 г. Обсъдени бяха темите: осъществени дейности, проведен конкурс за лого, организиране на срещи на учениците, идеи за срещи на ученици / учители по теми MASTER, представяне на платформата еTwinning и обучение.

 

 

 Информационна кампания по повод 5 декември – международния ден на доброволеца

Кои са правата на човека и кое е най-важното от всички? Кога за пръв път хората заговарят за тях и осъзнават, че е нужно да ги познаваме и отстояваме? Какво е доброволчество? Какви са ползите от доброволчеството? Каква е връзката между правата на човека и доброволчеството и с какви примери за инициативи може някой да се почувства като пълноценна част от обществото? Отговорите на тези въпроси богоровци потърсиха във „Видео урока по доброволчество на TimeHeroes и Уча.се“.

https://www.youtube.com/watch?v=VeZUIA9_EC4

 

Доброволчески и дарителски акции

Богоровци се включиха в доброволчески и дарителски акции, за да зарадват деца на семейства със сериозни финансови затруднения, за да могат и те да посрещнат Коледа с усмивка. Идеите за някои от инициативите са от TimeHeroes – платформа за доброволчество и правене на добро.

 • Зарадваха с подаръци за Коледа деца от бедни семейства в село Розино.
 • Подготвиха коледни пакети с подаръци за деца в неравностойно положение от Ямбол.
 • Дариха шалове, шапки, ръкавици на деца от социално слаби семейства от село Белгун.

 

Доброволчески инициативи, отправени към възрастни хора

Има стари хора, които посрещат светлите коледни празници не в семейна обстановка, а в Домове за възрастни хора. За да доставят усещане за топлота и уют по време на празниците, за да стоплят нечие сърце, участниците в проекта изработиха картички с пожелания за домуващите в Дома за възрастни хора „Здравец 2“ и Дома за възрастни хора с физически увреждания и хоспис „Света Магдалена“ – Варна. Младежите споделиха, че с удоволствие са изработили картичките за възрастните хора и с вълнение са им отправили послания и пожелания за много здраве и спокойни старини.

 

Участие в инициативата «Скъпи бабо и дядо» на НБУ – «Надежда поставена в писмо»

Младежите се присъединиха в инициативата на студентите от Нов български университет да напишат писма до възрастни хора от дома в Асеновград и в «Зона Б -5» в София и ги зарадват за коледните и новогодишните празници. В знак на благодарност за проявената отзивчивост и съпричастност получиха поздравителен адрес от Академичния съвет на университета.

 

Първа онлайн среща за учениците от партньорските училища

На 18.12.2020 г., ученици и учители от партньорските училища се включиха в международна онлайн среща в платформата Google Meet, за да споделят традиции и обичаи, свързани с коледните и новогодишните празници, както и традиционни и коледни ястия от различните страни – Италия, България, Естония, Португалия, Румъния, Словения. Тази дейност предостави на учениците възможност да работят заедно по изключително интересни теми. Ученическите екипи от участващите училища представиха създадените от тях мултимедийни презентации. Младежите установиха, че във всяка страна има както различия, така и много сходства в обичаите и кулинарните традиции. Чрез размяна на информация помежду си учениците превъзмогнаха културните различия, разшириха мирогледа си, обогатиха знанията си, придобиха и развиха комуникативни способности и умения да общуват с връстници на английски език.

 

 Продължаваме да се включваме в доброволчески и дарителски акции

След празничните доброволчески и дарителски инициативи, младежите споделиха, че желаят да продължат да се включват в актове на добро. Решиха да вземат участие в мисия, която откриха в платформата TimeHeroes и да зарадват деца и възрастни в нужда със запазени дрехи и обувки. Донесоха такива, които вече не носят или са им умалели, както и останали от техните братя и сестри. Родителите също бяха съпричастни и дариха. Събраните дрехи, общо 7 чувала, занесохме и предадохме на кооперация „Асен I“ в село Белгун, община Каварна, която е подела дарителската инициатива и има ангажимента да ги достави на нуждаещите се. Организаторката ни благодари сърдечно за осигурените топли дрехи и обувки за децата от семейства в затруднено финансово положение.

 

Трета онлайн среща на координаторите от партньорските училища

Третото виртуално събитие – среща с партньорите на проекта се проведе на 29.01.2021 г. Обсъдени бяха темите: училищната ситуация в отделните държави във връзка с  пандемията и искане към НА на Италия от страна на координатора за удължаване на проекта с една година, за да се използват всички предимства на планираните присъствени мобилности (когато това бъде възможно) и да се избегнат виртуални / смесени мобилности;  подготовка на ученици и учители относно мониторингово проучване по темите на проекта; идеи за обмен на добри практики по темите MASTER.

 

 

„Заедно за по-добър интернет“ в международния Ден за безопасен интернет

Участници в проекта “MASTER: Multisystem Approach for Students to save the European Rights and the fundamental values” („Мултидисциплинарен подход за запазване на европейските права и общочовешки ценности“), финансиран по Програма „Еразъм+“, се включиха в отбелязването на Деня за безопасен интернет. Тази година мотото на кампанията, която светът отбелязва за 18-ти пореден път е „Заедно за по-добър интернет“. Основна тема бе фалшивата информация в интернет, рисковете, които тя носи и как се разпознава. Учениците се запознаха със заплахите в интернет пространството, основните правила за безопасно сърфиране и повишиха дигиталните си компетентности. Активно участваха доброволци от Училищния превантивен клуб. Използвани бяха информационни материали, предоставени от Дирекция „Превенции“ към община Варна. Младите хора гледаха образователни видеоклпове, забавляваха се докато проверяваха своите знания играейки Kahoot, разглеждайки казуси, дискутираха как да избегнат опасни ситуации, в които потребителите могат да попаднат.

 

Дискусия за гражданството

Темите MASTER, в т.ч. и гражданството, бяха обект на дискусия с учениците в различни часове – философия, история,биология, английски език, час на класа. 

Снимки – няма

 

 Ден на розовата фланелка

„Ден за борба с тормоза в училище“ бе отбелязан на 24.02.2021 г. в гимназията. Този ден, познат също и като „Ден на розовата фланелка“, се отразява всяка последна сряда на месец февруари. Участници в проекта MASTER се включиха в училищната проява и изразиха своята съпричастност към позитивната учебна среда и казаха НЕ на тормоза и агресивните прояви в училище, призоваха към толерантност в отношенията и зачитане на гражданските права.

 

 

Мартеници за лекарите в знак на благодарност

Намираме се в предизвикателни времена. В тези трудни месеци на първа линия в борбата срещу COVID-19 са медиците ни – с престилки, защитно облекло, зад плътни маски и очила – отговорни, всеотдайни, безкористно и смело жертващи се в полза на другите. Своята подкрепа към медиците участниците в проекта решиха да изразят с малък жест на признателност и благодарност за един от най-хубавите български празници – Баба Марта, като им занесат или изпратят мартеници (червено-белите символи на здраве). Мартениците достигнаха до лекарите и медицинските сестри от COVID-отделенията във варненската болница „Св. Марина“ и великотърновската болница „Стефан Черкезов“. Изборът на болничното заведение от старопрестолния град бе свързан с това, че ученик-участник в проекта има близка, която работи в отделението и бяхме коментирали тежката работа на медиците и значението на малките жестове.

 

 

Общо проучване на ученици и учители по темите MASTER

Българският екип състави въпросници за общо проучване на ученици и учители. Включените въпроси са предложени от училищата партньори и са свързани с темите MASTER: законност, солидарност, достойнство, равенство, свобода, гражданство.

 

 

Четвърта онлайн среща на координаторите от партньорските училища

Четвъртото виртуално събитие – среща с партньорите на проекта се проведе на 21.04.2021 г. Обсъдени бяха темите: общо проучване на ученици и учители по темите MASTER, обмен на добри практики – координаторът представи успешен проект „СТОП“ за насилието над жени, направен преди две години в тяхното училище, предстояща виртуална среща за ученици участници в проекта.

 

 

Отбелязване на Международния ден на Земята – 22 април

Всички партньорски училища вече са разработвали инициативи и проекти, свързани с правата на човека и в предстоящите мобилности домакините ще споделят добри практики и ще развият определена тема. Нашето училище има реализирани редица инициативи и проекти в областта на екологичното образование и при мобилността, когато България е домакин, ще сподели добри практики и ще развие темите „Гражданство“ и „Правото на човек да живее в безопасна, чиста и устойчива околна среда“.

По повод на 22 април – Международния ден на Земята бяха осъществени редица дейности: четене на откъси от книги на екологична тематика; наблюдение на образователни видеоклипове; включване във викторина, посветена на Деня на Земята; творчество с капачки; участие в социалната инициатива „Аз вярвам и помагам“ за събиране на пластмасови капачки и предаване за тяхното рециклиране, като с получените парични средства се закупува медицинска апаратура за отделенията по неонатология във Варна; почистване на участъци от училищния двор и закупуване и засаждане на храстова растителност (туя, хвойна, кипарис) за създаване на чиста и благоприята околна среда.

 

Отбелязване на Деня на Европа и Деня на еTwinning

По повод 9 майДеня на Европа и Деня на еTwinning в училище се проведоха инициативи за повишаване осведомеността на учениците относно историята на Европейския съюз, неговите символи и институции, страните-членки на ЕС и правата ни като европейски граждани, както и представяне на реализиращи се в училището eTwinning проекти.

 

Пета онлайн среща на координаторите от партньорските училища

Петото виртуално събитие – среща с партньорите на проекта се проведе на 27.05.2021 г. Обсъдени бяха темите: организиране на виртуална среща на учениците преди края на учебната година за споделяне на изработените от тях материали; българският екип сподели резултатите, забележките, заключенията от общото проучване на ученици и учители по темите MASTER; продължаване на споделянето на добри практики от партньорите в Twinspace на проекта в платформата eTwinning. Италианското училище, което е координатор потвърди 12-месечното удължаване на проекта от НА на Италия и уведоми партньорите, че те ще получат официално съобщение за удължаването на проекта от техните национални агенции.

 

 

Втора онлайн среща за учениците от партньорските училища

На 07.06.2021 г. ученици и учители от партньорските училища се включиха в международна онлайн среща в платформата Google Meet, за да споделят създадени от тях видеоклипове, колажи, материали по темите MASTER. С вълнение и ентусиазъм интересни продукти от своята изследователска и творческа дейност представиха всички партньори. Българските ученици представиха видеоклипа „Правата на човека и тяхната защита“ и колажите „Социално-икономическо неравенство в света – богати-бедни“. Обсъдена бе по-нататъшната работа на партньорите.

 

Представяне на реализирани дейности по проекта

В края на учебната година пред ученици и учители от гимназията бяха представени реализираните през първата година дейности по проекта MASTER – общи с партньорите и локални. Първите мобилности по проекта бяха отложени поради текущата ситуация с COVID-19. Участниците съвестно и отговорно изпълниха всички поставени задачи, обсъдени и догововени с партньорите. Реализираха се и много инициативи на местно ниво. Отбелязано бе огромното положително въздействие на Програма „Еразъм+“ върху ползвателите – участие взеха ученици, включили се в предишни реализирани проекти по Програма „Еразъм+“.